سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال، اصغر باقری ، نیر امامی ، مهناز محمدزاده نصرآبادی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.8008

چکیده

چکیده
هدف از این مقاله ارزیابی کیفیت خدمات در تعاونی­های تولید روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای تعاونی­های تولید روستایی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل بوده­اند. با استفاده از جدول نمونه­گیری مورگان، نمونه­ای متشکل از 180 نفر انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال (Servqual) دو بخش انتظارات و ادراک، گردآوری گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه به کمک متخصصین تایید کردید و برای سنجش پایایی آن یک مطالعه راهنما با کمک 30 نفر از اعضا انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه تفاوت معنی­داری بین انتظارات و ادراک اعضای تعاونی­ها وجود داشت. بطوری که در تعاونی­های فعال میزان ادراک در چهار بعد (قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) بیش از حد انتظار بود ولی در تعاونی­های غیرفعال میزان ادراک کمتر از حد انتظار بود. میانگین نمره انتظارات در تعاونی­های فعال 56/29 و در تعاونی­های غیرفعال 68/29 و نمره ادراک در تعاونی­های فعال 02/28 و در تعاونی­های غیرفعال 85/11 می­باشد که نشان می­دهد علی­رغم انتظارات برابر اعضای تعاونی­های تولید، خدمات نابرابری در این تعاونی­ها ارایه شده است که در کنار سایر عوامل می­تواند در ناکارآمدی و غیرفعال شدن گروه دوم تاثیر گذار باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Service Quality of Rural Production Cooperatives in Ardabil County Using ServQual Method Asghar Bagheri , Nayer Emami , Mahnaz Mohammadzadeh Nasreabadi

چکیده [English]

Abstract
This study aims to evaluate service quality of of rural production cooperatives in ArdabilCounty. Survey research method is used in this study. All members of the rural cooperatives consist the statistical population of the study and a sample of 180 members of active and inactive cooperatives is selected and the data collected by using standard questionnaire of SeveQual with two sections, i.e., expected and perceived quality. Content and face validity of the instrument confirmed by experts. To measure reliability of the instrument, Chronbach''s alpha was calculated applying a pilot study with 30 members. alpha values of o.882 and 0.912 were obtained for expected and perceived quality, respectively. Results shows that there are significant differences between expectations and perceptions in five dimensions of Seve Qual model for the both groups. So that, in active cooperatives the perception scores are higher than expectations for four dimensions (reliability, responsiveness, assurance and empathy) however, in the inactive cooperatives, perception scores are significantly lower than expectations. Expectation scores in active and inactive cooperatives are 29.56 and 29.68 howevere, their perception scores are 28.02 and 11.85, respectively. It shows that despite of equal expectations of members, inequal services presented by the cooperatives which implies that regardless of other factors, it could affect on the second group to be inefficient and inactive.
Keywords: Service Quality, Rural Production Cooperatives, Serve Qual