برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (QJSD) - اهداف و چشم انداز