ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در دو گروه کشور با سطوح متفاوت درآمد سرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارا قتصادوبانکداری اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 مدرس اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

خانواده به عنوان پایه‌گذار شخصیت و ارزش‌های فـکری افراد یک جامعه، می‌تواند جایگاه بسیار مهمی در ایجاد شادی در افراد داشته باشد. در این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های آماری 11 کشور برخوردار از درآمد سرانه بالاتر از 20 هزار دلار و 25 کشور با درآمد سرانه پایین‌تر از 20 هزار دلار، در دوره زمانی 1981-2014، رابطه میان اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای درآمد سرانه، بیکاری، امید به زندگی و نابرابری درآمدی نیز به عنوان متغیر کنترل، وارد الگوی داده‌های ترکیبی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در هر دو گروه کشور، متغیرهای بیکاری و نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معنا‌دار و متغیرهای اهمیت‌دهی به خانواده، امید به زندگی و درآمد، تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ادراک شادمانی دارند. همچنین تأثیر اهمیت‌دهی به خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی در کشورهای با درآمد سرانه پایین، تفاوت معنا‌داری با تأثیر آن بر ادراک احساس شادمانی در کشورهای با درآمد سرانه بالا ندارد. بنابراین تأثیر مثبت ارزش فرهنگی خانواده در زندگی بر ادراک احساس شادمانی، وابسته به ارتقاء سطح درآمد سرانه در یک کشور نیست و درآمد سرانه کاتالیزور تأثیر بیشتر اهمیت‌دهی به خانواده بر ادراک احساس شادمانی، محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contents Comparative Evaluation of the Effect of Family Importance in Life on the Perception of Happiness in Two Groups of Countries with Different Levels of Per Capita Income

نویسندگان [English]

  • m g 1
  • Mohammad Nasr Isfahani 2
2 Faculty Member, Economics Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Family, which establishes the personality and intellectual values of individuals in a community, can have a vital role in creating happiness in individuals. In this study, using the statistical data of 11 countries with more than 20 thousand dollars per capita income and 25 countries with per capita income below 20 thousand dollars, over the period 1981-2014, the relationship between the family's importance in life and happiness has been studied. Per capita income, unemployment, life expectancy, and income inequality variables are entered as a control variable in the panel data regression. The results show that in both groups of the country, unemployment and income inequality variables have negative and significant effects, and variables of family importance, life expectancy and income have a positive and significant effect on happiness perception. Also, the family importance in life in countries with low per capita income, as compared to countries with high per capita income, hasn’t different impacts on perceptions of happiness. Therefore, the positive impact of the cultural value of the family's importance in life on the perception of happiness is not dependent on the promotion of per capita income in a country. Per capita income does not count as a catalyst for having a greater impact on the family's importance in life on the feeling of happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Family
  • per capita income
  • Panel Data
منابع
-  آرگایل، مایکل. (1382)، روان‌شناسی شادی، ترجمه: مسعود گوهری، جهاددانشگاهی، دانشگاه اصفهان.
-  احدی، حسن و محسنی، نیکچهره. (1371)، مفاهیم بنیادی روانشناسی نوجوانی و جوانی، تهران: انتشارات بـنیاد.
-  براتی، فرید. (1388)، اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا جهت افزایش نشاط، خشنودی از زندگی، معناداری زندگی و کاهش افسردگی، تدوین مدلی برای اقدام، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
-  پسندیده، عباس. (1392)، الگوی اسلامی شادکامی با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرا، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
-  جعفری، محمد. (1395)، سنجش عوامل مؤثر بر شادمانی در کشورهای اسلامی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال یازدهم، شماره 22: 65-84.
-  حاجی زاده میمندی، مسعود و ترکان، رحمت اله، (1394)، بررسی میزان و عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با نشاط اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، شماره 16: 59-86.
- خورسندی، مرتضی و علی‌بابایی، نسترن، (1395)، بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 63: 1-24.
-  دهقان، حسین؛ پوررضا کریم سرا، ناصر و مروت برزو، (1396)، تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 36: 123-138.
-  زارعی، امین و حسنی، کاظم. (1384)، بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش آموزان «استان کرمانشاه»، پژوهش‌های تربیت اسلامی، شماره 1: 101- 140.
-   سهراب زاده، مهران؛ سخایی، ایوب؛ امامعلی‌زاده، حسین و حسینی‌زاده، سید سعید. (1395)، سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل)، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 28: 117-150.
-  شریفی دروازه، مریم، شریفی دروازه، مینو و شریفی دروازه، مرضیه. (1396)، بررسی عوامل مؤثر در کلاس شاد با تبیین شادی در دیدگاه اسلام و روان شناسی، ماهنامه معرفت، شماره 241: 75-89..
-  عباس زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمد باقر؛ کوهی، کمال و علیپور، پروین. (1392)، انواع سرمایه‌ها و نقش آنها در تبیین شادکامی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 51:  215-244.
-  فکور، محمدباقر. (1396)، بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رفاه ذهنی کشورهای در حال توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
-  کارگر، سعید، ایمان، محمدتقی و عباسی شوازی، محمدتقی. (1396)، تبیین جامعه شناختی رابطه سبک زندگی و شادمانی اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 37: 295-316.
-  کار، آلان. (1385)، روان‌شناسی مثبت، ترجمه: حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات سخن.
-  کزازی، نجم‌السادات. (1386)، بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با بهزیستی روانی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز قم.
-  مهدی زاده، شراره؛ گنجی، محمد و زارع غیاث آبادی، فاطمه. (1393)، مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 26: 85-102.
-  نصوحی دهنوی، محمود؛ احمدی، سید احمد و عابدی، محمد رضا. (1383)، رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 19 و 20: 33-55.
-  نلسون، ریتاویکس و ایزرائل، آلن سی. (1375)، اختلالات رفتاری کودکان، ترجمه: محمدتقی منشی طوسی، انتشارات آستان قدس رضوی.
 
-   Akaeda, N. (2018). Social Contact with Family and Relatives and Happiness: Does the Association Vary with Defamilialization?. European Sociological Review.
-   Argyle, M. (2013). The psychology of happiness. Routledge.
-   Blanchflower, D. G. (2007). International patterns of union membership. British Journal of Industrial Relations, 45(1), 1-28.
-   Blanchflower, D. G., Bell, D. N., Montagnoli, A., & Moro, M. (2014). The Happiness Trade-off between Unemployment and Inflation Jornal of Money Credeit and Banking, 45(52), 117-141.
-   Breitung, J. (2001). The local power of some unit root tests for panel data. In Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels (pp. 161-177). Emerald Group Publishing Limited.
-   Cheng, H., Chen, C., Li, D., & Yu, H. (2017). The Mystery of Chinese People’s Happiness. Journal of Happiness Studies, 1-20.
-   Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (2014). Adolescent happiness and family interaction. In Applications of Flow in Human Development and Education (pp. 359-378). Springer, Dordrecht.
-   Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2001). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology54(1), 403-425.
-   Eren, K. A., & Aşıcı, A. A. (2017). The determinants of happiness in Turkey: Evidence from city-level data. Journal of Happiness Studies, 18(3), 647-669.
-   Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism Princeton University Press. Princeton NJ.
-   Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. Journal of the American statistical association, 32(200), 675-701.
-   Galati, D., Manzano, M., & Sotgiu, I. (2006). The subjective components of happiness and their attainment: A cross-cultural comparison between Italy and Cuba. Social Science Information, 45(4), 601-630.
-   Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74.
-   Kohler, H. P., Behrman, J. R., & Skytthe, A. (2005). Partner+ children= happiness? The effects of partnerships and fertility on well-being. Population and development, review, 31(3), 407-445.
-   Lee, K. S., & Ono, H. (2012). Marriage, cohabitation, and happiness: A cross-national analysis of 27 countries. Journal of Marriage and Family, 74(5), 953-972.
-   Louis, V. V., & Zhao, S. (2002). Effects of family structure, family SES, and adulthood experiences on life satisfaction. Journal of Family Issues, 23(8), 986-1005.
-   Märtinson, V. K. (2007). Families in different contexts: a comparison of European, British, and US union formation and family patterns. The family in the new millennium1, 124-52.
-   Nomaguchi, K. M., Milkie, M. A., & Bianchi, S. M. (2005). Time strains and psychological well-being: Do dual-earner mothers and fathers differ?. Journal of Family Issues26(6), 756-792.
-   Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. Criminology, 36(4), 859-866.
-   Roux, S. (2017). The colour of family happiness: adoption and the racial distribution of children in contemporary France. Social Anthropology, 25(4), 509-524.
-   Seligman, M. E. (2004). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster.
-   Senasu, K., & Singhapakdi, A. (2018). Quality-of-Life Determinants of Happiness in Thailand: the Moderating Roles of Mental and Moral Capacities. Applied Research in Quality of Life, 13(1), 59-87.
-   Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence. Cengage Learning.
-   Simon, R. W. (2008). The joys of parenthood, reconsidered. Contexts, 7(2), 40-45.
-   Skinner, K. B., Bahr, S. J., Crane, D. R., & Call, V. R. (2002). Cohabitation, marriage, and remarriage: A comparison of relationship quality over time. Journal of Family Issues23(1), 74-90.
-   Soons, J. P, & Kalmijin, M.  (2009). Is arriage more than cohabitation? Well-being differences in 30 European countries. Journal of Marriage and Family, 71(5), 1141-1157.
-   Stack, S., & Eshleman, J. R. (1998). Marital status and happiness: A 17-nation study. Journal of Marriage and the Family, 527-536.
-   Umberson, D., Pudrovska, T., & Reczek, C. (2010). Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective. Journal of Marriage and Family, 72(3), 612-629.
-   Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative? Social indicators research24(1), 1-34.
-   Vela, J. C., Smith, W. D., Guerra, F., Hinojosa, K., Dell'aquila, Julia & Ortega, K. (2018). Understanding Humanistic and Family Predictors of MexicanAmericanCollege Students, Subjective Happiness. The Journal of Humanistic Counseling57(1), 51-69.
-   Waite, L., & Gallagher, M. (2002). The case for marriage: Why married people are happier, healthier and better off financially. Broadway Books.