برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (QJSD) - درباره نشریه