بررسی رابطۀ گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛ مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 سالۀ شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، کارشناس پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3 مربی پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مطالعه، تعیین رابطۀ بین گرایش به مدرنیته در زنان جوان شهر تبریز و  سبک زندگی آن‌ها  است. در این پژوهش پس از بررسی نظریات و مطالعات این حوزه، برای تبیین رابطۀ بین مدرنیته با سبک زندگی از دیدگاه گیدنز استفاده شده است. داده ها از طریق پرسش‌نامه ساختاریافته برای 385  نفر از زنان جوان که با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند، گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه حدود 47 درصد زنان گرایش کمی به مدرنیته داشته‌اند ولی 53 درصد آنان گرایش متوسط به بالایی به این مقوله دارند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات نیز به دو روش دومتغیره و چندمتغیره صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شده است. در تجزیه و تحلیل چندمتغیره، متغیرهای اعتماد، جهت‌گیری علمی، ریسک‌پذیری ، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، پیشرفت‌گرایی، تحصیلات، وضعیت تأهل و جهت‌گیری عام‌گرا، 52 درصد از تغییرات متغیر مصرف فرهنگی؛ متغیرهای وضعیت تأهل، اعتماد، ریسک‌پذیری، پیشرفت‌گرایی، تحصیلات، 21 درصد از تغییرات متغیر اوقات فراغت؛ متغیرهای اعتماد، جهت‌گیری علمی، وضعیت تأهل، انگیزۀ پیشرفت، 54 درصد از تغییرات متغیر مدیریت و متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، تحصیلات، عام‌گرایی، اعتماد، جهت‌گیری علمی 40 درصد از تغییرات متغیر مصرف اقتصادی را تبیین می‌کنند. بر همین اساس نتایج  این پژوهش نشان می‌دهد که حدود 53 درصد از زنان به مدرنیته گرایش متوسط به بالا  دارند که این درصد نشان دهندۀ وضعیت در حال گذار ایرانی از سنت به مدرنیته است. هم‌چنین در بین این زنان دارای گرایش به مدرنیته نیز، هرگاه میزان نوگرایی بالاتری مشاهده شد، به این معنا که این متغیر به‌عنوان مجموعه‌ای از ذخائر ارزشمند مانند ریسک‌پذیری، جهت‌گیری علمی، پیشرفت‌گرایی، عام‌گرایی (ابعاد مدرنیته) در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی برای زنان  وجود داشته باشد، مؤید آن بوده که زنان سبک‌های زندگی متفاوت‌تری را تجربه خواهند کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Amount of Conflict between Work and Family Roles among Women (Police and Teacher) and Factors Affecting It

نویسندگان [English]

  • k s 1
  • s g 2
  • a h 3
چکیده [English]

 
 
The present study examines the relationship between work and family role expectations and the conflicts between work and family domains. It studies the relationship between these conflicts, as dependent variables, and the independent variables of work control, family involvement, social support for work and its dimensions and the social support of family. The study assumes that high expectations of work role and control in the workplace are associated with work-family conflict and also with family role expectations and family members’ low involvement in family-work conflict. It is also thought that social support for work, by reducing control of work, and family support by increasing family involvement, decrease work-family conflicts among women. The population of this study includes all married women employed in the organizations of education and police force of Kermanshah, including 115 (56 policewomen and 59 female teachers). The results showed that high expectations of work role, work-family conflict and family expectations create family-work conflict, and these conflicts are more common in female police officers than female teachers. Control of work was associated with work and family conflict, while there was no relationship between work-family conflict and family involvement. Also, there was a significant relationship between social support for work and control of work, on the one hand, and between family social support and family conflict, on the other hand.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • work and family role expectations
  • work-family conflict
  • control of work
  • family involvement
منابع
-  ادیبی سده، مهدی و هارطونیان، هاکب (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی ارامنۀ جلفای اصفهان». سیاست داخلی،2.
-  امام‌جمعه‌زاده، سید جواد و همکاران (1389). «بررسی رابطۀ میان دین‌داری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان». پژوهشنامۀ علوم سیاسی، 1(6).
-  بشیریه، حسین (1388). موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: انتشارات گام نو.
-  تبریزنیا، حسین (1371). علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران. تهران: مرکز نشر بین‌الملل.
-  خداوردی، علی (1384). مشارکت عمومی و همبستگی ملی. تهران: انتشارات عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی.
-  دال، رابرت (1364). تجزیه ‌و تحلیل سیاست. ترجمۀ حسین ظفریان. تهران: انتشارات مرندیز.
-  دواس، دی. ای (1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمۀ هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
-  دیانتی‌نیت، جواد (1382). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
-  راش، مایکل (1383). جامعه و سیاست. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت.
-  ربانی، رسول و همکاران (1387). «رابطۀ ابعاد مادی و غیرمادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور شهری»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال نهم، 32.
-  سید امامی، کاووس (1386). «مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی». پژوهشنامۀ علوم سیاسی. سال دوم، 1
-  سیدامامی، کاووس؛ افتخاری، اصغر و عبدالله عبدالمطلب (1385). ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان. گزارش طرح پژوهشی، سازمان ملی جوانان.
-  شایگان، فریبا (1389). «نگرش نسبت به رفاه اجتماعی ـ اقتصادی و رابطۀ آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران». فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 3.
-  شکوری، علی (1391). مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های حمایتی (با تأکید بر ایران). تهران: سمت.
-  شهرام‌نیا، سید امیر مسعود ؛ صادقی عمرو‌آبادی، بهروز (1393). «بررسی رابطۀ میان مشارکت سیاسی و رفاه اقتصادی (مطالعۀ موردی دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان)»، فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 19.
-  علمی، قربان؛ حمیدیه، بهزاد (1389). «پیامدهای فرهنگ رفاه برای دین‌داری». مجلۀ فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل‌وسوم، 2.
-  علوی تبار، علیرضا (1380).راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در ادارۀ امور شهر. تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
-  غفاری، غلامرضا؛ جمشیدزاده، ابراهیم (1390). مشارکت‌های مردمی و امور شهری (بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعۀ مشارکت‌های مردمی). تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
-  غفاری هشجین، زاهد؛ بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ اکرم تصمیم قطعی (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران». دانش سیاسی، سال ششم،2.
-  فاضلی، نعمت‌الله (1386). «گفتمان فرهنگی رفاه اجتماعی». وب‌سایت فرهنگ شناسی به آدرس: http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/115
-  فیتز پاتریک، تونی (1383). نظریإ رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟). ترجمۀ هرمز همایون پور. تهران: انتشارات مؤسسۀ عالی پژوهش و تأمین اجتماعی و گام نو.
-  گلابی، فاطمه؛ حاجیلو، فتانه (1391). «بررسی جامعه‌شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی زنان (مطالعۀ موردی استان آذربایجان شرقی)»؛ مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 1 (1).
-  گیدنز، آنتونی (1383). جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-  معمارزاده، غلامرضا؛ پاک‌طینت، اقبال (1385)، «عوامل مؤثر بر توسعۀ سیاسی». مجلۀ کنترولر، 21.
-  موسوی، میرطاهر؛ محمدی، محمدعلی (1388). مفاهیم و نظریه‌های اجتماعی. تهران: نشر دانژه.
-  موحد، مجید و همکاران (1387). «بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی.
-  هانتینگتن، ساموئل (1370). سازمان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: نشر علم.
 
- Hills, Beverly and Mcleod, Jack ET all, (1999), The effects of discussion networks on participation in public forum, communication Research.