اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عزت اله سام آرام

جامعه شناسی استاد-دانشگاه علامه طیاطیائی

e_samaramyahoo.com
22223001

سردبیر

جعفر هزارجریبی

رفاه اجتماعی-جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

jafar_hezaryahoo.com
22223001

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد زاهدی مازندرانی

جامعه شناسی استادجامعه شناسی دانشگاه پیام نور

zahedimazandaraniyahoo.com
0212223001

حسن سرائی

استادجامعه شناسی-جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

hsaraieyahoo.com
22223001

جعفرهزارجریبی

رفاه اجتماعی استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

kk
jafar_hezaryahoo.com
22266617-22223001-3

عزت الله سام آرام

استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

e_samaramyahoo.com

محمدحسین کریم

اقتصادکشاورزی استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه خوارزمی-تهران

karimsistani482gmail.com
22258898-09128477252

غلامرضا لطیفی

برنامه ریزی اجتماعی استاد برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

rlatifi2002yahoo.com
22223001

علی اکبر تاج مزینانی

دانشیارتعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

atmazinaniyahoo.com

حسین راغفر

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرائ

raghfaralzahra.ac.ir

پویا علاءالدینی

دانشیاربرنامه ریزی وتوسعه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

palaediniut.ac.ir

مدیر داخلی

معصومه قاراخانی

جامعه شناسی استادیار-دانشگاه علامه طباطبائی

qarakhanimgmail.com
22223001

کارشناس نشریه

مژگان فارسی

مدیریت فرهنگی کارشناس ارشدبرنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

kar
farsi.mf44gmail.com
22266617

ویراستار انگلیسی

احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی

ehsan.ekradi954gmail.com
48393162

صفحه آرا

لیلا خدابنده لو

لیسانس پژوهشگری صفحه ارا

hojjatiatu.ac.ir