نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).(عضو پیوسته گروه مطالعات جوانان)

2 پژوهشگر دوره دکتر شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

3 نویسنده ،کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

چکیده
تأمین امنیت و احساس امنیت به عنوان یکی از اصول طراحی فضاهای شهری مدنظر برنامه­ریزان و طراحان شهری قراردارد. فقدان احساس امنیت در فضاهای باز عمومی شهرها، موجب کاهش سرزندگی و حضور پذیریِ فضا می­گردد. از این نظر زنان نسبت به مردان آسیب پذیرتر هستند به عبارتی در فضاهای بیشتری احساس عدم امنیت می­کنند و حضور کمرنگ­تری دارند.
در این پژوهش میدان امامزاده یحیی در شهر ساری به عنوان یک فضای عمومی و بنای امامزاده به عنوان یکی از اماکن مذهبی ، از نظر احساس امنیت مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر کمی از نوع پیمایشی است و اطلاعات پژوهش با حجم نمونه 96 نفر، به­صورت مطالعات میدانی و مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری گشته است. برای بررسی میزان احساس امنیت زنان در این فضای شهری متغیرهای  اماکن مذهبی به عنوان متغیر مستقل و احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته  با معرف­هایی مانند خوانا بودن ، سرزندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج یافته­ها حاکی از این است که بیش از نیمی از زنان، وجود آرامگاه امامزاده را بر احساس امنیت خود، مؤثر دانسته­اند. بنابر فرضیات پژوهش، بین وجود بنای امامزاده (اماکن مذهبی) در شهر و احساس امنیت رابطه ای مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Religious Places on the Feeling of Safety Among Women Case Study: Imamzade Yahya in Sari Golamreza Latifi[1] , Iman Ghalandarian[2] , Sediqeh Sargazi[3]

نویسندگان [English]

  • g l 1
  • e g 2
  • sediqeh sargazi 3

چکیده [English]

The Impact of Religious Places on the Feeling of Safety Among Women
 Case Study: Imamzade Yahya in Sari
Golamreza Latifi[1]  ,  Iman Ghalandarian[2] , Sediqeh Sargazi[3]
Received: 10/12/2016             Accepted: 6/1/2018
 
Abstract
Security and safety are considered as one of the principles of designing urban spaces for planners and urban planners. The lack of security in the open spaces of the cities reduces the vitality and availability of space. In this regard, women are more vulnerable than men, in other words, feel less secure in more places and have a diminutive presence.
In this research, Imamzadeh Yahya Square in the city of Sari has been considered as a public space and the construction of Emamzadeh as one of the religious places has been measured in terms of security feeling. The research method is a quantitative. The research data was collected through a survey with a sample size of 96 people, field studies, interviews and questionnaire. In order to determine the level of women's sense of security in this urban environment, the religious place was seen as an independent variable and the sense of security with reagents such as readability, vitality, etc has been investigated as a dependent variable. The findings indicate that more than half of the women consider the Emamzadeh's tomb effective in their sense of security. According to research hypotheses, there is a direct relation between the existence of the emamzadeh (religious places) in the city and the sense of security.
Keywords: Feeling of Safety, Women, Religious Places, Urban Spaces.
 [1]. Assistant Professor of Social Planning , Allame Tabataba'i University. (Corresponding
    Author).   rlatifi2002@gmail.com


[2]. Ph.D. Student of Tarbiat Modares University.    iman_gh2006@yahoo.com


[3]. Master of Urban Design at Imam Reza University.    s.sargazi209@gmail.com

منابع
- آیوت، پاملا؛ والاس، کلر. (1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه: منیژه نجم عراقی، نشر نی.
- احمدی، علی‌اصغر. (1385)، امنیت و احساس امنیت، فصلنامه تخصصی و کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 4و5، تهران: انتشارات آشنایی.
- اکبری، رضا؛ پاک بنیان، سمانه. (1391)، تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت زنان، نشریه هنرهای زیبا،معماری و شهرسازی، دوره17، شماره2.
- الماسی، مسعود. (1395)، بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع های مسکونی مهرشهر ایلام)، فصلنامه مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، سال 14، شماره 1.
- بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی؛ ضابطیان، الهام. (1387) امنیت تردد زنان در فضاهای شهری وسنجش مشارکتی آنها در بخش مرکزی شهر تهران، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره چهارم.
- بوزان، باری. (1387)، مردم،دولت‌هاوهراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
- پوراحمد، احمد؛ اشرفی، یوسف؛ رشیدی، طلا. (1392)، دگرگونی های حضور زنان در فضای عمومی شهری: مورد کاوی: پارک ائل گلی و خاقانی تبریز، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره30.
- پورجعفر، محمدرضا؛ محمودی‌نژاد، هادی؛ رفیعیان، مجتبی؛ انصاری، مجتبی. (1387)، ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تأکید بر رویکرد ((C.P.T.E.D.  نشریه بین المللی مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جلد 19، شماره 19.
- جیکوبز، جین. (1388)، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا، ترجمه: حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- رحمت آبادی، الهام. (1387)، از اندرونی تا عرصه عمومی، فصلنامه جستارهای شهرسازی (ویژه زنان شهر)، سال هفتم، شماره  24و25.
- رفیعیان، مجتبی؛ نسترین، مهین؛ عزیزپور، سولماز. (1392)، ارزیابی رضایتمندی از کیفیت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیت (نمونه: باغ خانواده کرج)، فصلنامه مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، سال 11، شماره 4.
- رهنما، محمدرحیم. (1376)، فرهنگ و میراث فرهنگی حسینیه‌های در بافت تاریخی مشهد، فصلنامه مشکوه، شماره 56 و 57.
- زنجانی‌زاده اعزازی، هما (1381)، مشارکت سیاسی زنان، عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، چالش‌های نوین، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره19.
- حجازی، معین‌السادات. (1391)، شناخت نامه مازندران (امامزاده زین‌العابدین)، تهران: نشر تهران رسانش نوین، چاپ اول.
- سلطانی، لیلا؛ بیک محمدی، حسن؛ حیدری، سمیه. (1395)، تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهرقدس)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره پیاپی 41، شماره سوم.
- شهری، جعفر. (1367)، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم: زندگی، کسب و کار، ج 1، تهران : انتشارات اسماعیلیان.
- صانعی، پرویز. (1385)، جامعه شناسی ارزش‌ها، تهران: انتشارات گنج دانش.
- کوزر، لوئیس. (1369)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، مترجم: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی
- قاسمی، راضیه؛ محمدی، اصغر. (1392)، بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان 15-44 ساله شهرکرد، فصلنامه دانش انتظامی چهامحال و بختیاری، سال اول، شماره دوم.
- قرایی، فریبا؛ رادجهانبانی، نفیسه؛ رشیدپور، نازیلا. (1389)، بررسی سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره4.
- علیرضا نژاد، سهیلا؛ سرائی، حسن. (1386)، زن در عرصه عمومی: مطالعه‌ای در مورد فضاهای عمومی، فصلنامه  علوم اجتماعی، شماره30.
- کارمونا، متیو؛ هیت، تیم؛ تیسدل، استیون. (1388)، مکان‌های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری، ترجمه: فریبا قرائی فتح آبادی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، تهران: نشر دانشگاه هنر.
- کلانتری خلیل‌آباد، حسین؛ اردلانی، روناک؛ سراجی، سروه؛ احمدپور، عطیه. (1392)، برنامه ریزی فضاهای امن شهری مبتنی بر تفکیک جنسیتی با رویکرد CPTED (نمونه موردی: محله فرهنگیان، شهر بناب)، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 12.
- مؤذن جامی، محمدهادی، (1384)، تأملی بر مفهوم نظم و امنیت و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 1.
 مدیریت توسعه و پژوهش. (1391)، ارتقاء امنیت شهری با تأکید بر محیط و فضای شهری، گروه مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه پایدار شهری خراسان رضوی.
- مشکینی، ابوالفضل؛ رحیمی، حجت‌اله؛ صالحی، اسماعیل. (1392)، ادراک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران، فصلنامه مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، سال 11، شماره 1.
- نوروزی، فیض الله؛ فولادی سپهر، سارا. (1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر برآن، فصلنامهراهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
- خبر منتشر شده توسط زنان پرس در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت – کد خبر: 6067 منبع: زنان پرستاریخ انتشار: ۱۳۹۲ دوازدهم اردیبهشت لینک خبر:
-  http://www.rahyabnews.com/Pages/News-6067.aspx
 
-  Blobaum, Anke. and Hunecke, Marcel. (2005). "perceived danger in urban publications space  The Impacts of Physical Features and Personal Factors" sage Journals, 37.
-  Brownlow, Alec. (2005). “A geography of men_s fear”, Department of Geography and Urban Studies, Temple University, Philadelphia, PA 19122, Geoforum 36, www.elsevier.com/locate/geoforum.
-  Koening, H.G. (2007). “spirituality and depression: A Look at the Evidence”. southem medical journal, 100( 7), pp: 737-739.
-  Hille, Koskela. & Pain, Rachel. (2000). “Revisiting Fear and Place: Women's Fear of Attack and the Built Environment”, Geoforum, 31, 269-280.
-  Newman, Oscar. (1973). "Defensible Space: People and Design in the Violent City", London, Architectural Press.
-  Howard, john. (1999). "FEAR of CRIME " society of Alberta , Canada: society of Alberta.
-  Lambrick, Melanie, & Liliana Rainero. (2010). “Safe cities”. Red Mujery Hábitat UNIFEH.
-  Lapintie. Kimmo. (2007). "modalities of urban space" Planning Theory March 2007 vol. 6 no. 1 36-51.
-  Lubuva, John and Mtani, Anna. (2004). “Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam”, Safety Audits for Women,Dar es Salaam, Tanzania, 13-17.
-  Terlinden, Ulla (ed). (2003). “City and gender, international discourse on gender,urbanism and architecture. Hannover: verlayLesk + Burdich Oploden”, ISBN: 3-8100-3495-9.
-  Valentine Gill (1989). “The Geography of Women's Fear, Area”, Vol. 21, No. 4, pp. 385-390.
-  Foster, S. Knuiman, M. Villanueva, K. Wood, L.Christian, H. Giles-Corti, B. (2014). “Does Walkable Neighbourhood Design Influencethe Association between Objective Crime and Walking?”, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11:100.
Schneider, Richard H.Kitchen, Ted. (2013). Putting Crime Prevention Through Environmental Design into Practice via Planning Systems: A Comparison of Experience in the US and UK. Built Environment, Volume 39, Number 1, March 2013, pp. 9-30(22).
-  Stucky, T.D. and Ottensmann, J.R. (2009). “Land Useand Violent Crime”, Criminology, 47(4):1223-1264 (42).
-  Bonnete, C. Sophie, B. and Pascal, G. (2007). “Effectsof Security Location on Socital Security in France.” Population, 61(1): 41 –70.
-  Gert, V.B. (2005). “Fearofcrime: feeling (un) safeand(in) secureinther is ksociety". Available from:
    http://mineco.fgov.be/inform ations/statistics/studies/ac084_en