دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1388-1389)

تعداد مشاهده مقاله

604,728

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

561,361

نسبت مشاهده بر مقاله

1406.34

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1305.49

تعداد مقالات ارسال شده

1,597

تعداد مقالات رد شده

1,110

درصد عدم پذیرش

70

تعداد مقالات پذیرفته شده

287

درصد پذیرش

18

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند.

از مقالاتی که پس از فرایند داوری،پذیرفته شوند،مبلغ 400/000 تومان بعنوان هزینه پردازش دریافت خواهد شد.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
فقر شهری به مثابه طرد اجتماعی از بازار کار: راهبردها و پیامدها مطالعه موردی: مهاجران فقیر روستایی شهر تهران

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 1-50

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.69338.2387

چکیده
  فقر و نابرابری اجتماعی از معضلات عمده شهرهای کشورهای درحال توسعه است که به دنبال شهرنشینی شتابان رخ داده است. هدف از این تحقیق تبیین پدیده فقر شهری در مناطق جنوب و جنوب غرب شهر تهران از خلال یک پژوهش داده محور و کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق گرندد تئوری استفاده شد. تکنیک تحقیق شامل مشاهده مستقیم، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل چالش‌های سیاست‌های رفاه زنان آسیب پذیر(زنان سرپرست خانوار) در دولت‌های نهم تا دوازدهم

ناهید سرداری؛ رحمت الله امیر احمدی؛ مقصود فراستخواه؛ مسعود مطلبی

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 51-88

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.65946.2411

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل سیاست‌های رفاه زنان سرپرست خانوار و چالش‌های آن در دولت‌های نهم تا دوازدهم انجام شد.پژوهش بر اساس هدف،کاربردی،نوع پژوهش،کیفی و دارای رویکرد استقرایی است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته،از روش تحلیل مضمون استفاده شد.جامعه آماری مورد مطالعه،شامل 20 نفر از افراد مطلع و فعال ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
چالش های اجتماعی – اقتصادی نظام دارویی در ایران در وضعیت هژمونی بازارگرایی پس از دهه هفتاد

آیدا نوابی؛ نوح منوری؛ حسین راغفر

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 89-123

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65470.2295

چکیده
  دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست‌های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش‌های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
پرورش ابعاد اجتماعی نظام شخصیت جوانان مبتنی بر توسعه اجتماعی: تأکید بر تربیت نخبگان در سمپاد

وحید نقدی دورباطی؛ ملیحه سنایی

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 125-170

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67468.2350

چکیده
  مقاله حاضر، به‌منظور تحلیل شخصیت جوانان، به‌مثابه عاملان مؤثر در توسعۀ اجتماعی کشور، به‌ویژه نخبگان جوان تنظیم شده است. نظریۀ اصلیِ این مقاله، نظریه تلفیقی و چندبُعدی «نظم اجتماعی» به روایت چلبی است؛ زیرا در آن، ملازم با بهگشت (توسعه) اجتماعی، پرورش شخصیت پیشرفته تحت نظام‌های خانواده، هم‌چنین آموزشی و آموزشگاهی (PCK) لحاظ ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
شناسایی مقوله‌های توسعه گردشگری سالمندان؛ روش فراترکیب

آرزو کُرد؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ فاطمه یاوری گهر

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 171-214

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.69449.2389

چکیده
  با توجه به روند سالمند شدن جمعیت جهان و همچنین ایران، گردشگری سالمندی فرصتی حائز‌اهمیت در صنعت‌ گردشگری محسوب می‌‌‌شود. از سوی دیگر توسعه گردشگری سالمندی منجر به افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی سالمندان به عنوان بخشی بزرگ از جامعه خواهد شد. جهت تحقق این امر، شناسایی ویژگی‌های گردشگران سالمند اهمیت بالایی دارد زیرا این گروه سنی ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رابطه سرمایه فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور (موردمطالعه: زنان بالای 20 تا 48سال شهر دامغان)

شهرام با سیتی؛ محمد حسن شربتیان؛ ندا شادلو

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 215-270

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.68621.2373

چکیده
  هدف نوشتار حاضر رابطه بین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی سلامت‌محور است. ازنظر روش شناسی ،رویکرد کمی محور مبتنی بر شیوه پیمایش با تکیه بر ابزار پرسشنامه استاندارددر بین زنان 20 تا 48 ساله شهر دامغان به تعداد 400 نفر در قالب نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده یافته‌ها جمع‌آوری شد.میزان آلفای کرونباخ سبک زندگی سلامت محور برابر (933/0) و سرمایه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
احصاء نظام مسائل اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

محمد خادمی؛ فاطمه جلالی؛ امیر علی شریف محسنی

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 271-323

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.70832.2422

چکیده
  در سال های اخیر بر تعداد زنان سرپرستخانوار افزوده شده است و مشکلاتی که این زنان و خانواده هایشان با آن رو برو هستند موجب شده سیاست گذاران و نهادهای حمایتی به امر اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توجه ویژه‌ای مبذول دارند. هر نوع مداخله اثربخشی نیازمند شناسایی چالش ها و مسائلی است که در این مسیر وجود دارد و مانع از اثربخشی اقدامات ...  بیشتر

طراحی مدل فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در راستای کارآفرینی اجتماعی (مطالعه در سازمان محیط زیست کشور)

الهام سلطانی نژاد؛ حمدالله منظری توکلی؛ زهرا شکوه؛ سمانه مهدی زاده

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 325-368

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.63491.2239

چکیده
  فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در حوزه شرکت‏های کوچک و متوسط یکی از مهمترین راهکارهای خلاصی کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌نیافته از مشکلات اقتصادی است. در عصر حاضر بدون داشتن فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی نمی‌توان انتظار فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی داشت. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در راستای ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
واکاوی فهم دختران مجرد از زمینه های اجتماعی-اقتصادی تأخیر در ازدواج(مورد مطالعه دختران مجرد شهر یاسوج)»

زهرا میرحسینی؛ حمیده حسین زاده

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 369-416

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.68073.2363

چکیده
  مقاله حاضر مبتنی بر پژوهشی کیفی است که در آن تلاش شده تا فهم ادراک شده‌ی دختران مجرد شهر یاسوج از زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی_اقتصادی تاخیر در سن ازدواج مورد واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با 20 دختر مجرد در شهر یاسوج که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. در مرحله تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
بررسی رابطه نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی(مورد مطالعه: دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران)

حمید بختیاری؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

دوره 14، شماره 57 ، دی 1402، صفحه 417-448

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.70802.2420

چکیده
  نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود و به عنوان مسئل ه ای اجتماعی، همانند سایر پدیده های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و از سویی بر متغیرهای دیگر نیز تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام گرفت. روش ...  بیشتر

خصوصی سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی:برساخت تجارب مدیران مدارس سطح متوسطه شهر سنندج

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلند همتان؛ ناصر شیربگی

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 147-186

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.60201.2159

چکیده
  یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف‌نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند به‌موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به‌واسطه خصوصی‌سازی این امر محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. بر همین ...  بیشتر

از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56685.2068

چکیده
  کارآفرینی‌اجتماعی شامل فعالیت‌های خلق‌ ارزش‌اجتماعیِ نوآورانه است،که راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه‌اجتماعی جوامع می‌باشد. ماهیت کارآفرینی‌اجتماعی به‌گونه‌ای است که برای ایجاد ارزش و توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش‌های شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش‌ها ...  بیشتر

خرده‌فرهنگ لوطی‌ها و تجربۀ طرد اجتماعی (مطالعه‌ی موردی لوطی‌های شهر خرم‌آباد)

جمال محمدی؛ الهام مرادی نژاد؛ امین روشن پور

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 105-145

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.61407.2192

چکیده
  لوطی‌ها در شهر خرم‌آباد در حاشیه‌ها و محلات پایین سکونت دارند و به مشاغل و فعالیت‌های فرودستانه مشغول‌اند. فرهنگ کلیِ جامعه با به-حاشیه‌راندن این خرده‌فرهنگ از آن یک دیگریِ فرودست ساخته است که توان انطباق خود با تحولات جامعۀ مدرن را ندارد. پرسش این است که لوطی‌ها این طردشدگی اجتماعی را چگونه در متن خرده‌فرهنگ خود تجربه می‌کنند. ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر رضایت شهروندان

امیر محمد خانی؛ ابولفضل کزازی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، ، صفحه 205-250

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.58035.2110

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ...  بیشتر

دین‌داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین متمولان تهرانی)

سید سعید وصالی؛ فرشاد مومنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ساناز اسماعیلی

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62760.2228

چکیده
  اسلام همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادی (مقبول و مشروع) سفارش کرده است. این مطالعه با هدف بررسی دین‌داری و توفیق اقتصادی متمولان تهرانی انجام گرفته است. از رویکرد وبر، رودنسون و جامو به مثابة رهیافت نظری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیة متمولان ساکن شهر تهران هستند. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله‌برفی بود. ابزار گردآوری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
«نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و توزیع فرصت های زندگی» نمونه موردی؛ "فرصتهای زندگی در اختیار زنان در سال 1398 در استان قزوین"

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داودآبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده
  چکیده:تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
الگوی ساختاری روابط بین توسعه اجتماعی با ارزش‌های خانوادگی در بین شهروندان ساروی

حسین نازک تبار؛ محمد آخوندی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67714.2354

چکیده
  تغییرات اجتماعی- فرهنگی و به تبع توسعه اجتماعی در دهه‌های اخیر موجب شده است ارزش های خانوادگی نیز مانند دیگر ارزش‌ها، تغییرات فراوانی را پشت سر گذارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری روابط بین توسعه اجتماعی با ارزش‌های خانوادگی در بین شهروندان ساروی است. تحقیق حاضر به روش کمی و بر اساس تکنیک پیمایشی انجام شده است. ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رویکرد به اشتغال و روند اشتغالزایی در قوانین برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران

مرادعلی منصوری رضی؛ صدیقه امینیان؛ رضا یازرلو؛ علیرضا اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71479.2439

چکیده
  نتایج حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال‌زایی حاکم بر قوانین برنامه‌های توسعه، دال شناور «اشتغال‌زایی»، در قالب نشانه‌هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته» در قالب برنامه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر: مطالعه فرا ترکیب

جواد صمدی رندی؛ هادی خان محمدی؛ فرشاد مومنی؛ رضا واعظی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2024.76230.2530

چکیده
  ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل‌های کسب‌وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
اثر سرمایه اجتماعی بر همگرایی در آمد سرانه در استان های مرزی ایران

حمید آسایش؛ مهدی کمالی؛ هادی رحمانی فضلی؛ فائزه بیات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66139.2316

چکیده
  درمطالعات مختلف رشد تابعی از نیروی کار و سرمایه دیده شده است، این دو عامل حدود 50 درصد رشد اقتصادی را تشریح نموده اند. از طرفی درون زایی رشد موضوعی است که توسط رومر و سایرین مطرح و دلایل اختلاف سطح رشد بین مناطق پیشرفته را رخ می دهند. مقاله حاضر، فرآیند همگرایی درآمد سرانه در مجموعه‌ای از 16 استان های مرزی کشور را برای دوره زمانی 1398-1379 ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
زنان و مدیریت: روایتی از چالشهای زنان در محیط کار

حمیده دباغی؛ فرشته اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2024.75042.2511

چکیده
  شناسایی چالش‌های زنان مدیر در سازمان‌ها و کمک به رفع آنها با توجه به حضور روزافزون آنها در موقعیتهای اجتماعی و مدیریتی، ضروری است. .مقاله حاضر مبتنی بر دو هدف شناسایی چالشهای زنان مدیر و اولویت بندی آنها رویکرد تحقیق ترکیبی در طی دو فاز مطالعاتی، بهره برده است. ابتدا با کاربرد روش تحلیل تماتیک و در قالب رویکرد کیفی در تحقیق، با 20 نفر ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
پیشران‌های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه‌های محروم

جواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66552.2327

چکیده
  گردشگری اجتماعی یکی از اقسام مهم گردشگری است که مورد توجه بسیاری از جوامع است. این نوع گردشگری، حوزه‌ای است که در آن افرادِ غیربرخوردار و فقیر می‌توانند این امکان را داشته باشند که تعطیلات و اوقات فراغت خود را با سطح قیمتی قابل دسترس برای خود داشته باشند. این مقوله می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه‌های محروم ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی

خدیجه پورذبیح سرحمامی؛ مرتضی دوستی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67215.2345

چکیده
  مشارکت عمومی_خصوصی راهبردی مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه بخش دولتی و بخش خصوصی می‌باشد که درنهایت منجر به ارائه خدمات به‌صرفه ازلحاظ اقتصادی و پرمنفعت ازلحاظ اجتماعی می‌گردد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی انجام گرفت؛ که ازلحاظ فلسفی تفسیری، ازلحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تبیین تاثیر باورهای عامه بر توسعه ی پایدار روستایی

سحر غفاری؛ مهرداد نوابخش؛ فیض الله نوروزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.70100.2406

چکیده
  باورهای عامه، از یک طرف می تواند فرایند توسعه پایدار را تسریع از طرف دیگر قادر است جلوی آن را بگیرد. با این اوصاف به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ داد؛" آیا باورهای عامه به توسعه پایدار روستایی کمک می کند یا برعکس می تواند به عنوان یک مانع تلقی شود؟" در پژوهش حاضر به منظور تبیین تاثیر باورهای عامه بر توسعه ی پایدار روستایی، سی و چهار ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
اثر گردشگری بر امید به زندگی با تأکید بر امنیت غذایی

زهرا میلا علمی؛ معین حسن‌نتاج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.72363.2460

چکیده
  پدیده گردشگری تأثیر مثبت و منفی بر سیطره زندگی جوامع میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که در بسیاری از مطالعات بررسی شده است. این پدیده همچنین بر وضعیت سلامت ساکنان اثرگذار است که در مطالعات پیشین با شاخص‌هایی مانند کیفیت زندگی و ادراک ساکنان مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر گردشگری ورودی بر سلامت ...  بیشتر

ابر واژگان