رابطه همسان همسری و مطلوبیت روابط زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه عللامه

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر همسان همسری برمطلوبیت روابط زناشویی است.جامعه آماری شامل تمام زنان ومردان متاهل دارای همسر 18سال به بالای شهر تهران است و روش نمونه گیری چند مرحله‌ای شامل نمونه گیری طبقه‌بندی شده، خوشه‌ای و در آخرتصادفی ساده است، حجم نمونه 405 نفر است که از 18 منطقه شهرداری شهر تهران انتخاب شده‌اند (9 سلول شمال شهر، 9 سلول مرکز شهر و 9 سلول جنوب شهر). متغیر وابسته میزان مطلوبیت روابط زناشویی است که بوسیله تست Enrich (یکی از آزمون‌های معتبر در سنجش میزان مطلوبیت ) سنجیده می‌شود. فرضیه همسان همسری سنی از نظریه کارلسون، همسان همسری تحصیلی از فرانسوا دوسینگلی، همسان همسری مذهبی از بوسار و بل، همسان همسری طبقاتی از گرینبلت، همسان همسری شغلی از کالینز، همسان همسری درآمدی از نظریه مبادله، همسان همسری جغرافیایی از بوسارد، همسان همسری قومیتی از بوچانان و همسان همسری بر مبنای باورهای جنسیتی از کالینز گرفته شده است. (10 فرضیه) تحقیق از نوع پیمایشی است و به تبع آن روش جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است.یافته‌های تحقیق به 3 دسته توصیفی (جداول یک بعدی )، تبیینی (جداول دو بعدی ) و نظری (رابطه بین نظریه و فرضیه ) دسته بندی شدند.
همسان همسری سنی با 9/99% تایید شد، یعنی هر چه همسان همسری سنی افزایش پیدا کند، مطلوبیت رابطه زناشویی هم افزایش می‌یابد. همسان همسری تحصیلی نیز با 9/99 % مورد پذیرش قرار گرفت، پس افزایش آن با افزایش مطلوبیت رابطه زناشویی همراه است.همسان همسری مذهبی با 9/99% قابل قبول اعلام شد، پس افزایش آن با افزایش مطلوبیت رابطه زناشویی همراه است. همسان همسری طبقاتی با 99% اطمینان پذیرفته شد، پس رابطه مثبت و مستقیمی ‌با مطلوبیت رابطه زناشویی دارد. همسان همسری شغلی نیز با 7/99% پذیرفته شد، که به منزله ‌این است که افزایش آن با افزایش مطلوبیت روابط زناشویی همراه است. همسان همسری درآمدی با 95% اطمینان رد شد به‌این معنی که بین این نوع همسانی با مطلوبیت رابطه همسران ارتباطی وجود ندارد. همسان همسری سکونتی با 9/99% اطمینان مورد پذیرش واقع شد، به عبارت دیگر با افزایش آن میزان مطلوبیت رابطه زناشویی هم افزایش پیدا می‌کند. همسان همسری قومیتی و باورهای جنسیتی نیز، هر دو با 9/99% تایید شدند. در آخر نیز مشخص شد که فرضیه همسان همسری (بصورت عام) با مطلوبیت رابطه زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد (9/99%). R بدست آمده برابر است با 826/0، ضریب تعیین (2R) نیز 682/0 و ضریب تعیین تصحیح شده[1] نیز 675/0 است. طبق نتایج بدست آمده 68% واریانس متغیر وابسته (میزان مطلوبیت روابط زناشویی) توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود؛ 32% باقیمانده نیز توسط عواملی است که در اینجا لحاظ نشده اند ولی تأثیر گذار بوده‌اند.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Homogamy and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ghaderi 1
  • Somaeh Mardani 2
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the effect of homogamy on marital satisfaction. The population consisted of all married individuals aged 18 years and above in Tehran. The sampling method used was multistage sampling that consisted of stratified sampling, cluster sampling, and simple random sampling. The sample size comprised of 405 individuals who were selected from 18 municipal districts of Tehran (9 cells at northern Tehran, 9 cells at central Tehran, and 9 cells at southern Tehran). The dependent variable was marital satisfaction, which was assessed using Enrich test (a valid test for the assessment of satisfaction). Carlson’s age homogamy, François de Singly’s educational homogamy, Bossard and Boll’s religious homogamy, Greenblatt’s class homogamy, Collins’ occupational homogamy, income homogamy in exchange theory, Bossard’s geographic homogamy, Buchanan’s ethnic homogamy, and Collins’ homogamy in sexual beliefs were the hypotheses of this study (10 hypotheses).
The research was of survey type, and questionnaire was used as the method of data collection. The findings were categorized into three groups including descriptive (one-dimensional tables), explanatory (two-
dimensional tables), and theoretical (the relationship between theory and hypothesis).
Age homogamy was confirmed at 99.9%. In other words, marital satisfaction increases as age homogamy rises. Educational homogamy was also confirmed at 99.9%, which means that an increase in education homogamy comes with an increase in marital satisfaction. Religious homogamy was confirmed at 99.9%. Thus, marital satisfaction increases with religious homogamy. Class homogamy was confirmed at 99% confidence. So there is a positive and direct relationship between class homogamy and marital satisfaction. Occupational homogamy was confirmed at 99.7%, which means that an increase in occupational homogamy is accompanied with an increase in marital satisfaction. Income homogamy was rejected at 95%, i.e. there is no relationship between this type of homogamy and marital satisfaction. Residential homogamy was confirmed at 99.9% confidence. In other words, it increases with marital satisfaction. Both ethnic and sexual beliefs homogamy were confirmed at 99.9%. Finally, the overall homogamy hypothesis was confirmed to have a positive and significant relationship with marital satisfaction (99.9%). R value was obtained at 0.826. The coefficient of determination (R2) was 0.682, and adjusted coefficient of determination (adjusted R square) was 0.675. According to the results, 68% of the variance in the dependent variable (marital satisfaction) is explained by the independent variables. The remaining 32% consisted of effective factors that were not taken into account here.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homogamy
  • relationship satisfaction
  • Marital
- افروز، غلامعلی. (1380)، مبانی روانشناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
-  ببی، ارل. (1381)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
- بهنود، مهسان. (1382)، "بررسی عوامل موثر بر نوع روابط همسران در خانواده مورد: شهر تهران "، پایان نامه کاشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-  تأمین، ملوین. (1373)، جامعه شناختی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.
-  حسینی (بیرجندی)، سید مهدی. (1381)، خانواده درمانی و مشاوره ازدواج و زناشویی، تهران: انتشارات اساطیر.
-  خون چمن، علی. (1377)، "اثرات طبقه اجتماعی خانواده بر سازگاری زناشویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز.
-  ذکایی، محمد سعید. (1381)، "نظریه و روش در تحقیقات کیفی"، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 17.
- رضازاده، محمدرضا. (1381)، "رابطه سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با همسازی زناشویی در دانشجویان"، پایان نامه دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس.
- ریزمن، لئوناردو؛ مارمانواف، انگوتیا. (1383)، جامعه شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی (کلاسیک و مدرن)، ترجمه: محمدقلی پور، مشهد: نشر مرندیز.
- زنجانی طبسی، ابوالحسن. (1379)، " بررسی تأثیر معیارهای همسر گزینی بر رضایت از زندگی خانوادگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی.
-  ساروخانی، باقر. (1371 الف)، درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
-  ساروخانی، باقر. (1370 ب)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
-  سگالن، مارتین. (1370)، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه: حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.
- سیاوش شاه عنایتی. (1388)، عاطفه؛ "بررسی رضایت از زندگی زناشویی در زوجین جوان تهرانی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.  
-  شهابی، محمود. (1372)، مجله زنان، شماره 9، سال 2.
-  صادقی، سعید. (1380)، "بررسی عوامل شخصیتی موثر در سازگاری زناشویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتو روان پزشکی تهران.
- عاشوری، الهه. (1374)، "پایگاه اجتماعی و انتخاب همسر (تحقیقی در بین زنان متاهل و شاغل مدارس دخترانه و مهدکودک‌های منطقه 12 تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران.
-  عسگری فر، حسین. (1380)، نقش بهداشت روان در ازدواج، زندگی زناشویی، طلاق، تهران: انتشارات کفتگو.
-  کرلینجر، فرد؛ پدهاوزر، الازار. (1384)، رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری، ترجمه: حسن سرایی، تهران: انتشارات سمت.
-  کوکرین، ریموند. (1376)، مبانی اجتماعی بیماریهای روانی، ترجمه: بهمن نجاریان و فرد براتی سده، تهران: انتشارات رشد.
-  گرت، استفانی. (1380)، جامعه شناسی جنسیت، ترجمه: کتایون بقایی، تهران: انتشارات نشر دیگر، چاپ اول.
-  لیپست، سیمور مارتین و دیگران. (1381)، جامعه شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمه: جواد افشار کهن، تهران: انتشارات نیکا.
- ملازاده، جواد. (1381)، "رابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبک‌های مقابله‌ای در فرزندان شاهد"، پایان نامه دکتری روانشناسی تربیت مدرس.
-  مور، استفن با همکاری استفن پ. سینکلر. (1376)، دیباچه‌ای بر جامعه شناسی، ترجمه: مرتضی ثابت فر، تهران: انتشارات ققنوس.
-  میشل، آندره. (1340)، جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه: فرنگیس اردلان، تهران: چاپ اول.
-  میلر، دلبرت. (1380)، راهنمایی بخش و تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی.
-  مینوچین، سالوادور. (1375)، خانواده و خانواده‌های درمانی، ترجمه: باقر ثنائی، تهران، انتشارات امیر کبیر.
- نچمیاس، دیوید؛ فرانکفورد، چاوا. (1381)، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، مترجمان: فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، با مقدمه‌ای از باقر ساروخانی، تهران: انتشارات سروش.
-    Bell, Robert. (1970). "R:Studies in marriage and the family Thomas". y.crowell compony.inc.
-    Bhargava, Gura. (1983). "Intra-Professional Marriage: Mate Choices of Medical Students in India ".Social science and Medicine. Vol.17. NO.1.
-    Blood، Robert.o. (1972).”The family”، New york: The Free Press.
-    Booth, A and D.R Johnson. (1984). "Woman, Outside Employment, and Marital Instability". AMERICAN Journal of Sociology, vol.90, NO.3.
-    Collins, Randal. (1975). "Conflict Sociology. Toward an explanatory Science." Newyork Academic Press. Inc.
-    Collins, Randal. (1986). "On The Microfundation of Macro sociology". American Journal of Sociology , Vol.86, NO.5.
-    Eliss، Albert. (1989). ”Rational-Emotional couples therapy” .New york.
-    Greenblat, cathy. (1977). S: The marriage game , New york, Random Hous, Inc.
-    Haller, Max. (1981). "Marriage, Women and Social Stratification". American Journal of Sociology, vol.86, NO.4.
-    Lenski, G. (1966). Power and Priviledge:ATheory of Social Stratification. New york: McGrow-Hill.
-    Matras, Judah. (1984). SocialIneqality, Stratfication and Mobiliy; Prentic Hall.7th T.
-    Miller, CD. (1991). Hand book of research Design and Social measurement, stage publication, India, New Dehli.
-    Olson، David. (1989). Families. California. Sage publication.
-    Schoen, Robert and Wooldrege. John. (1991). "Marriage Choices in North Carolina and Souht, Scott. J,"Sociodemographic Differentials in Mate Selection Preferennces" . Journal of Marriage and The Family. vol.53,NO.4.
-    Tunrner, J.t, (1986). "The structure of Sociological Theory", New York . The Dorsey Press, 4th Edition.
-    Waller (w). (1930). The old love and the new divorce and readjustment, New york، liveright.