عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 استاد گروه جامعه شناسی کاشان

3 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی می‌توانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه می‌باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار «پرسشنامه» بهره گرفته شده است. روایی مقیاس‌های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، شهروندان شهر کاشان در سال 1394است که بر اساس فرمول کوکران، 308 نفر به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش رابطه عوامل اجتماعی (عدالت اجتماعی (رویه‌ای و توزیعی)، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) مؤثر بر رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که بین عوامل مورد بررسی (عدالت توزیعی، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) و میزان رضایت از زندگی، رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، بین عدالت رویه‌ای و رضایت از زندگی رایطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون این پژوهش نشان میدهد، عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی به ترتیب 35/0 و 40/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت زندگی را تبیین می‌نمایند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social factors affecting life satisfaction Case Study: Citizens of Kashan City in 2015

نویسندگان [English]

  • mo ni 1
  • mo g 2
  • fa na 3
چکیده [English]

Social factors affecting life satisfaction
Case Study: Citizens of Kashan City in 2015
Mohsen Niyazi[1] , Mohammad Ganji[2]
Fahimeh Namvar Moghdam[3]
Received: 23/11/2015              Accepted: 16/10/2016
 
Abstract
Life satisfaction depends to a large extent on individual circumstances, but the impact of social factors on its increase or decrease is very effective. According to researchers, various factors can affect people's life satisfaction, one of the most important of which is social justice, social security and consumerism tendency of the society. This study was a social survey and the questionnaire was used to collect information. The validity of the research scales has been confirmed according to the results of the Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this study is the citizens of Kashan city in 1394. Based on the Cochran formula, 308 people were selected by quota sampling method. This research has investigated, the relationship between social factors social justice (procedural and distributive), (consumerism, social security) and life satisfaction. The results of the data analysis of the questionnaires show that there is a direct and positive correlation between the factors (distributive justice, consumerism, social security) and the life satisfaction.
Also, there is no meaningful difference between procedural justice and life satisfaction. The results of regression analysis show that distributive justice and social security explain respectively. 0.35% and 40% of changes in life satisfaction variable.
Keywords: Social Security, Life Satisfaction, Social Justice, Consumerism

1. Professor of Sociology, University of Kashan.  niazim@kashanu.ac.ir


[2]. Associate Professor of Sociology, KashanUniversity.   m.ganji@kashanu.ac.ir


[3]. Master of Cultural Studies, University of Kashan.    fahime.namvar@yahoo.com

منابع
-  آخوندی، عباس و دیگران. (1388)، شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران وابسته به شهرداری تهران.
- رفیع پور، فرامرز. (1378)، آناتومی‌جامعه، تهران: شرکت سهامی‌ انتشار.
- باکاک، ر.. (۱۳۸۱) مصرف، ترجمه خسروصبری. تهران: نشر شیرازه.
-  بهار، مهری. (1386)، مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی، تهران، سمت، چاپ اول.
- پیرموذن، علی محمد. (1389)، بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده‌ها،  فصلنامه نظم و  امنیتانتظامی، شماره سوم، سال دوم.
- خلفخانی، مهدی. (1387)، نهادهای مدنی به عنوان سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی، پژوهشنامه عدالت اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. شماره 90.
- ربانی خوراسگانی، علی؛ کیانپور، مسعود. (1385)، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی. (مطالع موردی : شهر اصفهان)، مجلهدانشکدهادبیاتوعلومانسانی، شماره 59-58.
- سیدی نیا، سیداکبر. (1388)، مصرف‌‌و مصرف‌گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی، فصلنامه علمی ‌پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 34.
-  سید میرزایی، سید محمد؛ حیدری، مهلقا؛ عامری، مهدی. (1390)، بررسی میزان احساس رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال پنجم/شماره سوم.
- صالحی امیری، سیدرضا؛ رضایی، زهرا. (1387)، بررسی مفهومی‌عدالت اجتماعی، پژوهشنامه عدالت اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. شماره 90.
-  کاسترو، ژوزئه دو. (1379)، انسان گرسنه، ترجمه: منیر جزنی، تهران، جاویدنیا.
- گار، ر. (۱۳۷۷)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، انتشارات مرکزمطالعات راهبردی، تهران.
- لرنی، منوچهر. (1383)، آسیب شناسی امنیت، تهران، انتشارات پیام پویا، چاپ اول
- محسنی تبریزی، علیرضا.. (1375)، «بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسـعه ملـی: بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی»، نامه پژوهش، شـماره 1 مرکز پژوهش‌های بنیادی.
- مشرف جوادی، محمدحسین؛ ابوطالبی، محمدمهدی. (1390)، بررسی شاخص‌های عدالت سازمانی در نهج البلاغه با تأکید بر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، دو فصلنامه علمی‌پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره 1.
- نایبی، هوشنگ. (1375) سنجش میزان احساس خوشـبختی سرپرستان خانوارهـای تهرانـی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، مرکز پژوهش‌های بنیادی وزارت ارشاد.
- نوروزی خیابانی، مهدی. (1374)، مبانیجامعهشناسی، تهران: نشر رایزن.
- هزارجریبی، جعفر، صفری شالی، رضا. (1388)، رضایت از زندگی و جایگاه امنیت در آن در بین شهروندان فصلنامهعلمی‌-  پژوهشیانتظاماجتماعی،تهران: سال اول/ شماره پنجم.
- هیود، اندرو. (1383)، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه: عبدالرحمان عـالم، تهـران : نشر قومس.
 
-  Shaw, M, Costanzo, P, R. (1985). “Theories of socialpsychology” USA, Mc Grave.
-  Maslow, Abraham H. (1977). The Farthes Reaches of Human Nature, Viking Press.
-  Burgoon, Brian. (2006). On Welfare And  Terror, Social Welfare Policy And Political Economy Root of.  
-  Safari Shali,Reza. (2010). Investigation of Life Satisfaction and Factors affecting on it , United Nation Human Rights ,Geneva , (www.ohchr.org)
-  Hewstone, B. & strobe, w. (2001). “Introduction to social Psychology”, Blackwell.