شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول).

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

چکیده
در امنیت اجتماعی نگاه ایجابی در مقابل نگاه سلبی در برقرای امنیت در جامعه قرار دارد به طوری که برخلاف نگاه سلبی که برقراری امنیت در جامعه را فقط از جانب دولت می‌بیند، نگاه ایجابی علاوه بر دولت برای جامعه و گروه‌های متشکل از آن نیز نقش قائل است. ایجاد امنیت مطلوب اجتماعی در یک مقصد گردشگری علاوه بر نقش حمایتی دولت‌ها از جامعه محلی، نیازمند تعامل جامعه میزبان گردشگر با دولت و تعامل گروههای هویتی جامعه است. بر اساس گفتمان ایجابی، شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران شناسایی و استخراج شده است. تحقیق حاضر کاربردی بوده و دارای رویکردی توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها از تکنیک اسنادی-کتابخانه‌ای استفاده شده است و برای تحلیل داده‌ها نیز از نظرسنجی خبرگی با استفاده از پرسشنامه خبرگی بهره برده شده است. به طوری که در این پژوهش پس از شناسایی نظریه‌های سه گانه ایجابی امنیت اجتماعی شده (تأمین اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و هویت اجتماعی) شاخص‌های مرتبط با این ابعاد از مفاهیم و نظریه‌های جامعه شناسی گردشگری و امنیت اجتماعی استخراج و در ابعاد سه گانه جانمایی گردید. پس از مطالعه و بررسی اسناد، فهرستی از گزاره‌های مرتبط شناسایی، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند که سرانجام 8 مؤلفه و 18 شاخص از سه بُعد تأمین اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و هویت اجتماعی احصا گردید. شاخص‌های استخراجی می‌توانند ابزاری برای سنجش ظرفیت‌ها و تدوین پیش ران‌ها برای آینده امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری ایران باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Native Indicators of Social Security for Tourism Destinations in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad mousavi 1
  • g a 2
  • asghar eftekhari 3
1 Ph.D. Student of Tourism Management, University of Science & Culture,
3 Associate Professor, Department of Political Science, University of Imam Sadegh
چکیده [English]

Abstract
In social security, a positive view is seen versus of a negative view to establish security in the society, the negative view believes that security in the society is only from the government, a positive view believes that not only government but also communities and groups play a role. The creation of a society in a tourism destination requires the interaction of the tourist host communities with the government and the interaction of the important groups such as authority groups which are could shape the identity of the society beside of the supportive role of governments in the local community. Therefore, in this research based on positive discourse, finding the criteria of local social security indicates for tourism purposes of the Islamic Republic of Iran and extracted the reasons which are important for tourism industry. The present research is applied and has a descriptive-analytical approach. The documentary-library technique has been used for data collection. For data analysis, an expert opinion questionnaire has been used. In this research, after identifying the positive social security triple theories (social
 
security, social culture and social identity), the indicators related to these dimensions are extracted from the concepts and theories of sociology of tourism and social security, and in the three dimensions of locating. It turned out; therefore, after studying the documents, a list of relevant statements was identified, selected and analyzed. Finally, 8 components and 18 indicators from three dimensions of social security, social culture and social identity were counted. Extractive indicators can be a tool for measuring capabilities and formulating drivers for the future of social security for tourism purposes in Iran.
Keywords: Security, Social Security, Positive Discourse, Tourism Destinations, Islamic Republic of Iran.

منابع

-  افتخاری، اصغر. (1391). اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام، مطالعه موردی سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، سال هشتم، شماره اول.

-  افتخاری، اصغر. (1392). امنیت اجتماعی شده، رویکرد اسلامی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-  آقاسی، عبدا...؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ هادیانی، زهره. (1388). نقش امنیت در توسعه گردشگری پایدار مطالعه موردی شهرستان چابهار.اولینهمایشملیامنیتو توسعهپایدارگردشگری، اصفهان، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان

-  امیرکافی، مهدی. (1380).اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، نمایه پژوهشی، شماره 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-  ایمانی خوشخو، محمدحسین؛ پورجم علویجه، افسانه؛ نادعلی پور، زهرا. (1394). مطالعات گردشگری. سازمان انتشارات جهاددانشگاهی.

-  باقریان جلودار، مصطفی؛ شبیری، سیدمحمد؛ فضه نو پور هولاری. (1397). تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران بابلسر)، مجلهبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری، سال هفتم شماره 25.

-  بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن؛ احمدی، اعظم. (1393). امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعة موردی: کلان شهر مشهد)، مجلةبرنامهریزیوتوسعةگردشگری، سال سوم، شماره 11.

-  بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، چاپ اول، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  بیات، بهرام. (1388). جامعه شناسی احساس امنیت. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

-  بیگی، مرجان؛ میرزا خانی، هاجر. (1388). نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری، اولینهمایشملیامنیتوتوسعهپایدارگردشگری، اصفهان: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.

-  گیدنز، آنتونی. (1383)، مبانی جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

-  حاجی اسماعیلی، لیلا؛ کیانپور، مسعود. (1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران و دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، پژوهش‌هایراهبردیامنیتونظماجتماعی، سال سوم، شمارة 2.

-  حاجی مرادی، الهام. (1388). بررسی اکوتوریسم پایدار و نقش امنیت در توسعه آن، اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اصفهان.

-  حاجی نژاد، علی؛ تقی‌زاده، زهرا؛ رحیمی، دانا. (1391). بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگری در شهرهای توریستی با تاکید بر شهرهای مرزی کشور، همایش شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

-  خلیلی، رضا. (1381). مهاجرت نخبگان، پدیده‌ای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.

-  خوشفر، غلامرضا؛ اسفندیان، آزیتا؛ رحمانی، مریم. (1392). بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن، مطالعة موردی: گردشگران منطقة گردشگری ناهارخوران و النگدرة شهر گرگان، مجلة برنامه ریزی و توسعة گردشگری، سال دوم، شمارة 6.

-  دولتی، کریم. (1391). امنیت اجتماعی از نظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)، نشریه فروغ وحدت، سال هشتم، شماره 29.

-  ربانی، رسول؛ شاهیوندی، احمد؛ دهقان‌نیا، محمد منصور؛ ناظر حضرت، جعفر. (1390). نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری. مجلهمطالعاتامنیت اجتماعی.

-  رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی؛ اکبریان رونیزی، سعیدرضا؛ رمضانی‌فر، حدیثه؛ حیدری، زهرا. (1394). توسعه گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تنکابن). پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، شماره 3.

-  زاهدی، محمدجواد؛ اجاقلو، سجاد. (1384). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان.مجله جامعه شناسی ایران، شماره 4.

-  ساروخانی، باقر. (1375)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.

سلیمی سبحان، محمدرضا. (1393). امنیت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 2، شماره 8.

-  شالچیان، طاهره. (1388). آدابوفرهنگسفر، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ اول.

-  صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1396). آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی). تهران:انتشارات سمت.

صیدایی، سیداسکندر؛ هدایتی مقدم، زهرا. (1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری، نشریه علوم اجتماعی.

-  ضرابی، اصغر؛ زنگنه، مهدی. (1389). جایگاه امنیت اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با تأکید در ایران. مجموعهمقالاتهمایشمنطقه‌ایصنعت توریسم.

-  عبدلی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ ابراهیمی، رضا. (1393). تحلیلی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 50.

-  قاسمی خطیر، نبی اله. (1388). بررسی و مطالعه پیامدهای گردشگری بر امنیت اجتماعی منطقه خلیج فارس با رویکرد جامعه شناختی. همایشبین المللیخلیج فارس.

-  گلی، علی. (1390). زنان و امنیت درفضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی پارک آزادی شیراز)، جامعهشناسیتاریخی، دوره 3، شماره 2.

-  متقی، سمیرا؛ صادقیف محمد؛ دلالت، مراد. (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد).نشریه گردشگری شهری، دوره 1، شماره 3.

-  مجردی، سعید. (1391). اینترنت و امنیت اجتماعی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-  محسنی، رضاعلی. (1389). تحلیل جامعه شناختی امنیت اجتماعی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال دوم، شماره 4 (پیاپی 8).

-  زاهدی، شمس‌السادات. (1390). جهانی شدن و توسعه پایدار. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2(3).

-  مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها؛ عباس‌زاده، صغری. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، نشریه گردشگری شهری، دوره 1، شماره 3.

-  مصلحی، محسن. (1384). شناساییموانعصنعتتوریسم، راهبردهای علمی و عملی در اصفهان.

-  مک سویینی، بیل. (1390). مقدمه‌ای بر جامعه شناسی امنیت. ترجمه: محمد علی قاسمی و محمد رضا آهنی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.

-  صالحی امیری، سیدرضا؛ افشار نادری، افسر. (1392). امنیت اجتماعی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-  جهانیان، منوچهر؛ زندی، ابتهال. (1391). اکوتوریسم، انتشارات جهاد دانشگاهی.

-  رضوانی، محمدرضا. (1390). توسعةگردشگریروستاییبارویکردگردشگریپایدار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-  نویدنیا، منیژه. (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول.

-  نویدنیا، منیژه. (1385)، تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی"، جامعه شناسی، سال دوم، شماره 3.

-  هزارجریبی، جعفر. (1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 22.

-  ویلیامز، استفان. (1388).جغرافیایگردشگری، ترجمه: دکتر محمود ضیایی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.

-  یوسفی، جواد؛ شریفی تهرانی، محمد. (1395). تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری (مطالعه شهرستان بیرجند). فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 48.

 

-    Addison, Tony. (2005). Development. In Peter Burnell and Vicky Randall (Eds.), Politics in the Developing World, pp. 205–230.Oxford: OxfordUniversity Press.

-    Ahmadshah, Sh. and Ahmadwani, M. (2014). Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal, Vol. 31, No. 6, PP. 1160-1167.

-    Anwar, E., Nazrinr, A., Noorbaizura, S.B. and Noor, A. (2012). The effectiveness of safe city programs me as Safety basic in tourism industry: case study in Putrajaya. Procedia- Social and Behavioral Sciences (42): 477- 485.

-    Bartlett, A. (2006). Reflections on Sustainability, Population Growth, and the Environment. In Keiner, M. (ed.): The Future of Sustainability, Springer, Dordrecht.

-   Brendan, C. (2016). Tourism Culture: Nexus, Characteristics, Context and Sustainability, Tourism Management, Vol. 53, PP. 229–243.

-    Choi, H.S. Chris and Sirakaya, Ercan. (2006). Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: development of sustainable Tourism scale. Journal of Travel Research, 43: 380-394.

-   Chris Ryan. (2012). “Assisting the poor in China through tourism development: A eview of research”, Tourism Management, Volume 33, Issue 2, April, pp. 239-248.

-    De Kadt, E. (Ed.). (1979). Tourism: Passport to development?New York: OxfordUniversity Press.

-   Doxey, G. V. (1975). "A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and Research Inferences". In Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference Proceedings (pp. 195-198). San Diego: September.

-    Hall, Michael. (2008). Travel and Tourism in The Third World, New York, Routledge. United Nations World Tourism Organization. Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from  http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary.

-    Harrison. j (2003). Being a Tourist: Finding Meaning in Pleasure Travel, UBC Press, 2003 - Social Science - 262 pages.

-    Hopf, Ted. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory, International Security, 23(1): 171-200.

-    Kâlâçlar, Arzu, Uâaklâb, Ahmet and Tayfun, Ahmet. (2018). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives, Journal of Destination Marketing & Management, Volume 8, June 2018, Pages 232-246.

-    Lindstrom, M. (2008). Social capital, anticipated ethnic discrimination and self-reported psychological health, A population- based study, Social Science & Medicine, 66 (1): 1-13.

-    Lott, Anthony D. (2004). Creating insecurity: Realism, Constructivism, and Us Security Policy, USA: Ashgate Publishing Company.

-   Matthews, Harry G. (1978). International Tourism: A Political and Social Analysis: Schenkman Publishing Company, Business & Economics - 99 pages.

-    Moller, B. (2000). National, Societal and Human Security Discussion – case study of the Israel Palestine conflict, Clemente, F & Kleiman, M. B. (1997). Fear of crime in the United States: A multivariate analysis, Pennsylvania state university.

-    Pizam Abraham and Yoel Mansfeld. (1982). Toward a Theory of Tourism Security, London.

-    Pourahmad, A., Eyvazlou, M., Mahbob, H. (2011). Examine the relationship between religiosity and sense of security in rural and urban areas (study city Kuhdasht), Journal of Strategic Studies security and social order, the first year, the first issue, S37-1.

-    Soleimanpour, H. (2006). Nature Based Tourism: A Draft International Covenant, Center for Sustainable Development (CENESTA) publication, Tehran, IRAN.

-    Steiner, Christian. (2006). Social Distance Security threats and Tourism Volatility, University Mainz Germany.

-    Thiel, Markus. (2007). Identity, Societal Security and Regional Integration in Europe, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 7 No. 6.

-   United Nations World Tourism Organization. (2008). Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from 

       http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary.

-    Waever, Ole. (1993). Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe.

 

 

منابع

-  افتخاری، اصغر. (1391). اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام، مطالعه موردی سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، سال هشتم، شماره اول.

-  افتخاری، اصغر. (1392). امنیت اجتماعی شده، رویکرد اسلامی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-  آقاسی، عبدا...؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ هادیانی، زهره. (1388). نقش امنیت در توسعه گردشگری پایدار مطالعه موردی شهرستان چابهار.اولینهمایشملیامنیتو توسعهپایدارگردشگری، اصفهان، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان

-  امیرکافی، مهدی. (1380).اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، نمایه پژوهشی، شماره 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-  ایمانی خوشخو، محمدحسین؛ پورجم علویجه، افسانه؛ نادعلی پور، زهرا. (1394). مطالعات گردشگری. سازمان انتشارات جهاددانشگاهی.

-  باقریان جلودار، مصطفی؛ شبیری، سیدمحمد؛ فضه نو پور هولاری. (1397). تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران بابلسر)، مجلهبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری، سال هفتم شماره 25.

-  بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن؛ احمدی، اعظم. (1393). امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعة موردی: کلان شهر مشهد)، مجلةبرنامهریزیوتوسعةگردشگری، سال سوم، شماره 11.

-  بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، چاپ اول، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  بیات، بهرام. (1388). جامعه شناسی احساس امنیت. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

-  بیگی، مرجان؛ میرزا خانی، هاجر. (1388). نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری، اولینهمایشملیامنیتوتوسعهپایدارگردشگری، اصفهان: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.

-  گیدنز، آنتونی. (1383)، مبانی جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

-  حاجی اسماعیلی، لیلا؛ کیانپور، مسعود. (1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران و دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، پژوهش‌هایراهبردیامنیتونظماجتماعی، سال سوم، شمارة 2.

-  حاجی مرادی، الهام. (1388). بررسی اکوتوریسم پایدار و نقش امنیت در توسعه آن، اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اصفهان.

-  حاجی نژاد، علی؛ تقی‌زاده، زهرا؛ رحیمی، دانا. (1391). بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگری در شهرهای توریستی با تاکید بر شهرهای مرزی کشور، همایش شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

-  خلیلی، رضا. (1381). مهاجرت نخبگان، پدیده‌ای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.

-  خوشفر، غلامرضا؛ اسفندیان، آزیتا؛ رحمانی، مریم. (1392). بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن، مطالعة موردی: گردشگران منطقة گردشگری ناهارخوران و النگدرة شهر گرگان، مجلة برنامه ریزی و توسعة گردشگری، سال دوم، شمارة 6.

-  دولتی، کریم. (1391). امنیت اجتماعی از نظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)، نشریه فروغ وحدت، سال هشتم، شماره 29.

-  ربانی، رسول؛ شاهیوندی، احمد؛ دهقان‌نیا، محمد منصور؛ ناظر حضرت، جعفر. (1390). نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری. مجلهمطالعاتامنیت اجتماعی.

-  رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی؛ اکبریان رونیزی، سعیدرضا؛ رمضانی‌فر، حدیثه؛ حیدری، زهرا. (1394). توسعه گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تنکابن). پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، شماره 3.

-  زاهدی، محمدجواد؛ اجاقلو، سجاد. (1384). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان.مجله جامعه شناسی ایران، شماره 4.

-  ساروخانی، باقر. (1375)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.

سلیمی سبحان، محمدرضا. (1393). امنیت و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 2، شماره 8.

-  شالچیان، طاهره. (1388). آدابوفرهنگسفر، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ اول.

-  صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1396). آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی). تهران:انتشارات سمت.

صیدایی، سیداسکندر؛ هدایتی مقدم، زهرا. (1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری، نشریه علوم اجتماعی.

-  ضرابی، اصغر؛ زنگنه، مهدی. (1389). جایگاه امنیت اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با تأکید در ایران. مجموعهمقالاتهمایشمنطقه‌ایصنعت توریسم.

-  عبدلی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ ابراهیمی، رضا. (1393). تحلیلی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 50.

-  قاسمی خطیر، نبی اله. (1388). بررسی و مطالعه پیامدهای گردشگری بر امنیت اجتماعی منطقه خلیج فارس با رویکرد جامعه شناختی. همایشبین المللیخلیج فارس.

-  گلی، علی. (1390). زنان و امنیت درفضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی پارک آزادی شیراز)، جامعهشناسیتاریخی، دوره 3، شماره 2.

-  متقی، سمیرا؛ صادقیف محمد؛ دلالت، مراد. (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد).نشریه گردشگری شهری، دوره 1، شماره 3.

-  مجردی، سعید. (1391). اینترنت و امنیت اجتماعی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-  محسنی، رضاعلی. (1389). تحلیل جامعه شناختی امنیت اجتماعی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال دوم، شماره 4 (پیاپی 8).

-  زاهدی، شمس‌السادات. (1390). جهانی شدن و توسعه پایدار. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2(3).

-  مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها؛ عباس‌زاده، صغری. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، نشریه گردشگری شهری، دوره 1، شماره 3.

-  مصلحی، محسن. (1384). شناساییموانعصنعتتوریسم، راهبردهای علمی و عملی در اصفهان.

-  مک سویینی، بیل. (1390). مقدمه‌ای بر جامعه شناسی امنیت. ترجمه: محمد علی قاسمی و محمد رضا آهنی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.

-  صالحی امیری، سیدرضا؛ افشار نادری، افسر. (1392). امنیت اجتماعی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-  جهانیان، منوچهر؛ زندی، ابتهال. (1391). اکوتوریسم، انتشارات جهاد دانشگاهی.

-  رضوانی، محمدرضا. (1390). توسعةگردشگریروستاییبارویکردگردشگریپایدار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

-  نویدنیا، منیژه. (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول.

-  نویدنیا، منیژه. (1385)، تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی"، جامعه شناسی، سال دوم، شماره 3.

-  هزارجریبی، جعفر. (1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 22.

-  ویلیامز، استفان. (1388).جغرافیایگردشگری، ترجمه: دکتر محمود ضیایی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.

-  یوسفی، جواد؛ شریفی تهرانی، محمد. (1395). تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری (مطالعه شهرستان بیرجند). فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 48.

 

-    Addison, Tony. (2005). Development. In Peter Burnell and Vicky Randall (Eds.), Politics in the Developing World, pp. 205–230.Oxford: OxfordUniversity Press.

-    Ahmadshah, Sh. and Ahmadwani, M. (2014). Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal, Vol. 31, No. 6, PP. 1160-1167.

-    Anwar, E., Nazrinr, A., Noorbaizura, S.B. and Noor, A. (2012). The effectiveness of safe city programs me as Safety basic in tourism industry: case study in Putrajaya. Procedia- Social and Behavioral Sciences (42): 477- 485.

-    Bartlett, A. (2006). Reflections on Sustainability, Population Growth, and the Environment. In Keiner, M. (ed.): The Future of Sustainability, Springer, Dordrecht.

-   Brendan, C. (2016). Tourism Culture: Nexus, Characteristics, Context and Sustainability, Tourism Management, Vol. 53, PP. 229–243.

-    Choi, H.S. Chris and Sirakaya, Ercan. (2006). Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: development of sustainable Tourism scale. Journal of Travel Research, 43: 380-394.

-   Chris Ryan. (2012). “Assisting the poor in China through tourism development: A eview of research”, Tourism Management, Volume 33, Issue 2, April, pp. 239-248.

-    De Kadt, E. (Ed.). (1979). Tourism: Passport to development?New York: OxfordUniversity Press.

-   Doxey, G. V. (1975). "A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and Research Inferences". In Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference Proceedings (pp. 195-198). San Diego: September.

-    Hall, Michael. (2008). Travel and Tourism in The Third World, New York, Routledge. United Nations World Tourism Organization. Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from  http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary.

-    Harrison. j (2003). Being a Tourist: Finding Meaning in Pleasure Travel, UBC Press, 2003 - Social Science - 262 pages.

-    Hopf, Ted. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory, International Security, 23(1): 171-200.

-    Kâlâçlar, Arzu, Uâaklâb, Ahmet and Tayfun, Ahmet. (2018). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives, Journal of Destination Marketing & Management, Volume 8, June 2018, Pages 232-246.

-    Lindstrom, M. (2008). Social capital, anticipated ethnic discrimination and self-reported psychological health, A population- based study, Social Science & Medicine, 66 (1): 1-13.

-    Lott, Anthony D. (2004). Creating insecurity: Realism, Constructivism, and Us Security Policy, USA: Ashgate Publishing Company.

-   Matthews, Harry G. (1978). International Tourism: A Political and Social Analysis: Schenkman Publishing Company, Business & Economics - 99 pages.

-    Moller, B. (2000). National, Societal and Human Security Discussion – case study of the Israel Palestine conflict, Clemente, F & Kleiman, M. B. (1997). Fear of crime in the United States: A multivariate analysis, Pennsylvania state university.

-    Pizam Abraham and Yoel Mansfeld. (1982). Toward a Theory of Tourism Security, London.

-    Pourahmad, A., Eyvazlou, M., Mahbob, H. (2011). Examine the relationship between religiosity and sense of security in rural and urban areas (study city Kuhdasht), Journal of Strategic Studies security and social order, the first year, the first issue, S37-1.

-    Soleimanpour, H. (2006). Nature Based Tourism: A Draft International Covenant, Center for Sustainable Development (CENESTA) publication, Tehran, IRAN.

-    Steiner, Christian. (2006). Social Distance Security threats and Tourism Volatility, University Mainz Germany.

-    Thiel, Markus. (2007). Identity, Societal Security and Regional Integration in Europe, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 7 No. 6.

-   United Nations World Tourism Organization. (2008). Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from 

       http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary.

-    Waever, Ole. (1993). Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe.