تنگنای زیست‌جهان سالمندی مطالعه کیفی بازتاب تورم اقتصادی در زندگی روزمره بازنشستگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه یزد.

چکیده

تورم و گرانی بر زندگی روزمره بازنشستگان به عنوان یکی از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند و کنش‌ها و تعاملات اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف ما در این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگان از تورم اقتصادی و پیامدهای آن در زندگی روزمره آنهاست. رویکرد پژوهش، کیفی و روش اجرای آن نظریه داده‌بنیاد برساخت‌گرا است. مشارکت کنندگان را با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و برای گردآوری داده‌ها با 33 نفر از بازنشستگان سازمان‌های مختلف مصاحبه کردیم. با استفاده از تکنیک کدگذاری نظری، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 7 مقوله ساخته شد. این مقوله‌ها عبارتند از: سازگاری معیشتی، کاهش توان حمایت از فرزندان، دشواری انتظارات فرزندان، فرسایش روانی، کاهش همبستگی اخلاقی، محدودسازی تعاملات و فرسایش هنجاری. مجموعه این مقوله‌ها که بازنمای تجربه و تفسیر سالمندان بازنشسته از تورم است، نشان داد که زیست جهان مشارکت کنندگان در ابعاد مختلف ذهنی، عاطفی، هنجاری و تعاملی، تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و آن را در قالب تنگنا تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elderly Everyday Life Strait: A Qualitative Study about Reflection of Economic Inflation in the Retirees Everyday life

نویسندگان [English]

  • Hossein Afrasiabi 1
  • maryam baharluoei 2
1 Department of Social Sciences, Yazd University
2 yazd university
چکیده [English]

Economic inflation and expensiveness of goods and services can put pressure on retirees as a low income groups, and affected their social interactions. Our aim in this study was to understand the retiree’s experiences about economic inflation, and that is outcomes in their life. The research approach is qualitative and carried out with constructive grounded theory method. The research participants included 33 retired people from variant organizations that selected purposefully with snowball sampling method. The data gathered through semi-structured interview and the transcripts were analyzed through theoretical coding technique. According to coded data, 7 main categories constructed, included livelihood accommodation, decrease of support for children, difficulty of children expectations, burnout, decrease of moral solidarity, limitation of interactions and norms burnout. Finally the participant retirees experienced and interpreted inflation as straits in their relationships, mental and social life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Inflation
  • Expensiveness
  • Retirees
  • Elderly
  • life world
-  ابونوری، عباسعلی؛ سجادی، سمیه السادات و محمدی، تیمور. (1392)، «رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی در سیستم بانکداری ایران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 3، دوره 1: 32-29.
-  آل عمران، رؤیا و آل عمران، سید علی. (1394)، «ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران»، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 10: 100-87.
-  باجلان، علی اکبر؛ کریمی پتانلار، سعید و جعفری صمیمی، احمد. (1395)، «اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی»، مدل سازی اقتصاد سنجی، شماره 4: 32-9.
-  بختیاری، حمید. (1385)، «پارادوکس تورم در ایران»، ماهنامه گزارش، شماره 179: 23-19.
-  جعفری صمیمی، احمد و حنجری، سارا.. (1388)، «هدف گذاری تورم: تأثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان»، مطالعات مالی، شماره 1: 14-1.
-  جفره، منوچهر؛ داشگرزاده، خدابخش و عقبائی، محمد. (1391)، «بررسی روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نقش آن بر شاخص تورم در ایران طی سال‌های 1386-1375 و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت و کنترل آن»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 14: 118-103.
-  حسینی، سید صفدر و محتشمی، تکتم. (1387)، «رابطۀ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران؛ گسست یا پایداری؟»، پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره 3: 42-21.
-  ختایی، محمود و سیفی پور، رؤیا. (1394)، «بررسی الزامات تورم تک رقمی در اقتصاد ایران»، برنامه ریزی و بودجه، شماره 130: 39-3.
-  ریتزر، جرج. (1386)، نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: علمی.
-  سحابی، بهرام؛ سلیمانی، سیروس؛ خضری، سمیه و خضری، محسن. (1392)، «اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل‌های تغییر رژیم»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 4: 146-121.
-  سوئد برگ، ریچارد و گرانووتر، مارک. (1395)، جامعه شناسی اقتصادی، ترجمه: علی اصغر سعیدی، تهران: انتشارات تیسا.
-  سیدمن، استیون. (1393)، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
-  طهرانچیان، امیرمنصور؛ جعفری صمیمی، احمد و بالونژاد نوری، روزبه. (1392)، «آزمون پایداری تورم در ایران 1390-1351: کاربردی از الگوهای ARFIMA»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 11: 28-19.
-  عرفانی، علیرضا؛ سمیعی، ندا و فرزانه، صادقی. (1395)، «برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزینهای جدید برای اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، دوره 16، شماره 1: 119-9۵.
-  عظیمی، سیدرضا؛ میری طامه، اشرف السادات؛ تقیزاده، خدیجه و صمدی، رضا. (1392)، «بررسی روند و علل تورم در ایران در سالهای 1389-1391 و اقدامات صورت گرفته برای مهار آن»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 1: 25-58.
-  غفاری، فرهاد و نعیمی‌پژوه، حامد. (1391)، «بررسی آثار تکانه‌های داخلی و خارجی بر تورم در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 62: 142-117.
-  کانتور، پل و کاکس، استفن. (1394)، ادبیات و اقتصاد آزادی، ترجمه: سلما رضوان جو، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
-  کمیجانی، اکبر؛ بیات، سعید و سبحانیان، سیدمحمدهادی. (1393)، «اثرات غیر خطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه»، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره 101: 22-3.
-  گلمرادی، حسن و انجم شعاع، سجاد. (1394)، «اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی در ایران»، سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 10: 108-89.
-  نیکواقبال، علی اکبر. (1388)، «ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار کردن تورم (با نگاه ویژه به حذف یارانه بنزین در ایران)»، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 24: 5.
-  هازلیت، هنری. (1391)، اقتصاد در یک درس، ترجمه: محسن رنجبر و نیلوفر اورعی، تهران: دنیای اقتصاد.
 
-   Auer, Raphael; Borio, Claudio and Filardo, Andrew. (2017). “The globalization of inflation: the growing importance of global value chains.” BIS Working Papers, NO 300.
-   Auer, Raphael; Levchenko, Andrei and Saure, Philip. (2019). “International inflation spillovers through Input linkages.” The Review of Economics and Statistics, 101(3), 507-521
-   Benigno, Piepaolo and Faia Ester. (2016). “Globalization, pass-through, and inflation dynamics.” International Journal of Central Banking, 12(4): 263–306.
-   Bianchi, Francesco and Civelli, Andrea. (2015). “Globalization and inflation: evidence from a time varying VAR.” Review of Economic Dynamics, 18(2), 406–433.
-   Bick, Alexander. (2010). “Threshold effects of inflation on economic growth in developing countries.” Economics Letters, 108(2), 126–129.
-   Borio, C and A Filardo. (2007). “Globalization and inflation: new cross-country
evidence of the global determinants of domestic inflation.” BIS Working Papers, No 227.
-   Chan, Joshua C., Clark, Todd E. and Koop, Gary. (2018). “A new model of inflation, trend inflation, and long-run inflation expectations.” Journal of Money Credit and Banking, 50(1), 5-53.
-   Christelisa, Dimitris; Georgarakosb, Dimitris; Jappellic, Tullio and Van Rooij, Maarten. (2020). “Trust in the central bank and inflation expectations.” International Journal of Central Banking, DOI, 10.2139/ssrn.2868508.
-   Cochrane, John, H. (2017). “Michelson-Morley, Fisher, and Occam: The radical implications of stable quiet inflation at the zero bound.” NBER Macroeconomics Annual, 32(1), 51-66.
-   Conrad, Christian and Eife, Thomas. (2012). “Explaining inflation-gap Persistence by a time-varying Taylor rule.” Journal of Macroeconomics, 34(2), 419-428.
-   DeMendonça, Helder Ferreira, and Tiberto, Bruno Pires. (2017). “Effect of credibility and exchange rate passthrough on inflation: An assessment for developing countries.” International Review of Economics and Finance, 50: 196–244.
-   Engel, Charles. (2013). “Inflation and globalisation: a modelling perspective.” BIS Papers, No 70.
-   Fueki, Takuji and Maehashi, Kohei. (2019). “Inflation Dynamics in the Age of Robots: Evidence and Some Theory." Bank of Japan Working Paper Series, June, 2019. Available at
-   Goldthrope, Gold. H. (1978). The current inflation: toward a sociological account. in The Political Economy of Inflation, (Ed. by Hirsch, F. & Goldthrope, G. H) Cambridge: HarvardUniversity Press: 186-213.
-   Hattori, Masazumi; Kong, Steven; Frank, Packer and Sekine, Toshitaka. (2016). “The effects of a central bank’s inflation forecasts on private sector forecasts: Recent evidence from Japan.” Bank for International Settlements(BIS) Working Papers, NO. 585.
-   Ihrig, Jane; Kamin, Steven B.; Lindner, Deborah and Marquez, Jaime. (2010). “Some simple tests of the globalization and inflation hypothesis.” International Finance, 13(3):343–375.
-   Kamber, Gunes and Wong, Benjamin. (2018). “Global Factors and Trend Inflation.” BIS Working Papers, NO 688.
-   Kearns, Jonathan. (2016). “Global inflation forecasts.” BIS Working Papers, No 582.
-   Kremer, Stephanie; Bick, Alexander and Nautz, Dieter. (2013). “Inflation and growth: new evidence from a dynamic panel threshold analysis.” Empirical Economics, 44(2):861–878.
-   Lopez-Villavicencio, Antonia and V. Mignon Valerie. (2016). “Exchange rate pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary policy regime and institutional quality matter?” CEPII Working Paper, No 2016-07.
-   Mumtaz, Haroon and Surico, Paolo. (2012). “Evolving International Inflation Dynamics: World And CountrySpecific Factors.” Journal of the European Economic Association, 10(4), 716–734.
-   Tillman, Peter. (2012). “Has inflation persistence change under EMU?” German Economic Review, 13(1), 86-102.
-   Zhang, Chengsi. (2011). “Inflation persistence, inflation expectations and monetary policy in china.” Economic Modelling, 28: 622-629.