تعداد مقالات: 306
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
2. عوامل مؤثر بر روحیه علمی دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-39

10.22054/qjsd.2015.683

افسانه قاسمی؛ عذرا جاراللهی


3. بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-42

10.22054/qjsd.2014.714

جعفر هزارجریبی؛ مصطفی کشوری چرمی؛ الهام فاروقی؛ عقیل متقدم


4. تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 1-41

10.22054/qjsd.2013.826

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ محمد کارکنان نصر آبادی


5. عوامل موثر بر مشارکت زنان شهر تهران در نیروی کار

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 1-45

10.22054/qjsd.2013.829

زهرا نظامیوندچگینی؛ حسن سرایی


6. تحلیل گفتمان دولت اصلاحات و جایگاه فقرزدایی در آن

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-24

10.22054/qjsd.2015.1420

بهاره حاجی حسینی؛ عزت اله سام آرام


9. تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-38

10.22054/qjsd.2013.3213

شهاب کسکه؛ محمدحسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان؛ مهدی ایرانمنش؛ جعفر توفیقی


10. سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلام

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-26

10.22054/qjsd.2013.3262

عزت اله سام آرام؛ جعفر هزار جریبی؛ محمدمهدی فداکار؛ محمدتقی کرمی؛ محمدمهدی شمسایی


21. مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 1-39

10.22054/qjsd.2016.3851

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان؛ پویا طوافی


23. عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 1-32

10.22054/qjsd.2016.5920

حنانه السادات صادقی؛ حسن سرایی


24. تحول معنای شادی در گذار دوره زندگی: پژوهشی در میان زنان شهر کرمان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 1-41

10.22054/qjsd.2016.7884

لیدا آخوندفیض؛ محمدسعید ذکایی


25. سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال

دوره 8، شماره 30، بهار 1396، صفحه 1-31

10.22054/qjsd.2017.8008

اصغر باقری؛ نیر امامی؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی