دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار 1395 
4. فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی

صفحه 101-138

10.22054/qjsd.2016.4888

علی مبینی دهکردی؛ مهران کشتکار هرانکی