تعداد مشاهده مقاله

343,984

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

318,755

نسبت مشاهده بر مقاله

1178.03

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1091.63

تعداد مقالات ارسال شده

1,052

تعداد مقالات رد شده

771

درصد عدم پذیرش

73

تعداد مقالات پذیرفته شده

69

درصد پذیرش

7

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است , تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی میشود.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

بحران پاندومی کرونا بار دیگر به روشنی نقش کانونی نهاد  دولت را در  زندگی اجتماعی و حتی فردی انسان ها به نمایش گذاشت. این بحران با درنوردیدن مرزبندی های رایج در مورد نظام های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نشان داد که آنچه در مواجهه با چنین بحران های شدید و غیر مترقبه ای که پیش آگهی چندانی نیز در مورد آنها وجود ندارد، اهمیت پیدا می کند ظرفیت ها و پویایی های نهادین دولت، الگوهای سیاستگزاری و مدیریت کلان کشوری، شخصیت رهبران سیاسی و تعامل میان دولت و جامعه است. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بنا بر رسالت و اهداف خود درنظر دارد شماره تابستان 1399 خود را به این موضوع اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را درباره این موضوع هر چه زودتر به سامانه این نشریه به نشانی http://qjsd.atu.ac.ir ارسال فرمایند.
محورهای اصلی پیشنهادی برای مقالات:
۱. مسئولیت و نقش دولت ها در  جلوگیری از گسترش بیماری کرونا (بررسی تجربه کشورهای مختلف)
۲. نقش ظرفیت ها و پویایی های نهادهای دولتی در مقابله با بحران کرونا
۳. الزامات و چالش های سیاستگذاری کلان برای مواجهه با بحران کرونا (بررسی تجربیات کشورهای مختلف)
۴. تاثیر سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقابله با بحران کرونا
۵. اقتصاد سیاسی کرونا  (مسئولیت دولت ها برای کاهش فشارهای وارده بر گروه های آسیب پذیر و خسارات وارد شده بر بخش های آسیب دیده و ...)
۶. نقش تعامل دولت ها بایکدیگر و با تشکل های مدنی و سازمان های غیر دولتی داخلی و جهانی در مهار بحران کرونا
۷. درس هایی از بحران کرونا برای دولت ها (ضرورت باز اندیشی در الگوهای توسعه، سیاستگذاری، بوروکراسی و ...)

درباره نشریه:

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: زمستان 1388
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی: 2345-492x
 • ·         شاپای الکترونیکی: 6429-2476
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         ضریب تأثیر(ISC): 0.125
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:رفاه اجتماعی
 • ·         هزینه داوری مقاله: بله
 • ·         نوع مجله:علمی (ج)
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری:  حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: qjsd@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان:  atupress@atu.ac.ir

 

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2345-492X
شاپا الکترونیکی
2476-6429

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان