دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 1-239