واکاوی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت‌های تعاونی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس). ریحانه سلطانی مقدس ، محمد میرزاعلی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.8010

چکیده

چکیده
تعاونی‌های روستایی، نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات یک واحد اقتصادی، دارای ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نیز می‌باشند و می‌توانند مبین تلاش‌های گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی جهت نیل به اهداف مشترک و توسعه باشد. لذا با توجه به نقشی که این شرکت‌های تعاونی می‌توانند در بخش‌های کشاورزی، افزایش تولیدات روستایی و نیز ارائه سایر خدمات و بالطبع، توسعه روستایی داشته باشند، ضروریست اثرات و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از ایجاد این تعاونی‌ها بر روی اعضای خود در راستای توسعه روستایی، مورد واکاوی قرار گیرد. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده‌های آن از طریق مطالعات اسنادی و عملیات پیمایشی (پرسشنامه) گردآوری
شده است. جامعه آماری شامل 6726 نفر از اعضای شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس بوده که تعداد 210 نفر از آنها براساس  فرمول کوکران بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ایجاد شرکت‌های تعاونی روستایی دارای اثرات اقتصادی نظیر تأمین‌ و‌ توزیع کالا، تأمین نهاده‌های تولیدی و تسهیلات اعتباری، خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی و...، و نیز اثرات اجتماعی نظیر ارتقای سطح سواد و آگاهی، توسعه منابع انسانی و ایجاد زمینه‌های مشارکت در بین اعضاء تعاونی‌ها بوده است. همچنین، نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که ایجاد شرکت‌های تعاونی روستایی از نظر اقتصادی، بر روی اعضایشان تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی به نسبت اثرات اقتصادی آن، عملکرد و بازخورد اجتماعی این تعاونی‌ها، بر روی اعضای روستایی خود، ضعیف‌تر و در سطح پایین‌تری بوده است.
مفاهیم کلیدی:تعاونی‌های روستایی، توسعه روستایی، اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، گنبدکاووس.
 

عنوان مقاله [English]

Examining Socio-economic Impacts of Rural Cooperatives from Villagers Perspective (Case Study: Gonbad Kavus City) Reyhane Soltani Moghaddas[1] , Mohammad Mirzaali[2] Received: 12/12/2016 Accepted: 3/4/2017

چکیده [English]

Examining Socio-economic Impacts of Rural Cooperatives from Villagers Perspective
(Case Study: Gonbad Kavus City)
Reyhane Soltani Moghaddas[1]  ,  Mohammad Mirzaali[2]
Received: 12/12/2016              Accepted: 3/4/2017
 
Abstract
Rural cooperatives are popular institutions that, while having the characteristics of an economic unit, have social values and norms, and can show the cooperative efforts of members to achieve common goals and development. Considering the role that cooperatives can play in agriculture, increasing the rural production, providing other services and therefore in rural development, It is essential to analyze their socio-economic effects and functions in rural development on rural residents.  This research is a descriptive research methodology and the data were collected through documentary and survey operations (questionnaire). Through sampling, from 6726 rural cooperatives’ members in city of Gonbad, 210 persons were selected. Research findings show that the creation of rural cooperatives has economic effects such as supplying and distributing goods, providing production inputs and credit facilities, buying and marketing agricultural products, and also social impacts such as raising the education level and awareness, human resource development and Creating a framework for participation among members of the cooperatives. Also, the overall results of the research indicate that the creation of rural cooperatives has a positive and meaningful impact on their members, but in comparison to their economic impact, the performance and social feedback of these cooperatives on their rural members are lower and weaker.
Keywords: Rural Cooperative Company, Rural Development, Economic Effects, Social Effects, Gonbad Kavoos.[1]. Assistant Professor of Geography, Payam-e-NoorUniversity,  Tehran. Iran.  
    (Corresponding Author).     Email: r.soltani@pnu.ac.ir


[2]. PhD Student of Geography, Payam-e-NoorUniversity, Tehran, Iran.
    Email: m.mirzaali63@yahoo.com