نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی -علوم اجتماعی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران -ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی

10.22054/qjsd.2023.70802.2420

چکیده

نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود و به عنوان مسئل ه ای اجتماعی، همانند سایر پدیده های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و از سویی بر متغیرهای دیگر نیز تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران با حجم تعداد 457381 نفر بوده‌اند. حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای متناسب با حجم و تصادفی ساده برابر با 382 نفر محاسبه شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته توسعه فرهنگی (57 گویه) و نابرابری جنسیتی (34 گویه) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای Spss22 انجام گرفت. نتایج نشان داد، نابرابری جنسیتی در حالت کلی و ابعاد آن همچون (نابرابری فرهنگی، نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی، نابرابری نمادی) با توسعه فرهنگی رابطه معکوس دارند. بدین معنا که با کاهش نابرابری جنسیتی و ابعاد آن، سطح توسعه فرهنگی کاهش می‌یابد.
. چرا که مادامی که زنان یک جامعه در وضعیت نابرابر نسبت به مردان قرار داشته باشند نمی‌توان انتظار داشت که نهاد خانواده از جایگاه و استواری کافی برخوردار باشد. از سویی زنان نقش کلیدی در جامعه پذیری جنسیتی کودکان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between gender inequality and cultural development (case study: female students of Tehran Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

 • hamid bakhtiari 1
 • zahra hazrati someeh 2
 • sasan vadiea 3

1 sociology-social sciences-tehran markaz islamic azad university-tehran-iran

2 sociology of social sciences branch of islamic azad university.tehran center

3 islamic azad university of tehran tehran branch. tehran center

چکیده [English]

Introduction & Objective: Gender inequality is one of the phenomena that can be seen in most human societies, and as a social issue, like other social phenomena, it is affected by various factors and on the other hand, it also affects other variables. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between gender inequality and cultural development of female students of Islamic Azad University of Tehran.
Methodology: The research method was descriptive-correlation. The statistical population was all female students of Tehran Islamic Azad University with a total of 457,381 people. The sample size has been calculated using the multi-stage cluster sampling method proportional to the volume and simple random equal to 382 people. In order to collect data, a researcher-made questionnaire on cultural development (57 items) and gender inequality (34 items) was used. Data analysis was done using Spss22 software.
Results: The results showed that gender inequality in general and its dimensions such as (cultural inequality, social inequality, economic inequality, symbolic inequality) have an inverse relationship with cultural development. This means that with the reduction of gender inequality and its dimensions, the level of cultural development will decrease.
Conclusion Therefore, it is possible to strengthen cultural development and its components by reducing

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender inequality
 • cultural development
 • symbolic capital inequality
 • social capital inequality
 • economic capital inequality
 • cultural capital inequality
 • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1393)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ یازدهم، تهران: کیهان.
 • اعظم آزاده، منصوره. (1384)، آگاهی از نابرابری‌های جنسیتی: مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری‌های جنسیتی. نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره2، شماره 3: 51-73.
 • امین جعفری، بتول و رهنما فلاورجانی، زهره. (1391)، تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس نابرابری جنسیتی زنان تحصیل‌کرده شهر اصفهان. مطالعات جامعه‌شناختی ایران، 6دوره 6، شماره 2:‌ 73-55.
 • آزاد ارمکی، تقی و منوری، نوح. (1389)، ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره20: 47-76.
 • بخارایی، احمد. (1394)، تحلیلی بر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر نابرابری جنسیتی (مطالعه زنان متأهل 49-20 سال شهر اصفهان). مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره 3، شماره 4:‌ 59-82.
 • برازش، زهرا. (1384)، آموزش زنان و دختران، گامی مؤثر در جهت توسعه، پیوند، 306: 9-1.
 • بوردیو، پی‌یر. (1390)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
 • پناهی، رقیه. (1397)، مطالعه جامعه‌شناختی احساس نابرابری‌های جنسیتی در تجربه زیسته زنان شهر مراغه (1395-1394). رساله دکترا رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • پهلوان، چنگیز. (1390)، فرهنگ شناسی: گفتارهایی، در زمینه فرهنگ و تمدن، تهران: پیام امروز.
 • حسینی، سید حسن و احمدی، سینا. (1392)، بررسی میزان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و رابطۀ آن‌ها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی میان فرزندان‌شان. جامعه پژوهی فرهنگی، شماره 3 : 25-54.
 • دوپویه، گزاویه. (1374)، فرهنگ و توسعه، ترجمه: فراهانی و زرین قلم. تهران: مرکز انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران.
 • رسلیان، آمنه. (1399)، بررسی ارتباط بین احساس نابرابری جنسیتی و سرمایه اجتماعی فرهنگی زنان شهر آبادان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور همدان.
 • ریتزر، جورج. (1382)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه: محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
 • ساروخانی، باقر و محمودی، یسری. (1387)، بازتولید نابرابری جنسیتی در خانواده: مطالعه تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار شهر ایلام. فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 1: 41-67.
 • شکربیگی، عالیه. (1396)، بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهر بوکان و میاندوآب. پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 3 : 67-47.
 • صالحی امیری، سید رضا. (1395)، بررسی چالش‌های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی. فصلنامه رسانه، شماره 103: 5-30.
 • صداقتی فرد، مجتبی و سخامهر، میترا. (1392)، تأثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، دوره4، شماره 10: 43-60.
 • عنایت، حلیمه و عنبری روزبهانی، مهدخت. (1392)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نابرابری جنسیتی در میان دختران 18 تا 59 ساله شهر تهران، علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)، شماره 22: 123-152.
 • قنبری، فائزه و فتحی، سروش. (1396)، بررسی عوامل مؤثر بر تولید نابرابری جنسیتی در بین خانواده‌های شهر گرمسار. دوفصلنامۀ پژوهش‌های انتظامی، شماره 1: 86-69.
 • کریمی دستنایی، طاهره. (1398)، شاخص شکاف جنسیتی 2020 در ایران و جهان. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معاونت بررسی‌های اقتصادی.
 • مبارکی، محمد؛ موسوی، سید محسن و کشمیری، زهرا. (1399)، مطالعه تطبیقی احساس نابرابری جنسیتی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (موردمطالعه: مادران و دختران شهر یزد). مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 13، شماره 4: 163-138.
 • نش، کیت. (1380)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی‌شدن، سیاست، قدرت، ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: کویر.