بررسی میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه در بین شهروندان شهر اردکان). رضا صفری شالی ، محمد مهدی زاده اردکانی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.8013

چکیده

چکیده
رفاه اجتماعی نیازمند تغییرات مثبت در دو سطح مادی (عینی ) و فرامادی (ذهنی) است و نتیجه آن باید بتواند به خلق آسایش اعضای جامعه منجر شود. همانطور که ابعاد مختلف توسعه (مثل توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) سعی در ایجاد رفاه اجتماعی برای شهروندان هر جامعه دارند، و از طرف دیگر وجود رفاه اجتماعی در هر جامعه خود شاخص اصلی توسعه و بازتولید کننده آن می‌باشد، لذا با توجه به وجه ایجابی و مطلوب رفاه اجتماعی، هدف از این نوشتار بررسی میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر اردکان است. روش مورد استفاده در این پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات، روش پیمایش و با بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه می‌باشد. حجم نمونه پژوهش نیز برابر با 385 نفر و به شیوه روش نمونه گیری چندمرحله‌ای (خوشه‌ای و تصادفی) است. متغیرهای مستقل این تحقیق، احساس امنیت، رضایت از زندگی، دینداری، احساس عدالت و تقدیرگرایی می‌باشد. نتایج توصیفی نشان داد که میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی بیش از سه چهارم پاسخگویان در سطح متوسط رو به بالا ارزیابی شده است. یافته‌های استنباطی نشان داد تأثیر مجموع متغیرهای مستقل به غیر از تقدیرگرایی بر احساس برخورداری از رفاه اجتماعی مثبت است و مجموع متغیرهای مستقل 75% از تغییرات متغیر احساس برخورداری از رفاه اجتماعی را تبیین می‌کند. لذا تحقق رفاه اجتماعی مستلزم برنامه ریزی دولتمردان به عنوان متولی سیاست اجتماعی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، معیشت و کاهش فقر می‌باشد. البته سازماندهی رفاه، نیازمند اقدامات سازمانهای دولتی و داوطلبانه، بازارهای کار، خانواده و... می‌شود.
مفاهیم کلیدی: احساس برخورداری از رفاه، دینداری، احساس عدالت، تقدیر گرایی 

عنوان مقاله [English]

Investigating the Degree of Feeling Social Welfare and its Influential Factors (A Case Study Among Ardakani Citizens) Reza Safari Shali[1] , Mohammad Mahdizadeh Ardakani[2] Received: 22/12/2016 Accepted: 18/4/2017

چکیده [English]

 
than false, on the sense of social welfare is positive, and the total of independent variables explains 75% of the variables that change the sense of social welfare. Therefore, the realization of social welfare requires the planning of government as a trustee of social policy in the fields of education, health, housing, employment, livelihoods and poverty reduction. Of course, the organization of welfare requires the actions of government and voluntary organizations, labor markets, families, and so on.
Keywords: Feeling Social Welfare, Religiosity, Sense of Justice, Fidelity


Investigating the Degree of Feeling Social Welfare and its Influential Factors
(A Case Study Among Ardakani Citizens)

Reza Safari Shali[1]  ,  Mohammad Mahdizadeh Ardakani[2]
Received: 22/12/2016               Accepted: 18/4/2017
 
Abstract
Social welfare requires positive changes in both material (objective) and transnational (subjective) levels, and the result should be able to to create the comfort of community members. As various dimensions of development (such as economic, political, cultural, social development) try to create social welfare for the citizens of each society, and on the other hand, the existence of social welfare in each society is the main indicator of its development and reproduction, therefore, with Considering the positive and desirable aspect of social welfare, the purpose of this article is to study the level of feeling of social welfare and its effective factors among citizens of Ardakan city. A survey method and questionnaire were used to gather the required data. The sample size of the research is 385 and the method is multistage sampling (cluster and random sampling). Independent variables of this research are feeling of safety, satisfaction with life, religiosity, sense of justice and fidelity. Descriptive results showed that the level of social welfare was more than three-quarters of respondents in the middle-up level. Inferential Findings showed that the effect of the sum of independent variables, other[1]. Assistant Professor of SociologyKharazmiUniversity, Tehran, Iran.  
    Email: reza_safaryshali@yahoo.com


[2]. Ma in Social Science (Development Planning), AllamehTabatabaiUniversity,
    Tehran, Iran. (Corresponding Author). Email:mehdizadehardakani@gmail.com