دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1388-1389)

تعداد مشاهده مقاله

584,078

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

542,263

نسبت مشاهده بر مقاله

1407.42

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1306.66

تعداد مقالات ارسال شده

1,583

تعداد مقالات رد شده

1,104

درصد عدم پذیرش

70

تعداد مقالات پذیرفته شده

284

درصد پذیرش

18

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند.

از مقالاتی که پس از فرایند داوری،پذیرفته شوند،مبلغ 400/000 تومان بعنوان هزینه پردازش دریافت خواهد شد.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

سیمای نابغه رمانتیک در اقتصاد: روایت کارآفرینان ایرانی

میلاد افلاکی سورشجانی؛ محمد سعید ذکایی؛ نهال نفیسی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68237.2365

چکیده
  در روایت های فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران، به عناصر و مفاهیم رمانتیکی اشاره می شود که تقویت کننده نوعی نظم اقتصادی است. در این نظم ساختاری، جایگاه اقتصادی افراد، بسته به میزان ریسک، ایده پردازی و به کارگیری استعداد و تخیل توسط آنها، طبیعی، منطقی و متعادل جلوه داده می شود. اکوسیستم کارآفرینی، در چارچوب بینشی رمانتیک، با اصالت ...  بیشتر

تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه

فاطمه شمس

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 41-77

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68426.2368

چکیده
  دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مطالعه فهم دانشجویان از زمینه‌ها و پیامدهای شادی با رویکرد کیفی

داود قاسم زاده؛ حسین واحدی کوجنق؛ مهدی چیت ساز

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 79-113

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66043.2312

چکیده
  یکی از نیازهای ضروری برای موفقیت فردی و اجتماعی انسان جستجوی نشاط و شادی می باشد، هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم سهل و آسان نیست. اگر چه رسیدن به این هدف برای هرکسی به آسانی صورت نمی‌گیرد. در سال های اخیر، تمایل جامعه شناسان برای مطالعه شادی و علل و پیامدهای آن، افزایش یافته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مطالعه ...  بیشتر

چارچوب مفهومی پیشرفت فرایند ایجاد کسب و کار جدید مبتنی بر ویژگی‌های تیم مؤسس

کاوه فرهادی؛ کمال سخدری؛ محمد عزیزی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 115-171

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.65846.2306

چکیده
  فرآیند ایجاد کسب و کار در دنیای جدید از نقاط تمرکز برای ایجاد توسعه های خرد و متوسط اقتصادی است در حقیقت اهمیت بستر سازی جهت ایجاد محیطی مناسب برای رشد کسب و کار ها از دغدغه های امروز حوزه کارآفرینی میباشد. در این بین تیم ایجاد کننده کسب و کار یا به عبارتی تیم موسس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بررسی آن میتواند متغیرهایی که سبب موفقیت ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رابطه‌ی بودجه دولتی و توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی استان‌های کشور

محمد فرهادی؛ ندا میری

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 173-203

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65870.2309

چکیده
  مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه‌ی نسبت بودجه سرمایه‌ای دولت با سطح توسعه‌ی استان‌های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان‌های مفهومی، اهمیت توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای توجیه می‌شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه‌ی مناسب کشور ایران معرفی می‌شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه‌بندی وضع موجود بر اساس شاخص‌های ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
فراتحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان

هادی افرا

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 205-235

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66403.2322

چکیده
  با حرکت جوامع به سمت مدرن شدن و جهان صنعتی، امنیت اهمیتی وافر یافته و به یکی از نیازهای اساسی انسانها تبدیل می‌شود، به‌طوریکه با زوال آن، آرامش خاطر انسان از بین میرود و تشویش، اضطراب و نا آرامی جای آنرا میگیرد. به همین دلیل، پژوهش‌های متعددی در این رابطه انجام شده است. این موضوع، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
ارتباط جو سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان مراکز درمانی در بحران کرونا

محمد مهتری آرانی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ سمانه نقی پور ایوکی؛ محبوبه عبدالهی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 237-276

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.57793.2101

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان مراکز درمانی در بحران کرونا است. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی بوده، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تمایل به ترک خدمت اورایلی و همکاران است. جامعه آماری دربرگیرنده کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399 ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تعیین کننده‌های جمعیت‌شناختی پس‌انداز خانوار با تاکید بر گذار سنی (مورد مطالعه: سرپرستان خانوار استان تهران)

علی بوداقی؛ بهروز صادقی عمروآبادی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 277-312

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64504.2269

چکیده
  متغیرهای جمعیتی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح پس‌انداز داشته باشند. ازاین‌رو، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های مقطعی و با سنجش میزان پس‌انداز در بین خانوارهای شهری تهران قصد دارد ارتباط آن را با گذار سنی آزمون نماید. روش تحقیق تحلیل ثانویه بوده است. داده‌های مورد بررسی شامل اطلاعات 18610 خانوار شرکت‌کننده در نمونه‌گیری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
انتظارات ازآینده در کودکان و نوجوانان کار

هاجر ابراهیمی کیاسری؛ یاسر رضاپور میرصالح

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 313-346

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.63460.2245

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی انتظارات از آینده درکودکان و نوجوانان کار انجام شد. روش: روش پژوهش کیفی بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. جامعه متشکل ازکودکان و نوجوانان کار در شهر ساری در سال 1400-1399 بود و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری مصاحبه‌ها انجام شد. در نهایت 12 نفر به شیوه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر

موانع و چالش های مددکاری اجتماعیِ صنعتی در ایران؛ یک نظریه ی زمینه ای

احمد کلاته ساداتی؛ سیدرضا طاهرزاده اردکانی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 347-382

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65162.2283

چکیده
  یکی از گرایش‌های مددکاری اجتماعی حوزه صنعت است که با جنبش‌های کارگری در دنیا شروع شد و بیشتر صنایع مهم دنیا از وجود این مددکاران بهره مند می شوند. بعد از گذشته بیش از 50 سال از ورود مددکاری اجتماعی به ایران و نیز وجود این گرایش در صنعت نفت، امّا توسعه‌ای در آن ایجاد نشده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و واکاوی عدم تحقق و توسعه مددکاری اجتماعیِ ...  بیشتر

تبیین تاثیر بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی/عشایری با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

کریم میرزا خانی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1402، صفحه 383-418

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71940.2451

چکیده
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل ...  بیشتر

خصوصی سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی:برساخت تجارب مدیران مدارس سطح متوسطه شهر سنندج

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلند همتان؛ ناصر شیربگی

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 147-186

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.60201.2159

چکیده
  یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف‌نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند به‌موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به‌واسطه خصوصی‌سازی این امر محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. بر همین ...  بیشتر

از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56685.2068

چکیده
  کارآفرینی‌اجتماعی شامل فعالیت‌های خلق‌ ارزش‌اجتماعیِ نوآورانه است،که راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه‌اجتماعی جوامع می‌باشد. ماهیت کارآفرینی‌اجتماعی به‌گونه‌ای است که برای ایجاد ارزش و توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش‌های شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش‌ها ...  بیشتر

خرده‌فرهنگ لوطی‌ها و تجربۀ طرد اجتماعی (مطالعه‌ی موردی لوطی‌های شهر خرم‌آباد)

جمال محمدی؛ الهام مرادی نژاد؛ امین روشن پور

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 105-145

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.61407.2192

چکیده
  لوطی‌ها در شهر خرم‌آباد در حاشیه‌ها و محلات پایین سکونت دارند و به مشاغل و فعالیت‌های فرودستانه مشغول‌اند. فرهنگ کلیِ جامعه با به-حاشیه‌راندن این خرده‌فرهنگ از آن یک دیگریِ فرودست ساخته است که توان انطباق خود با تحولات جامعۀ مدرن را ندارد. پرسش این است که لوطی‌ها این طردشدگی اجتماعی را چگونه در متن خرده‌فرهنگ خود تجربه می‌کنند. ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر رضایت شهروندان

امیر محمد خانی؛ ابولفضل کزازی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، ، صفحه 205-250

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.58035.2110

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ...  بیشتر

دین‌داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین متمولان تهرانی)

سید سعید وصالی؛ فرشاد مومنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ساناز اسماعیلی

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62760.2228

چکیده
  اسلام همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادی (مقبول و مشروع) سفارش کرده است. این مطالعه با هدف بررسی دین‌داری و توفیق اقتصادی متمولان تهرانی انجام گرفته است. از رویکرد وبر، رودنسون و جامو به مثابة رهیافت نظری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیة متمولان ساکن شهر تهران هستند. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله‌برفی بود. ابزار گردآوری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
«نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و توزیع فرصت های زندگی» نمونه موردی؛ "فرصتهای زندگی در اختیار زنان در سال 1398 در استان قزوین"

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داودآبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده
  چکیده:تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل داده بنیاد پیشران های موثر بر فقرشهری در مناطق نیمه برخوردار استان خوزستان (مورد مطالعه: شهرستان شادگان و رامهرمز)

معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری؛ علی بوداقی؛ سجاد بهمنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.63223.2279

چکیده
  آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه‌ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه‌ها و سیاست‌های پیشین و احیاناً تجدیدنظر در آنها خواهد بود. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق شهری نیمه برخوردار استان خوزستان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رویکرد به اشتغال و روند اشتغالزایی در قوانین برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران

مرادعلی منصوری رضی؛ صدیقه امینیان؛ رضا یازرلو؛ علیرضا اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71479.2439

چکیده
  نتایج حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال‌زایی حاکم بر قوانین برنامه‌های توسعه، دال شناور «اشتغال‌زایی»، در قالب نشانه‌هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته» در قالب برنامه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیلی بر نقش ملاحظات پوپولیستی در سیاست گذاری مسکن شهری (مطالعه ی موردی: طرح مسکن مهر)

عاطفه صداقتی؛ مرضیه سادات الوند؛ محمدتقی پیربابایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67132.2341

چکیده
  سیاستگذاری مسکن شهری، بعنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاستگذاری شهری همواره مطمح‌نظر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری بوده‌است. این‌در‌حالی‌است که برخی سیاست‌های پوپولیستی توسعه مسکن با هدف حداکثر سازگاری با شرایط گروه هدف به‌ویژه توان درآمدی آنها، دچار تقلیل‌گرایی نظری شده و در درازمدت اثرات منفی اقتصادی، کالبدی، زیست‌محیطی، ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر: مطالعه فرا ترکیب

جواد صمدی رندی؛ هادی خان محمدی؛ فرشاد مومنی؛ رضا واعظی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2024.76230.2530

چکیده
  ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل‌های کسب‌وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله ...  بیشتر

ابر واژگان