بررسی اثر اعتبارات خُرد دولتی برکارآفرینی و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول).

3 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی.

چکیده

یکی از استراتژی‌های مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف، تخصیص «اعتبارات خُرد» است. این پژوهش به‌منظور ارزیابی اثر اعتبارات خُرد دولتی بر کارآفرینی و اشتغال و توسعه پایدار روستایی شهرستان جوانرود انجام گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- تحلیلی می‌باشد جامعه آماری را تمام افراد روستایی شهرستان جوانرود که طی سال‌های 1385-1395 از تسهیلات خُرد اعتباری دولتی صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی استفاده کرده‌اند، (921N=) را تشکیل می‌دهند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون اعتبارات خُرد روی متغیرهای مورد بررسی، با ضرایب 737/0، 336/0، 217/0، نشان می‌دهد که اعتبارات خُرد بترتیب در رتبه اول روی بُعد اقتصادی و رتبه دوم روی بُعد اجتماعی– فرهنگی و در رتبه سوم بر روی بُعد کالبدی تأثیرگذار بوده است. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که رابطه همبستگی مثبت و معناداری بین اعتبارات خُرد دولتی با ابعاد توسعۀ پایدار روستایی وجود دارد. در واقع اعتبارات خُرد دولتی توانسته است در ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار و نهایتاً توسعه پایدار روستایی، درسطح 95 درصد اطمینان، نقش مهمی ایفا ‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Government’s Microfinance on the Entrepreneurship and Sustainable Rural Development of Javanrud

نویسندگان [English]

  • ERFAN ABDI 1
  • a t 2
  • Jafar tavakoli 3
1 Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Faculty of Geography, University of Razi,
چکیده [English]

Assigning “Microfinance’’ is one of the favorite strategies of scholars and politicians to liquidate poverty and reduce unemployment in different countries. This study was conducted to evaluate the effect of Government’s Microfinance on the Rural Entrepreneurship and Sustainable Employment in Javanrud. The present study is of an applied and descriptive-analytical nature in terms of nature and purpose.The research population consists of all rural people in Javanrud who have used government funds from the Karafariniomid Fund and the Agricultural Bank between 2006-2017 years(N:921). The main research tool was a questionnaire. The results of micro-credit regression analysis on the variables examined, with the coefficients 0.737, 0.336, 0.217 shows that micro-credit has been effected respectively on the economic dimension in the first rank, and the social, cultural aspect on the second rank also on the physical aspect on the third rank. Research findings also show that there is a positive and meaningful correlation between the government's micro-credit and sustainable rural development. In fact, the government’s micro-credit at the level of 95% of reliability has been playing an important role in creating entrepreneurship and sustainable employment and ultimatelysu stainable rural development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfinance
  • Entrepreneurship
  • SELF-EMPLOYMENT
  • Karafariniomid Fund
  • Agricultural Bank
-  ابراهیم سالاری، تقی؛ نریمانی زمان‌آبادی؛ سید مهدی و سیدحسینی، سیدمحمد.. (1392)، «وقف پول در نقش اعتبارات خُرد به عنوان ابزار مالی نوین اسلامی وپیامدهای بالقوه آن»، فصلنامه وقف میراث جاودان، سال بیست و یکم، شماره 82: 19-56.
-  احمد پور داریانی، محمود.. (1383)، کارآفرینی یک دقیقه‌ای، در هزار نکته کارآفرینان، انتشارات محراب قلم.
-  احمدپورداریانی، محمود و عزیزی، محمود.. (1388)، کارآفرینی، تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم، نوبت چاپ هشتم.
-  ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1386)، توسعۀ روستایی با تأکید بر جامعۀ روستایی ایران، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
-  بختیاری، صادق و پاسبان، فاطمه. (1383)، «نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 46:73-94.
-  بیگدلی، ایمان اله. (1382)، «موانع اشتغال پایدار و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 3، شماره 2: 113-130.
-  پورطاهری، مهدی؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و فتاحی، احداله. (1390)، «ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 76: 31-13.
-  حسن زاده، علی. (1384)، «توسعه خدمات مالی-اعتباری و نهادهای مالی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی»، مجله جستارهای اقتصادی، شماره 3: 96-61.
-  حسن زاده، علی؛ ازوجی، علاء الدین و قویدل، صالح. (1385)، «بررسی آثار اعتبارات خُرد در کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی»، اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره 43: 45 تا 69.
-  دهقانی، امین و جمینی، داود. (1396)، «سنجش وضعیت شاخص‌های کارآفرینی، تعیین‌کننده‌ها و راهکارهای توسعه آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوانرود)»، فضای جغرافیایی، دوره 17، شماره 60: 247-265.
-  رحیمی، عباس. (1380)، «مروری بر ویژگیهای اعتبارات خُرد»، مجموعه مقالات اعتبارات خُرد و زنـان روسـتایی، جلد دوم، معاونت ترویج و مشارکت مردمی، تهران: وزارت جهاد کشـاورزی ـ دفتـر امـور زنـان بـا همکـاری دانشگاه الزهرا و بانک کشاورزی.
-  رسول اف، جـلال. (1381)، «زنان روستایی و اعتبارات خُرد، خوداتکایی»، مجموعـه مقـالات همـایش اعتبـارات خُرد زنـان روستایی، جلد اول، تهران: وزارت جهاد کشاورزی (دفتر امور زنان روستایی).
-  رضوانی، محمدرضا؛ دربان آستانه، علیرضا و احمدآبادی، حسن. (1394)، «تحلیل اثرات اعتبارات خُرد بر پایداری اقتصاد روستایی (مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور)»، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره 13، شماره 1: 920-233.
-  رحمانی فضلی، عبدالرضا وکاویانی، یونس. (1386)، «ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی در واگذاری اعتبارات خُرد روستایی»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 9، جلد11،شماره 14: 125-143.
-  رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و عینالی، جمشید. (1384)، «ارزیابی اعتبارات خُرد بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی روستایی: مطالعه موردی روستاهای حوزه آبریز رودخانه خرارود (شهرستان خدابنده)»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 9، شماره 34: 202-179.
-  رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ عینالی، جمشید و سجاسی قیداری، حمداله. (1385)، «ارزیابی آثار اعتبارات خُرد بانکی در توسعه کشاورزی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره 56: 67-44.
-  دیاس، هیران و ایکرامانایاک، دبلیو.(1368)، «درسنامه برنامه‌ریزی توسعه روستایی»، انتشارات روستا و توسعه، تهران: شماره 17.
-  سلامی، حبیب الله و طلاچی لنگرودی، حسین. (1381)، «اندازه گیری بهره‌وری در واحدهای بانکی: مطالعه موردی بانک کشاورزی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره 39: 26-7.
-  عمادی، محمدحسین. (1384)، «نقش اعتبارات خُرد در تسریع فرآیند توسعه روستایی: مقایسـه دو دیدگاه»، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، بانک کشاورزی، تهران.
-  فعالیت، وحید و خارقانی، ندا. (1390)، «بررسی تأثیر وام‌های خُرد بر اشتغال (مطالعه موردی ایران)»، کار و جامعه، شماره 141: 44-22.
-  مافی، فرزانه. (1386)، «اعتبارات خُرد: ویژگی‌ها، تجارب، ملاحضات، راهبردها»، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران.
-  محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی و احمدی، کبری. (1393)، «بررسی آثار اعتبارات خُرد بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی»، فصلنامه جغرافیا وتوسعه، سال دوازدهم، شماره 35: 247-233.
-  محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی و عظیمی گهراز، زهرا. (1389)، «نقش اعتبارات خُرد در توسعه کارآفرینی روستایی»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
-  ورمزیاری، حجت؛ شعبانعلی فمی، حسین و کلانتری، خلیل. (a1389)، «تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی، مورد: شهرستان خوی»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 3: 108-83.
-  ورمزیاری، حجت؛ شعبانعلی فمی، حسین و کلانتری، خلیل. (b1389)، «تحلیل مقایسه‌ای رفتار کشاورزان در نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی کشاورزی، مطالعه موردی: شهرستان خوی، آذربایجان غربی»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 24، شماره 3: 355-346.
-  ورمزیاری، حجت و کلانتری، خلیل. (1391)، «مقایسه الگوی اسلامی با الگوهای نظری اقتصاد توسعه درباره توزیع اعتبارات تولیدی»، نشریه توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد 4: 149-148.
-  هزارجریبی دستکی، جعفر. (1384)، کارآفرینی، تهران: پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول.
 
-   Abhijit, Banerjee. (2008). "Mandated Empowerment Handing Antipoverty Policy Back to the Poor." Annals of the New York Academy of Sciences, 3, 333-348.
-   Archibong, K, Anyansi. (2004). "Technology, infrastructure and entrepreneurship: Role of thegovernment in building a sustainable economy." School of Business and EconomicsNorthCaroliana & TStateUniversity.
-   Chambers, R. (1993), "Challenging the professions: frontiers for ruraldevelopment, London". Intermediate Technology Publications.
-   Duarte, Nelson, and Diniz, Fransisco. (2011). "The role of firms and entrepreneurship on local development. Romanian". Journal of Regional Science, 5(1), 54-69.
-   Drolet, John. (2009). "Women and Micro Credit: Implications for Social and Economic Development." Social Development Issues, 31(1), 86-102.
-   Gomez, Rafael, and Santor, Eric. (2003). "Do peer group members out perform individual borrowers? A test of peer group lending using Canadian Microcredit data." Credit DATA Working Paper, 33.
-   Gupta, Deepasha. (2014), "The Impact of micro finance on rural households and its role in rural development and poverty alleviation-analysis of north eastern villages of U.P, INDIA. International Journal of Management (IJM),  5(4), 145-151.
-   Han, Jio (Ed.). (2007). "Survey on China's rural finance [zhong guo nongcun jinrong diaocha] Shanghai." Shanghai Far East Publishers.
-   Hunt, Diana. (1998), "Economic Theories of Development: An Analysis ofCompeting Paradigms." New Jersey: Pearson education.
-   Idris, j.Adama, and Agbim, kenneth. Chukwjioke. (2015). "Micro-Credit as a Strategy for Poverty Alleviation among Women Entrepreneurs in Nasarawa State, Nigeria". Journal of Business Studies Quarterly, 6(3), 122-143.
-   Khan, Mohammad Arifujjaman, and Rahaman, Mohammed Anisur. (2007). "Impact of Microfinance on Living Standards, Empowerment and Poverty Alleviation of Poor People: A Case Study on Microfinance in the Chittagong District of Bangladesh." UmeaSchool of Business (USBE), Department of Business Administration.
-   Khan, Mohammad Arifujjaman. (2005)."Microfinance and Development", Masters Thesis, UmeåSchool and Business and Economics (USBE), Sweden.
-   -Lavoic, Martin. (2002). "Women and Microcredit in Vietnam, Anthropology department." Laval university Field Report, 1-19.
-   Makombe, A.M. Temba, E and Kihomb, A.R (2001). "Credit schemes and women empowerment for poverty alleviation: The case of Tanga Region, Tanzania." Research Report, 99(1), 19-30.
-   Mohapatra, Sandeep. (2007). "the rise of self-employment in rural china: development or distress?." Worlddevelopment, 35, 150-174.
-   Nguyen, V.Cuong. (2008). "is a governmental micro-credit program for tee poor really pro-poor? evidence from Vietnam." the developing Economies, XLVI-2, 87-151.
-   Nkpoyen, Festus, and Bassey, G.Eteng. (2012). "Micro-lending as an empowerment strategy for poverty alleviation among women in Yala Local Government Area of Cross River State, Nigeria." International Journal of Business and Social Science, 32(18). 233-241.
-   Rajendran, Karuppannan, and Raya, R. Prabhakara. (2010), "Impact of Micro Finance - An Empirical Study on the Attitude of SHG Leaders in Vellore District (Tamil Nadu, India)." Global Journal of Finance and Management, 2(1), 59-68.
-   Singh, Naresh. (2009). "Forum on the ‘Legal Empowerment of the Poor’ Fighting rural poverty, inequality and low productivity through legal empowerment of the poor." The Journal of Peasant Studies, 36(4), 871–892.
-   Stel, Andre, and Houge, Sorena. (2010). "Household, Group, and Program Factors in Group-Based Agricultural Credit Delinquency." Development and Technology, 473-499.
-   Urbano, David., Toledano, Nuria, and Soriano, Riberio. (2010),"Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spai." Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 54-69.
-   Yogendrarajah, Rathiranee. (2011). "Empowering rural women through microcredit on poverty alleviation, self-employment and health nutrition under post war development." Gumbard Business Review, 2, 1-17.