تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نگرش‌های بین نسلی به کارکردهای ازدواج (مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ازدواج در فرهنگ ایرانی مهمترین و مقبول‌ترین راه برای تشکیل خانواده و ساماندهی بقای نسل و کسب آرامش روانی است.این پژوهش به بررسی کارکردهای ازدواج از منظر سه نسل از زنان اصفهانی توجه دارد و هدف آن تبیین و تحلیل بین نسلی عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به کارکردهای ازدواج است و به این سؤال پاسخ می‌دهد که نگرش سه نسل از زنان اصفهانی نسبت به کارکردهای ازدواج تحت تأثیر چه عواملی است؟ در مبانی نظری از نظریه‌های اینگلهارت، گیدنز ، باومن استفاده گردید.روش تحقیق مورد استفاده در مقاله حاضر، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق هم زنان 25 تا 49 ساله مناطق یک، شش و چهارده شهر اصفهان می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.نتایج پژوهش نشان داد متغیر تعلق به نسل‌های گوناگون، میزان دینداری، میزان اعتماد اجتماعی و میزان فردگرایی رابطه‌ای معنادار با نگرش افراد نسبت به کارکردهای ازدواج دارد. رابطه بین رضایت از زندگی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با نگرش افراد نسبت به کارکردهای ازدواج در معادله رگرسیون معنادار نبوده است. براساس نتایج تحقیق، باوجود برخی تفاوت‌ها ، تضادی در ادراک نسل‌ها درمورد اهمیت و کارکرد ازدواج وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors of the Sociological Impact on Intergenerational Attitudes towards the Functions of Marriage (a Case Study of Three Generations of Women in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • ali ghanbari barzain 1
  • Mojgan kaveannasb 2
1 profission
2 student of sociology Faculty, University of Isfahan
چکیده [English]

Marriage in Iranian culture is the most important and acceptable way to form family and organize the survival of the generation and gain psychological peace. This study examines the functions of marriage from the perspective of three generations among of Isfahan women. It deals with the functions of marriage and answers the question of what factors influence the attitude of three generations of Isfahan women towards the functions of marriage? Theoretical foundations used the theories of Engelhard, Giddens, Bauman .The research method used in this article is survey and data collection tool, questionnaire. Using the sampling method, 384 people were selected as statistical samples. The results showed that the variable belonging to different generations, religiosity, social confidence and individualism have a significant relationship with people's attitudes towards marriage functions. The relationship between life satisfaction and socioeconomic status has not been significant with individuals' attitudes toward marriage functions in the regression equation. According to the results of the study, despite some differences, there is no contradiction in the perception of generations about the importance and function of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • generation
  • Attitude
  • Individualism
  • Marriage functions
-   آزادارمکی، تقی و خزایی، الهه. (1381)، «تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده»، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی، شماره 45-44.
-   آزادارمکی، تقی. (1395)،.تغییرات، چالش‌ها و آینده خانواده ایرانی، تهران، انتشارات تیسا.
-   اینگلهارت، رونالد. (1373)،.تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
-   باومن، زیگموند. (1384)، عشق سیال، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.
-   توده فلاح، معصومه و کاظمی پور، شهلا . (1389). «بررسی تأثیر نوسازی بر سن ازدواج با تأکید بر شاخص‌های جمعیت شناختی ازدواج در سطح کشور و هفت استان منتخب»، مجله پژوهش اجتماعی. شماره 8. 105-131.
-   دلخموش، محمدتقی. (1386). «ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی»، فصلنامه روانشناسان ایرانی. سال سوم. شماره 12. 299-309 .
-   چلبی، مسعود. (1375)، جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی.
-   زکریایی، محمدعلی. (1392)، مسائل اجتماعی زنان شهر تهران، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
-   ساروخانی، باقر . (1388)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
-   سمیعی، محمد. (1395)، خانواده در بحران، تهران: نشر اطلاعات.
-   سرایی، حسن و اوجاقلو، سجاد. (1392)، «مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران، مطالعه موردی: زنان شهر زنجان»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم/شماره چهارم. 19-42.
-   سیار، ثریا؛ راهب، غنچه و اقلیما، مصطفی.  (1391)، «مقایسه کارکردهای خانواده در ازدواج‌های سنتی و مدرن در زنان متأهل شهر تهران»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم شماره 47. 281-296.
-   شفرز، برنهارد . (1383)، مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه: کرامت الله راسخ، تهران: نشر نی.
-   عباسی شوازی، محمدجلال و ترابی، فاطمه. (1385)، «تفاوت‌های بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 4. 119-146.
-   فرزانه‌خو، مرجان. (1387). «رابطه بین عملکرد خانواده و پایگاه هویت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش عمومی دانشگاه اصفهان.
-   قنبری‌ برزیان، علی و رضایی، ابراهیم. (1397)، تاملی تعامل دانشجویان در فضای مجازی-چالش ها و نگرانی‌ها، تهران: انتشارات حکمت و عرفان.
-   لیتل، دانیل. (1375)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالکریم سروش، تهران: نشر صراط.
-   گودرزی، مریم . (1393)، دموکراسی عاطفی در خانواده، کتاب ماه کودک و نوجوان.
-   گلستانی بخت، طاهره. (1395)، «کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی، پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی» ، شماره 23 .35-49.
-   گیدنز، آنتونی. (1386)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-   محبوبی منش، حسین . (1388)، تغییرات اجتماعی ازدواج. مجله کتاب زنان، شماره 26.
-   نجفی‌اصل، زهره و قاضی طباطبائی، محمود . (1392)، «بررسی سیر تحولات کارکردهای ازدواج و فرزندآوری در سه نسل متوالی (مطالعه موردی: روستای حصار خروان استان قزوین) »، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 85-112.
-   هاشمی، ضیا . (1391)، بررسی معیارهای همسرگزینی جوانان شهر تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران: وزارت ورزش و جوانان
 
-   August. K. J. & Kelly, C. S., Markey, C. N. (2015). Marriage, Romantic Relationships, and Health .
-   Chow, N. & E. Lum, (2008). “Trends in Family attitudes & Values in Hong Kong”. The University of Hong Kong.
-   Doherty. W. J. Galston, W. A., Glenn, N. D., Gottman, J., Markey, B., Markman, H. J., Nock, S., Wallerstein, J. (2011). Why Marriage Matters: Thirty Conclusions from the Social Sciences. 3rd ed. Institute for American Values, New York. NY: 48 pages
-   Ducharme .J K. & Kollar, M. M. (2012). Does the “Marriage Benefit” Extend to Same Sex Union? Evidence from Sample of Married Lesbian Couples in Massachusetts. Journal of homosexuality, 59: 580- 591.
-   Hayes.B.c. (1994). one Marriages-two Divorces: International Comparison of Gender Differences in Attitudes .World Association for Public Opinion Research: Gttp://ijpor. Oxford journals.org/c g i/reprint/6/1/13.
-   Johanson . N. J, Backlund, E. Sorlie, P. D. & Loveless, C. A. (2005). Marital Status and Mortality: the National Longitudinal Mortality Study. Annals of Epidemiology, 10,224-238
-   Kollar, M. M. (2012). Does the “Marriage Benefit” Extend to Same Sex Union? Evidence from Sample of Married Lesbian Couples in Massachusetts. Journal of homosexuality, 59: 580- 591. Fowers, Blaine
-   Friedman. D., Hechter , M. and Kanazawa, S. (1998). A Theory of the Value of Children, Demography, 31 (3), 375-401.
-   Fowler, Ana Carolina. (2017)  "Love and Marriage: Through the Lens of  sociological Theories," Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge: Vol. 5: Issue. 2, Article 6.
-   Innov A(2018). A Comparative Study of  Perception of  Marriag Eand Couple  Between  Married Women baby  Boomers and  eco Boomers. Nov; 2 (Suppl 1): 106.
-   Khalajabadi Farahani. F., Akhondi, M., Shirzad, M., &Azin, A. (2017). HIV/STI risk-taking sexual behaviors and risk perception among male university students in Tehran: implications for HIV prevention among youth, Journal of Biosocial Science, PP 1-16.
-   Manap, J., Che Kassim, A., Hoesni, S., Nen, S., Idris, F., Ghazali, F. (2015). The Purpose Of Marriage Among Single Malaysian Youth. Procedia - Social And Behavioral Sciences. 82.112 – 116.
-   Velioti - Georgopoulos, Maria.  (2006). Marriage. In Encyclopedia of Anthropology, Vol. 4, H. James Birx, ed. Thousand Oak, CA: Sage Reference, p. 1536-1540.
Shaeer K. O (2014). The Global Online Sexuality Survey (GOSS): Male Homosexuality among Arabic-Speaking Internet Users in the Middle East—2010, International Society for Sexual Medicine, 20.2414-20.