مفاهیم تحلیلی و کاربردی جامعه‌شناسی در تبیین و آموزش کارآفرینی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارجامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
جامعه‌شناسی تعریف و رویکرد متفاوتی از روان‌شناسی و اقتصاد در حوزه کارآفرینی توسعه داده و نقش مهمی در ایجاد و گسترش پژوهش‌های کارآفرینی به ویژه موضوعاتی مانند کارآفرینی قومی، تحلیل شبکه فرصت‌ها، کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی مبتنی بر جنسیت و تجربه کاری داشته است. علاوه‌ بر ‌این، نظریه‌ها و تحلیل‌های جامعه‌شناسی را می‌توان برای راهنمایی چگونگی راه‌اندازی کسب‌و‌کار تبدیل کرد. جامعه‌شناسی کارآفرینی علاوه بر پاسخگویی به سؤال چرایی در سطح کلان و خرد به سؤال چگونگی کارآفرینی نیز پاسخ می‌دهد. این مقاله با بررسی رویکردها و نظریه‌های جامعه‌شناسی و تحلیل محتوای پژوهش‌های جامعه‌شناسی کارآفرینی در ایران نشان می‌دهد که از درون نظریه‌ها و تحلیل‌های جامعه‌شناسی می‌توان مفاهیم عملی را برای آموزش صاحبان کسب و کار آینده استخراج کرد. به عبارتی در تحلیل‌ها و تبیین‌های جامعه‌شناسی کارآفرینی، مفاهیمی وجود دارد که از نظر عملی مهم هستند و در آموزش و تدریس کارآفرینی به‌کار می‌آیند. شبکه اجتماعی و فرصت‌های کسب‌و‌کار، کار تیمی و بازاریابی از جمله موضوعات مهم کارآفرینی است که از تحلیل‌های جامعه‌شناسی کارآفرینی می‌توان مفاهیم کاربردی برای آموزش آنها به کارآفرینان آینده استفاده کرد. علاوه بر این یافته‌ها نشان می‌دهد پژوهش‌های جامعه‌شناسی کارآفرینی در ایران از نظر مفاهیم تحلیلی رو به رشد بوده اما از نظر استخراج مفاهیم عملی و کاربردی برای آموزش کارآفرینی موفقیت چندانی نداشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and Applied Concepts of Sociology in Explaining and Training Entrepreneurship Hamzeh Nozari[1]

نویسنده [English]

  • h n
چکیده [English]

Analytical and Applied Concepts of Sociology in Explaining and Training Entrepreneurship
Hamzeh Nozari[1]
Received: 8/11/2018         Accepted: 13/2/2018
 
Abstract
Sociology has developed a different approach to psychology and economics in the field of entrepreneurship and has played an important role in creating and expanding entrepreneurial research, in particular issues such as ethnic entrepreneurship, network analysis of opportunities, organizational entrepreneurship, and entrepreneurship based on gender and work experience.
In addition, theories and sociological analysis can be used for instructions on how to start a business. In addition to answering the question “why”, entrepreneurial sociology answers “How”question of entrepreneurship.
This article, by examining sociological approaches and theories and analyzing the content of research on sociology of entrepreneurship in Iran, shows that from theories and analyzes of sociology, practical concepts can be derived for the training of future business owners. In other words, in the analysis and explanations of sociology of entrepreneurship, there are concepts such as social networking and business opportunities, teamwork and marketing which are practical and important in teaching and training entrepreneurship and future entrepreneurs.
In addition, the findings show that sociological research on entrepreneurship in Iran is growing in terms of analytical concepts, but has not succeeded in extracting practical and applied concepts for entrepreneurship education.
Keywords: Sociology of Entrepreneurship, Practical Concepts, Marketing, Teamwork, Business Opportunities[1]. Assistant Professor, Department of Sociology, KharazmiUniversity.
    Nozari56@gmail.com

 
 
منابع
-  ایمانی جاجرمی، حسین؛ پور رجب میاندوآب، پیمان. (1388). سنجش و تحلیل ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران با تأکید بر عوامل زمینه‌ای موثر بر آن، پژوهش‌های روستایی، سال اول، شماره اول.
-  ایمانی، محمدنقی. (1388). آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها: چارچوبی برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کارآفرینی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره1.
-  حجازی، اسد؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا؛ زین آبادی، حسن رضا. (1392). آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: چالش‌ها و راهبردها، فصلنامه مهارت آموزی.
-  حسینی لرگانی، سیده مریم؛ میرعرب رضی، رضا؛ رضایی، سعید. (1387). آموزش کارآفرینی در هزاره جدید: زیرساختی برای اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 50.
-  ربیعی، علی؛ صادق زاده، حکیمه. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41.
-  صالحی، کیوان؛ مردای پردنجاتی، حجت‌الله. (1394). نقش  آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست و یکم، شماره 57.
-  عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ میرزایی، مجتبی. (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کارآفرینی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز، دوفصلنامه جامه شناسی اقتصادی و توسعه، سال چهام، شماره2.
-  علیزاده اقدم، محمدباقر. (1395). مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین قابلیت کارآفرینی و سرمایه اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی، سال پنجم، شماره2.
-  محمدزاده، منیژه؛ امانیان، ابولفضل؛ حسینی، سیدرسول. (1394). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه کارآفرینی سازمانی، فصلنامه برنامه ریزی، رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 25.
-  نصراللهی وسطی، لیلا؛ فیروزآبادی، سیداحمد. (1393). بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی و روحیه کارآفرینی زنان روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 5 شماره 1.
 
-  Aldrich, Howard E. (1989). "Networking among women entrepreneurs in O", Hagan D, C. Rivchun, & Dsexton, women-owned businesses, pp: 103-132, Network: Prager.
-  Aldrich, Howard. (2005). "Entrepreneurship", In: N.Smelser & R. Swedberg (Eds), Handbook ofe conomic sociology (pp.451–477). Princeton: N J, PrincetonUniversity Press.
-  Aldrich, Howard E, and Catherine Zimmer (1986). “Entrepreneurship through Social Networks” pp: 3–23 in The Art and Science of Entrepreneurship, ed. Donald L. Sexton and Raymond W. Smilor. Cambridge, Mass: Ballinger.
-  Aldrich, Howard E, Waldinger, Roger (1990). "Ethnicity and Entrepreneurship”, Annual review of sociology, volume 16.
-  Aldrich, Howard E. John Cater, Trevor Jones, David McEvoy, and Paul Velleman (1985).  "Ethnic Residential Concentration and the Protected Market Hypothesis."  Social Forces, 63, 4 (June): 996-1009.
-  Aldrich, Howard E., and Tomoaki Sakano(1998). “Un-broken Ties: How the Personal Networks of Japa-nese Business Owners Compare to Those in OtherNations.” Pp. 32–52 in Networks and Markets: Pa-cific Rim Investigations, ed. Mark Fruin. Oxford:OxfordUniversity Press.
-  Anderson, J. C. & Narus, J. A. (2004). “A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships, Journal of Marketing, vol, 54 (1), pp: 42-58.
-  Baker, Ted, Howard E. Aldrich, and Nina Liou (1997). “Invisible Entrepreneurs: The Neglect of Women Business Owners by Mass Media and Scholarly Journals in the United States”, Entrepreneurship and Regional Development, vol 9, pp: 221–38.
-  Barley, S.R. (1989). "Careers, identities, and institutions: the legacy of the Chicago school of sociology". In M.B Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (Eds) Handbook of career theory. (PP: 41-65) Cambridge: university press.
-  Brush, Candida G. (1992). “Research on Women Business Owners: Past Trends, a New Perspective, and Future Directions”, Entrepreneurship Theory and Practice, vole 16, pp: 5–30.
-  Bourdieu, Pierre (1986). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Teste,Translated by Richard Nice, London: Routledge.
-  Burt, Ronald S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge: Harvard Universityty Press.
-  Burton, Dian, m. Sorenson, jesper. B, Dober, Stainslav, d. (2016). Acareers Perspective on Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and practice, Sage publication.
-  Burton, M. Diane, Jesper Sorenson, and Christine Beckman ( 2002). “Coming from Good Stock: CareerHistories and New Venture Formation”, pp: 229–62 in Social Structure and Organizations Revisited,ed. Michael Lounsbury and Marc Ventresca. Am-sterdam: JAI/Elsevier-
-  Carroll, G., & Khessina, O. (2005). Theecology of entrepreneurship. In: S.A.Alvarez, R. Agarwal & O. Sorenson (Eds), Hand booko fentre preneurship research: Disciplinary perspectives, NewYork: Springer.
-  DiMaggio, P. (1988). Interest and agency in institutional theory. In: L. Zucker (Ed.), Institutional patterns and organizations: Culture and environment (pp.3–22).Cambridge, MA: Ballinger.
-  Drewery. G, Wright. N, (2002). "Cohesion among culturally heterogeneous groups", The journal of American academy of business, vol2 issue 1, pp: 66-72.
-  Gartner, William B. (1988). “‘Who Is an Entrepreneur?’ Is the Wrong Question”, American Journal of Small Business, vol 12, pp: 11–32.Paris: OECD.
-  Giesler, M. (2012). "How Doppelga¨nger Brand Images Influencethe Market Creation Process: Longitudinal Insights from the Rise of Botox Cosmetic", Journal of Marketing 76 (6):55–68.
-  Granovetter, M. (1983). "The strength of weak ties: A network theory revisited", Sociological theory, vol 1, pp: 201–233.
-  Granovetter, Mark. (1984). Getting a Job: A Study of Contacts and Careers, Cambridge: HarvardUniversity Press.
Granovetter, M. (1985). "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", American Journal of Sociology, vole 91 (3), pp: 481–510
-  Hamilton, R.T. Harper, D.A. (1994). "The Entrepreneur in Theory and Practice", Journal of Economic Studies, Vol 21,  PP: 3-18.
-  Hoselitz,B. (1952). "Entrepreneurship and economic growth", American Journal of Economic Sociology,vol 12, pp97–106.
-  -Huff, L. & L. Kelley. (2005). "Is collectivism a liability? The Impact of Culture on Organizational Trust and Customer Orientation: A Seven-Nation Study", Journal of Business Research, vole 58, pp: 96– 102.
-  Fisher, C. D. (1986). Organizational socialization: An integrative review. In K. M. Rowland & G. R. Ferris (Eds.), Research in personnel and human resources management (Vol. 4, pp. 101–145). Greenwich, CT: JAI Press.
-  Kantar, Rosa Beth Moss (1988). "When a thousand flowers bloom: Structural, collective and social condition for innovation". Organization Research in organizational behavior 10, pp, 169-200.
-  Kirzner, Israel M. (1997). "Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach", Journal of economic Literature, 35(1), 60-85.
-  Kohli AK, Jaworski B.J (1990). “Marketing orientation” the constructresearch propositions, and managerial implications. J Mark, Vol.54, No.2, PP.1– 18.
-  Kumar.K, Michaelsen.L.K, Watson.W.E, (1993). "Cultural diversitys impact on interaction process and performance: comparing homogenous and diverse task groups", academy of management journal, vol 36, pp: 590-602.
-  Lipset,S.M.(1967).Values,educationandentrepreneurship.In:S.M.Lipset&A.Solari(Eds),Elitesin Latin America(pp.3–60), NewYork: Oxford UniversityPress.
-  Mohanty, S. K. (2007). Fundamentals of Entrepereneurship, prentice-hall of India Pvt. Ltd, ISBN: 978-81-203-2867-9.
-  Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage", The Academy of Management Review, vol 23(2), pp: 242–266.
-  Narver, J. C. & Slater, S. F. (1990). “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of Marketing, vol 54 (4), pp: 20-35.
-  Nieva.f. (1985). Work and family Linkages. In l.larwood, H. Stromberg, B.a Gutek (Eds). Woman and work: An annual review. Vol 1. Pp, 162-190 Beverly Hillsca: sage publication.
-  Ozgen, E., & Baron, R. A. (2007). "Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums", Journal of business venturing, vol 22(2), pp: 174–192.
-  Ruef, Martin. Lounsbury, Michael (2007). "Introduction: The sociology of entrepreneurship", The Sociology of Entrepreneurship Researchin the Sociology of Organizations, Vol 25, pp: 1–29.
-  Sutton, D. & Klein, T. (2003). “Enterprise Marketing Management”, New York: John Wiley and Sons, Inc.
-  Sewell, et al. (1999). A Critical Approach to Management: Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
-  Salas, E.; K. C. Stagl & C. S. Burke. (2004). "25 Years of Team Effectiveness in Organizations: Research Themes and Emerging Needs". In C. L. Robertson (Ed.). International Review of Industrial Organizational Psychology. Vol. 19.  pp. 47-92. New York: Wiley.
-  Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). "The promise of entrepreneurship as a field of research", The Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
-  Shapero, A. C. and Sokol, l. (1982). "Some social dimension of entrepreneurship" in N.F. Krueger (Ed)', Entrepreneurship: Critical perspective on business and management pp. 91-111. Newyork: Routledge.
-  Singh, R. P. (1998). Entrepreneurial opportunity recognition through social networks. Garland Pub.
-  Sombart, Werner. (2001). The Jews and modern capitalism, translated by M. Epstein, KitchenerOntario: Batoche books.
-  Stevenson, H. and Jarillo, J. C (1990). "A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurship management", Strategic Management journal, 11, pp: 17-27.
-  Swedberg, Richard. (2000a). “The Social Science View of Entrepreneurship: Introduction and Practical Applications”, pp: 7–44 in Entrepreneurship: The Social Science View, ed. Richard Swedberg, Oxford: Ox-fordUniversity Press.
-  Thomas, M. (2000). "Marketing paradise: Citizen Professionals on Road To paradise (via Damascus)', Marketing intelligence and planning, 18(6/7): 321-327.
-  Thornton, Patricia H. 1999. The sociology of entrepreneurship. Annual Review of Sociology 25:19–46.
-  Tolbert, Pamela S., Robert J. David, and Wesley D. Sine. 2011. Studying choice and change: The intersection of institutional theory and entrepreneurship research. Organization Science 22:1332–1344.
-  Waldinger, Roger (1986). Immigrant Enterpris A critique and Reformulation, Theory and society, IS 1.
-  Waldinger, R. & D. Mcevoy and Aldrich. H (1990). "Spatial dimensions of opportunity structures" in R. Waldinger, H. Aldrich and R. Ward (Eds) Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial societies, London: Sage, pp. 106-30.
-  Weber, Max (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Trans, Talcott Parsons, New York: Scribner.
-  Wellman, Barry (1983). "Network Analysis: Some basic principles", Sociological theory, Vol. 1, pp: 155-2000.
Wolff, K. (1950). The sociology of Georg Simmel, Network: Free Press.