نویسنده = اشتری مهرجردی، اباذر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسی پیامدهای آن (مطالعۀ موردی شهرستان فراهان)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 47-75

10.22054/qjsd.2017.7140

اباذر اشتری مهرجردی؛ حسین میرزایی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی