ارزیابی کلی نقش مدیریت شهری در کنترل پیامدهای رشد صنعت نفت و گاز در شهر عسلویه. غلامرضا کاظمیان، وجه‌الله قربانی‌زاده ، سیدمحمدجواد موسوی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/qjsd.2017.8014

چکیده

چکیده
با گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی، مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر ساکنان سکونتگاه‌های شهری و روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است. هدف اصلی این مقاله که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهری است، شناخت و تحلیل عملکرد نهادهای مدیریت شهری در کنترل پیامدهای منفی رشد صنعتی و ارتقای شرایط کار و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهر عسلویه می­باشد. ویژگی اصلی این تحقیق در آن است که تاکنون پژوهشی در مورد نقش نهادهای مدیریت شهری در کاهش اثرات رشد صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه انجام نشده است. پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و جهت گردآوری داده­ها از ابزارهای پرسش­نامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که در پرتو سلطه نگرش رشد اقتصادی و صنعتی و کم توجهی به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی؛ پیامدهایی چون آلودگی هوا، شیوع بیماری­های با منشا صنعتی و نابرابری در فرصت­های اشتغال ساکنان و مهاجران جزء شدیدترین و همچنین با اهمیت ترین پیامدها می­باشند. در حالی که بهیود وضعیت تاسیسات کالبدی و زیرساختی از آثار مثبت این رشد بوده است. پیامدهای منفی و مثبتی که علاوه بر سیاست­های ملی ریشه در نگرش، عملکرد و اولویت­های نهادها و سازمان­های محلی و منطقه­ای دارند.
مفاهیم کلیدی: مدیریت شهری، رشد صنعتی، عسلویه 

عنوان مقاله [English]

The General Assessment of the Role of Urban Management in Controlling the Consequences of Oil and gas Industry Growth in Assaluyeh Gholamreza Kazemiyan[1] , Vajiollah Ghorbanizadeh[2] Seyed Mohammadjavad Mosavi[3]

چکیده [English]

 
industrial growth and low attention to social and environmental dimensions;
 the consequences like air pollution, the prevalence of industrial-related diseases and inequality in the employment opportunities of residents and migrants are among the most adverse and significant impacts. While the status of physical and infrastructural facilities has been positive, this growth has been positive. Negative and positive outcomes that, in addition to national policies, are rooted in the attitudes, practices, and priorities of local and regional institutions and organizations. The findings indicated that by the dominance of economic and industrial growth view point and inattention in social and environmental dimentions, consequences like air pollution, industry-driven diseases, injustice in employment opportunities for habitants and immigrants are among the most adverse and significant impacts. Whereas improved infrastructures is the positive consequence of industrial growth. Negative and positive consequences that, in addition to national policies, are rooted in the attitudes, practices, and priorities of local and regional institutions and organizations.
Keywords: Urban Management, Industrial Growth, Assalouyeh


The General Assessment of the Role of Urban Management in Controlling the Consequences of Oil and gas Industry Growth in Assaluyeh
Gholamreza Kazemiyan[1]  ,  Vajiollah Ghorbanizadeh[2]
 Seyed Mohammadjavad Mosavi[3]
Received: 9/10/2015                                Accepted: 3/6/2017
 
Abstract
After about two decades of rapid growth of oil and gas industries in Pars Gonoobi, many problems have been encountered by residents of the urban and rural settlements of this region, including the city of Assaluyeh. The main objective of this paper, taken from the thesis of urban management, is to identify and analyze the performance of urban management institutions in controlling the negative consequences of industrial growth and improving the working conditions and quality of life of citizens and sustainable development of the city of Assaluyeh. The main characteristic of this research is that so far no research has been conducted on the role of urban management institutions in reducing the effects of oil and gas industry development in Assaluyeh. The research is an applied one and descriptive. The data were collected using questionnaire and interviewing tools. The findings indicate that in the light of domination of the economic and
 [1]. Assistant Professor Departnent of Urban Management, Allameh Tabatabaee
    University, Tehran, Iran.  Email: kazemian@atu.ac.ir


[2]. Assistant Professor Department of Public Management, Allameh Tabatabaee
    University, Tehran, Iran.  Email:ghorbanizadeh@atu.ac.ir


[3]. M.A Graduate Urban ManagementAllamehTabatabaeeUniversity, Tehran, Iran.
    (Corresponding Author). Email:  moosavi255@gmail.com