مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان(استادیار)

2 دانشجوی دکترا، مدیر داخلی مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

چکیده
مفهوم توسعه به مثابه پروژه‌ای نظری و عملی بخشی از زندگی شخصی و اجتماعی است. تحلیل و بازخوانی مطالعات توسعه برای تداوم پروژه توسعه اجتناب ناپذیر است. این مقاله در شکل فراسنتز کیفی به بازخوانی مطالعات توسعه انسانی حوزه زنان می­پردازد. هدف ما واسازی صورت­بندی موضوعی و معرفت­شناختی حاکم بر مطالعات توسعه انسانی زنان است. در این راستا ضمن بررسی نظریه‌های راجع به زنان، جنسیت و توسعه، سعی خواهیم کرد، جایگاه مطالعات توسعه انسانی زنان را در تاریخ مطالعات نظری توسعه، زنان و جنسیت بررسی کنیم. فراسنتز روش ارزیابی مظالعات کیفی با هدف  شناخت و تعیین صورت­بندی موضوعی و نظری حاکم بر یک میدان مطالعاتی خاص است. فراسنتز نقد زمینه­های معرفتی، نظری و کرداری مطالعات یک حوزه خاص برای فراهم کردن فهمی چند بعدی از تجربه‌ها، کردارها و نهادها و مسائل است. هدف فراسنتز تفسیری و نه استقرایی است. این فراسنتز در میدان مطالعات توسعه زنان در پی این پرسش بود که رابطه نظری توسعه، زنان و جنسیت چگونه صورت­بندی شده است . برای اینکار مقالات با روش کیفی در فصلنامه زن در توسعه و سیاست را در فاصله سال‌های 1380 1392 به مثابه هدف خود در نظر گرفتیم. نتیجه­گیری مقاله این است که سیاست‌های مطالعات توسعه انسانی زنان در چارچوب تعریف زیستی از زنان بوده و بحث از زمینه‌های تاریخی و ساختاری و ایدئولوژیک برساختن عاملیت زنانه و توانمندی‌ها و محدودیت‌ها غایب مطالعات توسعه انسانی زنان است .

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human development studies of women and gender: Meta-synthesis of women human development studies

نویسندگان [English]

  • k kh 1
  • ali k 2
  • a j 3
چکیده [English]

Human development studies of women and gender: Meta-synthesis of women human development studies
Ali Kazemi, Kamal Khaleghpanah, Akhtar Jelivand
Receive:23/9/2016
Accept:6/3/2018
Abstract
The concept of development as a theoretical and practical project is part of personal and social life. Analyzing and revising developmental studies is indispensable for the continuation of the development project. This paper, in the form of a qualitative meta-synthesis, looks at human development studies in the field of women. The purpose is to reformulate the thematic and epistemological formulation governing the studies of human development of women.
In this regard, while analyzing theories about women, gender and development, we will try to examine the position of women's human development studies in the history of theoretical studies of development, women and gender. Meta-synthesis is the assessment method of qualitative studies with the aim of identifying the topical and theoretical formulations of a particular field of study.
Meta-synthesis is a critique of cognitive, theoretical, and cultural studies of a specific area to provide a multidimensional understanding of experiences, practices, and institutions and issues. The aim of meta-synthesis is interpretative rather than inductive. This study in the field of women's development studies was followed by the question of how the theoretical relationship of development, women and gender was formulated. To do this, we analyzed qualitative articles published in the journal of Women's Quarterly on Development and Politics during the years 1380- 1392 .The conclusion of the paper is that the policies of women's human development studies are in the context of the biological definition of women, and the discussion of the historical, structural, and ideological contexts of women's empowerment and abilities and limitations are absent from the mentioned studies.
Keywords: Development studies, human development, gender, women without gender.
 

منابع
- احمدی کهنعلی، رضا (1392)، موانع دستیابی زنان به پست های مدیریتی از دیدگاه مدیران زن . نشریه زن در توسعه و سیاست، شماره 3.
- پاپی نژاد، شهربانو (1390)، مطالعات زنان، قم: نشر معارف.
- پرویزی، سرور (1383)، سلامت دختران نوجوان و پارادوکس آزادی / محدودیت، پژوهش زنان، شماره 6.
- پیشگاهی فرد، زهرا (1388)، تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکل های سیاسی کشور در 1385، شماره 1.
-  راودراد، اعظم (1382)، مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون، پژوهش زنان، شماره 5.
- روزی بیگدلی، زهرا (1382)، نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی، پژوهش زنان، شماره 7.
- سایر، اندرو (1385)، روش در علوم اجتماعی، ترجمه ی عماد افروغ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- فسایی، سهیلا. (1386)، بعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه، شماره 2.
- فسایی، سهیلا. (1391)، تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق، زن در توسعه و سیاست . شماره 3.
- فسایی، سهیلا. (1392)، تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین، زن در توسعه و سیاست، شماره 1.
- قانعی راد، محمد امین. (1385)، نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه ها، شماره 4.
- عمادزاده، مصطفی. (1382)، اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان، پژوهش زنان، شماره 6.
- کاظمی، عالیه. (1392)، شناسایی و اولویت بندی موانع حضور زنان در پست های مدیریتی در صنعت نفت، نشریه زن در توسعه و سیاست، شماره 2.
- کولایی، الهه. (1385)، نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی، پژوهش زنان، شماره 1 و 2.
- لرستانی، فریبرز. (1382)، جنبش اجتماعی زنان ایران، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 6.
- محمودیان، حسین. (1384)، ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران، پژوهش زنان، شماره 2.
- مامسن، جنت هنشل. (1387)، جنسیت و توسعه، ترجمه ی زهره فنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- مطیع، ناهید. (1382)،‌گروه‌های زنان در حرکت تواناسازی، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 6.
- موسوی خامنه، مرضیه. (1389)، توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان، زن در توسعه و سیاست، شماره 4.
- هینز، جفری. (1390)، مطالعات توسعه، رضا شیرزادی، تهران: نشر آگه.
-  Sandelowski, M. (1997). Qualitative Metasynthesis: I ssues and Techniques , Research in Nursing and Health . 20.
-  Alvesson . Mats. (2013). Constructing Research Questions . London: sage.
-  Parpart , Jane. (2000). Theoritical Perspectives on Gender and Development . Tnternational Develop ment Research centre .
-  Schofield, J.W. (1990). Increasing the generalizability of qualitative research. In  E.W. Eisner & A. Peshkin (Eds.), Qualitative inquiry in education: The continuing debate (pp. 201–232). New York: Teachers College Press.
-  Walsh D, Downe S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 50 (2): 204-211.
-  Dixon-Woods M, Cavers D, Agarwal S, Annandale E, Arthur A, Harvey J et al. (2006). Conducting a critical interpretive synthesis of the literature on access to healthcare by vulnerable groups. BMC Medical Research Methodology. 6:35-47.