مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور.(نویسنده مسئول)

3 دانشجو دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف نوشتار حاضر از یک‌سو سنجش میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن و از سوی دیگر مطالعۀ رابطۀ متغیر نشاط و سلامت اجتماعی در بین جوانان است. چارچوب نظری شامل رهیافت ترکیبی در حوزۀ سلامت اجتماعی و نشاط، از شاخص های کییز، لارسون و دورکیم، رویکرد ونیهوون و آرگایل، داینر و نظریۀ لذت‌گرایی بوده است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامعۀ آماری شامل جوانان 18ـ30 سال ساکن در شهر ملایر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده و حجم نمونه 400 نفر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان سلامت اجتماعی جوانان در سطح متوسط و رو به بالا (44/40) ارزیابی شده است. همچنین میزان سطح نشاط و شادکامی در بین این جوانان در حد متوسط (26/44) برآورد شده و نتایج به‌دست آمده بیانگر همبستگی متوسطی (24/0) میان متغیرهای نشاط اجتماعی و سلامت اجتماعی است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Relationship between Happiness and Social Health: (A Case Study of the 18-30-Year-Old Youths of the City of Malayer)

نویسندگان [English]

  • ahmad bokharaei 1
  • mohammad hassan sharbatein 2
  • pouya tavafi 3
3 PhD student in Sociology, Shahid Chamran University
چکیده [English]

The present study seeks to measure social health and its different aspects among the youths living in the city of Malaayer, and investigate its relationship with hapiness among the paticipants. It employs a mixed approach in social health and hapiness as its theoretical framework, drawn from the characteristics of social health in Keyes, Larson and Durkheim views, the approaches of Veenhoven, Argile, Dyner, and the theory of hedonism. It is a developmental research using correlational and analytical methods. The population of the study is comprised of four hundred 18-30-year-old youths living in Malaayer, selected based on random cluster sampling. According to the findings of the study, the extent of social health among the youth is evaluated as medium and upwards (40.44). The level of hapiness is also calculated as medium (44.26). The findings also indicate a correlation of moderate degree (24.0) between the variables of social hapiness and social health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social development
  • Social Health
  • Malaayer
  • social hapiness
-  آرگایل، مایکل. (1382)، روان‌شناسیشادی، ترجمۀ مسعود گوهری؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ حسن پالاهنگ؛ فاطمه بهرامی؛ مهرداد کلانتری، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، تاریخ انتشار کتاب به زبان اصلی، سال 2000.
-   ازکمپ، استوارت. (1373)، روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمۀ فرهاد ماهر، چاپ اول، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
-  چلپی، مسعود؛ سید محسن موسوی. (1387)، «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادکامی ملی در سطوح خرد و کلان»، انجمن جامعه‌شناسی، پیاپی 1و2 (9): 34ـ57.
-   ریو، جان مارشال. (1386)، انگیزش و هیجان،ترجمۀ یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
-  زکی، محمدعلی؛ مریم السادات خشوعی. (1392)، «سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان اصفهان»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 8 (3): 79ـ 108.
-  شربتیان، محمد حسن. (1391)، «تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و میزان بهره‌مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 5 (2): 174ـ149.
-  سام‌آرام، عزت‌الله. (1388)، «بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه‌محور»، انتظام اجتماعی، 1 (1): 9ـ29.
-   سجادی، حمیرا؛ سید جلال صدرالسادات. (1384)، «شاخص‌های سلامت اجتماعی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 207 و208: 244ـ 253.
-  صبوری، سعید.(1391)، بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش منطقۀ 11 شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران غرب.
-  عبدالله تباردرزی، هادی. (1386)، بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان، دانشکدۀ علوم بهزیستی و توان‌بخشی، پایان‌نامۀ کارشناسیارشد، گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توا‌ن‌بخشی.
-  علی پور، احمد؛ احمد علی نور بالا. (1378)، «بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش‌نامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، اندیشه و رفتار، 1و 2 (5): 55ـ 66.
-  کشاورز، امیر. (1384)، بررسی رابطۀ بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت، انعطاف‌پذیری و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در مردم شهر اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-   کوزر، لیوئیس. (1388)،زندگیواندیشۀبزرگانجامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-  فارسی‌نژاد، معصومه. (1383)، بررسی رابطۀ سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ دوم دبیرستان‌های شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
-   فرانکن، رابرت. (1384)،  انگیزشوهیجان، ترجمۀ حسن شمس اسفندآبادی؛ غلامرضا محمودی؛ سوزان امامی‌پور، تهران: نشر نی.
-  فرجی، طوبی؛ طیبه خادمیان (1392)، «بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی»، مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 10 (4): 87 ـ 102.
-  مارموت، مایکل؛ ریچارد ویلکینسون. (1386)،مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، ترجمۀ علی منتظری، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، پژوهشکدۀ علوم بهداشتی.
-  یحیی‌زاده، حسین؛ محمود رمضانی. (1392)، «سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعۀ موردی زنان سرپرست خانوار شهر قروه»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 16: 68ـ102.
 
-    Abachizadeh, k, & Tayefi, B. & Nasehi, A. & Memariyan, N. & Rassouli, M. & omidiyan, S. & Bagherzadeh, L. (2014). Measuring self – rated social health of Iranians apoplation based survey in three cities, NBM (novelty in Biomedicine). (2) 3: 79- 84.
-    Blanco, Amalio & Diaz. Dario. (2007). Social order and mental health: a social well-being approach, Autonomy university of Madrid, psychology in Spain. (11) 5.
-    Belloc, N. B, & Breslow, L. (1972). Relationship of Physical health status and health practices. Preventive Medicine. (1): 409- 421.
-    Callaghan, Patrik. (2008). Social support and health: a review, informing practice and policy word wide through research and scholarship. (18) 20: 203- 210.
-    Cicoganani, Ilvira, Pirini, Cloudia, Keyes, Cory. (2008). Social participation, sense of community and social Well- being: A study on American, Italian and Iranian university students. (89): 97- 112.
-    Diener, E. (2000). Sabjective well- being: The science of happiness, and a proposal for a national index, American phychologist. (55): 34- 43.
-    Hales, D. (2000). An invitation to health. Boston: Wadsworth; p: 36.
-    Keyes, C. L. M. (2005). Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the complete state model of Health. Journal of consulting and Clinical psychology. Vol 73(3), Jun,pp: 539-548
-    Keyes, Corey Lee.M & Shapiro, Adam. (2004). Social well-being in the United States: A Descriptive Epidemiology. Chicago LI, The University oFshicago press: 350-372
-    Keyes, Corey Lee.M, (1998), Social well-being, social Psychology uarterly. (61) 2: 121-190.
-    Kendler, KS. Myers, J., & Prescott, CA. (2005). Sex differences in the relationship between social support and risk for major depression: A longitudinal study of opposite-sex twin pairs. The American journal of psychiatry. 162 (2): 250- 257.
-    Larson, James. (1996). The Measurement of Social Well- being. Social indicators Researc. (28): 285- 296.
-    Larson, James. (1993). The Measurement of Social well-being. Social Indicators Research. 28: 285-296.
-    Veenhoven, R. (2000). The four quality of lifeJournal of Happiness studies, (1) pp 1-39.
-    W.H.O. (2006). Constitution of the World Health Organization, Genera, 1946. Accessed October.