برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (QJSD) - مقالات آماده انتشار