تعداد مشاهده مقاله

466,228

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

430,533

نسبت مشاهده بر مقاله

1256.68

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1160.47

تعداد مقالات ارسال شده

1,422

تعداد مقالات رد شده

989

درصد عدم پذیرش

70

تعداد مقالات پذیرفته شده

234

درصد پذیرش

16

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند؛ اما تمام مراحل چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 14، شماره 51، تیر 1401 

تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های وارداتی بر رفاه مصرف‌کنندگان

10.22054/qjsd.2022.65532.2296

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ امید گیلان پور؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان