دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)

تعداد مشاهده مقاله

483,585

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

443,043

نسبت مشاهده بر مقاله

1269.25

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1162.84

تعداد مقالات ارسال شده

1,453

تعداد مقالات رد شده

1,005

درصد عدم پذیرش

69

تعداد مقالات پذیرفته شده

240

درصد پذیرش

17

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند.

از مقالاتی که پس از فرایند داوری،پذیرفته شوند،مبلغ 400/000 تومان بعنوان هزینه پردازش دریافت خواهد شد.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

تعیین‌کننده‌های امید به آینده شغلی در شهر تهران

آرزو باقری؛ مهسا سعادتی؛ عادل عبدالهی

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56801.2070

چکیده
  امید به آینده شغلی، به عنوان یکی از ابعاد امید اجتماعی، می‌تواند منجر به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در جامعه شود. مقاله حاضر، به مطالعه عوامل جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی مؤثر یر امید به آینده شغلی در شهر تهران می‌پردازد که در آن اطلاعات 1200 پاسخگو از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته و نمونه‌گیری طبقه‌بندی چندمرحله‌ای با تخصیص متناسب ...  بیشتر

بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاستگذاری بر مبنای جنسیت

محمد تقی کرمی؛ مریم ابراهیمی

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 43-71

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56943.2073

چکیده
  مساله توسعه پایدار در گرو مشارکت بهینه و موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. صرف نظر از برخی موانع ساختاری، دستیابی به موقعیت موثر برای ایفای نقش‌های مورد انتظار از زنان در گرو امکان رقابت برابر است. یکی از سیاستهایی که با فرض نبود موانع دستیابی حقوقی مورد نظر است، سیاست تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت/ اقدام مثبت به مجموعه قوانین، ...  بیشتر

زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در ایران (مرور نظام‌مند مطالعات در بازه‌ی زمانی 1400-1375)

بهروز بهروزیان؛ محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 73-116

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64628.2272

چکیده
  مقدمه: تغییرات اجتماعی سریع و پیشرفت تکنولوژی، بستر حضور افراد دارای معلولیت را در جامعه افزایش داده است با وجود این، افراد دارای معلولیت در ایران برای فعالیت در امور اجتماعی با چالش‌های روبه‌رو هستند و به نوعی زندگی آن‌ها با اختلال مواجه شده است. از این‌رو مسئله زندگی اجتماعی و بستر آن برای افراد دارای معلولیت اهمیت یافته و مطرح ...  بیشتر

آگاهی خانواده در خصوص بیماری‌های جنسی و پیامدهای آن بر رفاه و شاخص‏ های توسعه اجتماعی

پری ناز تقوی؛ حسین آقاجانی

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 117-159

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65753.2304

چکیده
  روابط پر خطر جنسی و بیمارهای ناشی از آن باعث بوجود آمدن مشکلاتی در زندگی والدین و فرزندان آنها می‌شود. بنابراین پژوهش حاضربا توجه به ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن وﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى آن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻰدر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‌ى ...  بیشتر

تجربه‌ی اقدامات یاریگرانه‌ در کوئید 19؛ مطالعه‌ای در چالش‌های یاریگری دانشجویی در شهر یزد

مهدی زنگنه شهرکی؛ احمد کلاته ساداتی؛ محدثه عابدی دیزناب

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 161-199

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62147.2205

چکیده
  در جهان مخاطره‌ای با بحران‌های نوظهور، دولت های مدرن، نیازمند حضور و مشارکت یاریگرانه‌ هستند. یاریگری یکی از اجزای اصلی بستری فرهنگی و اجتماعی ایران و شهر یزد است .گروه‌های دانشجویی با توجه به ظرفیت و انگیزه‌ی بالا، یکی از مهمترین اجزای مشارکت در اقدامات یاریگرانه هستند. هدف مطالعه حاضر، کشف و واکاوی موانع و چالش‌های اقدامات یاریگرانه‌ی ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مهارت‌های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

اصحاب حبیب زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد عینی پور

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 201-237

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62179.2208

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ای برای سنجش مهارت ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. با توجه به هدف ونوع، پژوهش حاضر از نوع «تحقیق و توسعه» است.. از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها روش مورد استفاده توصیفی (غیرآزمایشی) و از طرح های همبستگی و به صورت خاص تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری ...  بیشتر

بررسی نقش اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه‌ریزی‎های سطح کلان؛ مطالعه موردی در استان کردستان

سعید خانی

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 239-273

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.62655.2221

چکیده
  هدف این پژوهش، شناخت نقش اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه‌ریزی‎‏ها و سیاست‎گذاری‎های سطح کلان استان کردستان است. پژوهش در مرکز استان و در سال 1399 با تکیه بر روش پیمایشی انجام گرفت، و داده‎ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته به صورت خوداظهاری جمع‎آوری شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان، مدیران کل، معاونان و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی ...  بیشتر

بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه با اضطراب کرونا

سمیه میری؛ محسن نیازی؛ فاطمه خوش بیانی آرانی

دوره 14، شماره 52 ، مهر 1401، صفحه 275-301

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.63148.2234

چکیده
  ظهور ناگهانی بیماری کرونا باعث اضطراب ناشی از این بیماری در کانون خانواده به خصوص مادران شده است. زیرا ابتلا به بیماری علاوه بر مخاطرات سلامت جسمانی، اثرات مختلف روان‌شناختی همچون اضطراب مزمن ناشی از ابتلا به بیماری کرونا و ترس از مرگ بر جای گذاشته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه ...  بیشتر

جامعه‌شناسی تطبیقی راهبری گروه‌‌‌‌‌های مرجع در برساخت کیفیت ‌زندگی و رفاه شهری

سیما ناظری؛ اصغر مهاجری؛ حمید انصاری

دوره 13، شماره 46 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.55188.2039

چکیده
  با رویکرد بین رشته‌ی، سهم عامل راهبردی "راهبری گروه‌‌‌‌‌های مرجع را در برساخت کیفیت ‌زندگی در قلمرو پژوهشی مناطق 10 و 17 شهرداری شهر تهران در سال 1399 "، سنجش کردیم. با بهره‌مندی از رویکرد نظری تلفیقی و روش ترکیبی هم‌زمان؛ با روش کمی، 315 خانوار را به شیوه‌های نمونه‌‌‌گیری خوشه‌ فضایی و G power از جامعه‌ی آمار‌ی پژوهش، انتخاب، پیمایش ...  بیشتر

جریانی از سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ سیده محدثه موسوی؛ محمدحسین حسنی

دوره 12، شماره 43 ، شهریور 1399، ، صفحه 89-124

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.50732.1957

چکیده
  در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا، سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیدا کرده است. هدف مطالعه پیش‌رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران است. برای این منظور ارتباط بین نیروی ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر رضایت شهروندان

امیر محمد خانی؛ ابولفضل کزازی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 14، شماره 50 ، فروردین 1401، ، صفحه 205-250

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.58035.2110

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ...  بیشتر

بررسی روند تحولات سیاست‌گذاری و نهادی مربوط به کودکان در ایران

محمد زاهدی اصل؛ فرهاد بزرافکن

دوره 12، شماره 45 ، اسفند 1399، ، صفحه 39-83

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.57905.2104

چکیده
  کودکان یکی از گروه‌های هدف نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران هستند که جایگاه رفاهی آن‌ها تا به امروز محل مناقشه بوده است. بررسی روند تاریخی سیاست‌های اجتماعی معطوف به کودکان در ایران می‌تواند نقشی در شناخت مشکلات مبتلابه این حوزه و به تبع آن کاهش آن‌ها داشته باشد. این پژوهش به بررسی تحولات قانون‌گذاری و نهادی مربوط به کودکان از ...  بیشتر

خصوصی سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی:برساخت تجارب مدیران مدارس سطح متوسطه شهر سنندج

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلند همتان؛ ناصر شیربگی

دوره 13، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 147-186

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.60201.2159

چکیده
  یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف‌نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند به‌موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به‌واسطه خصوصی‌سازی این امر محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. بر همین ...  بیشتر

نابرابری و فساد؛ شناسایی مسیرهای برون‌رفت از دام نابرابری_فساد

محمد امیرپناهی؛ مهدی مالمیر؛ رسول عباسی تقی دیزج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68452.2369

چکیده
  هدف مقاله آزمون مدلی از اسلانر در ارتباط بین نابرابری و فساد است که «تله نابرابری» نام گرفته است. تله نابرابری با میزان بالای نابرابری شروع می شود و از طریق پایین آوردن اعتماد تعمیم یافته به بالا رفتن سطح فساد و سپس تعمیق نابرابری می‌انجامد. در این مقاله با استفاده از شاخص‌های گذار پروژه برتلسمان به بررسی فرضیه تله نابرابری ...  بیشتر

تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه

فاطمه شمس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68426.2368

چکیده
  دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش ...  بیشتر

طراحی مدل سنجش از طریق رویکرد امنیت طراحی(SBD) در محله‌های شهری جهت کاهش فرصت جرم نمونه مورد مطالعه: محله بهداشت تهران

حسن امیریان؛ غلامرضا لطیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.58654.2127

چکیده
  زمینه و هدف: رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کارا ترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای سنجش امنیت شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، محله بهداشت در منطقه 18 تهران که به دلیل پایین بودن وضعیت امنیت شهری ...  بیشتر

بررسی میزان گرایش به خرافات و ارتباط آن با شاخص های توسعه انسانی (مورد مطالعه : شهروندان شهر کرج)

رضا صفری شالی؛ علیرضا کریمی؛ مژگان سیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66280.2320

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان گرایش به عقاید خرافی با توجه به شاخص‌های توسعه انسانی در‌ بین شهروندان 75-19 سال شهرکرج می‌باشد. در بخش مبانی ‌نظری از نظریات صاحبنظران حوزه مکتب توسعه ( اورت راجرز، دانیل لرنر، آمارتیاسن، اس‌ان آیزنشتات، دیوید مک کله لند و کری‌کییز) استفاده گردید. این پژوهش از نظر روش در چارچوب روش کمی (پیمایشی) است که ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اشتغال کودکان کار خیابانی تهران: یک پژوهش گراند تئوری

عبدالله شفیع آبادی؛ اعظم کلائی؛ مریم پورموسوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.60021.2157

چکیده
  کودکان کار، بخشی از سرمایه‌های آینده‌ساز و امیدهای کشورند که در بهترین روزهای زندگی خود مجبور به تلاش برای امرار معاش هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل به‌وجود‌آورنده و گسترش‌دهنده آسیب اشتغال کودکان کار تهران و بررسی عوارض آن است. این مطالعه با رویکرد کیفی، بر اساس روش داده‌بنیاد و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات تجربی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی اجتماعی در ایران

مهری سادات موسوی؛ عهدیه اسدپور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.60441.2166

چکیده
  مطالعۀ پیش‌رو درصدد تحلیل مجدد و تلخیص آماری مجموعه‌ تحقیقات پیشین در زمینۀ پدیدۀ توانمندسازی اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی توسعه است. به عبارتی، به دنبال آن است که براساس مطالعات و تحقیقات کمی پیشین، عوامل مؤثر بر توانمندسازی اجتماعی و میزان این تأثیرگذاری را احصاء نماید. این مطالعۀ با کاربست روش فراتحلیل به عنوان یکی از ...  بیشتر

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب‌آوری اجتماعی شهروندان (نمونه موردمطالعه: محله مجد شهر مشهد)

تکتم حنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.63787.2262

چکیده
  در سال های اخیر به مبحث تاب آوری اجتماعی توجه ویژه ای شده است تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی گروه ها یا جوامع برای مقابله با فشارها درمواجهه با تغییرات را می باشد.ازاین رو آموزش و یادگیری می توانند نفش موثری در ارتقا تاب آوری اجتماعی برقرارکند. مقاله حاضر به نقش آموزش و یادگیری در تاب آوری اجتماعی می پردازد. در بیان دیگر افزایش توانایی ...  بیشتر

بررسی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت

میثم هاشمی نیا؛ رحمت الله امیر احمدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64454.2268

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش می‌کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه مفقوده در فهم تجارب زیسته زنان در مواجهه با سرطان

معصومه قاسمی؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64917.2276

چکیده
  علی‌رغم گسترش کمی اسناد، مقالات و محافلی که بطور روزافزونی از مفهوم سرمایه‌اجتماعی بعنوان راهکاری برای ارتقاء سلامتی یاد می‌کنند، سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه گمشده در مطالعات این حوزه می‌باشد. خانواده، بستر شکل‌گیری تجارب و فهم افراد بوده، بروز بیماری می‌تواند این فضا، پیوندها و معانی هم‌بسته به آن را متاثر سازد. معانی و تجارب ...  بیشتر

واکاوی چالش های زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد

منصور فتحی؛ سوما درخشانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.59310.2137

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و نیازهای زنان افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد به منظور ارایه راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکلات انجام‌شده است. در این مطالعه از روش کیفی بهره گرفته‌شده است. مشارکت‌کنندگان را زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری بر اساس اقتضائات تحقیق به‌صورت ...  بیشتر

ابر واژگان