تعداد مشاهده مقاله

410,137

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

389,916

نسبت مشاهده بر مقاله

1209.84

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1150.19

تعداد مقالات ارسال شده

1,305

تعداد مقالات رد شده

919

درصد عدم پذیرش

70

تعداد مقالات پذیرفته شده

188

درصد پذیرش

14

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است , تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی میشود.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 13، شماره 47، تابستان 1400 

4. فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

10.22054/qjsd.2021.55280.2041

زهره رضوانی؛ محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی


ابر واژگان