سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

to other ones.
 
نحوة درخواست اشتراک فصلنامة برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی
برای اشتراک مجله، لازم است برگ اشتراک را تکمیل و به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید. خواهشمند است قبل از تکمیل برگ اشتراک به نکات زیر توجه کنید:
1.    نشان کامل پستی خود را خوانا و با ذکر کدپستی بنویسید؛
2.    وجه اشتراک را مطابق تعرفة زیر به حساب جاری دانشگاه علامه طباطبائی به شماره
98722890 بانک‌ تجارت‌ شعبه‌ شهید کلانتری‌ تهران‌ (قابل‌ پرداخت‌ در کلیه‌ شعب‌ بانک‌تجارت‌ در سراسر کشور)، بابت‌ خرید فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه ‌علامه‌ طباطبائی‌ واریز و اصل‌ فیش‌ بانکی‌ را به‌ دفتر فصلنامه‌ ارسال‌ نمایید؛
3.    در صورت تغییر نشانی و نیاز به کسب اطلاعات بیشتر بین ساعت 9 الی 16 با تلفن
4-22223001 داخلی 214 تماس حاصل فرمایید.

تعرفة مجله بدین شرح است:
    اشتراک یک ساله و هزینه پست:
                    تهران: 000/144 ریال + 000/20 ریال هزینه پست
                   شهرستان: 000/144 ریال + 000/30 ریال هزینه پست
همکار ارجمند: چنانچه مایل به دریافت منظم مجله هستید، باید نسبت به تکمیل فرم اشتراک و ارسال سریع آن به دفتر مجله اقدام فرمایید.
................................................................
برگ درخواست اشتراک
به پیوست حوالة بانکی به مبلغ............................ ریال ارسال می‌شود. خواهشمند است از شمارة................. به مدت یک سال، مجلة برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی به نشانی زیر ارسال شود:

نشانی کامل پستی:
کد پستی:
نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیلات:
شماره تلفن:
مشترک بوده‌ام        مشترک نبوده‌ام               تاریخ           امضاء