تحلیل اثرات فقر قابلیتی بر سلامت روانی در سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله ایران آباد شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

4 مدرس دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

فقر مشکلی است که برای سالیان متمادی و در بین کشورهای مختلف وجود داشته است و بسیاری از پژوهش‌های حوزه‌های مختلف را به خود اختصاص داده است که یکی از این حوزه‌ها، حوزه فقر قابلیتی و سلامت روانی است. از آنجایی که در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت روانی افراد مناطق حاشیه‌نشین پرداختن به مقوله‌ی فقر قابلیتی امری ضروری به نظر می‌رسد بنابراین ضرورت دارد تا رابطه علّی فقرقابلیتی و سلامت روانی بررسی شده و میزان اثرگذاری آن‌ها بر زندگی شهروندان حاشیه‌نشین مورد سنجش قرار گیرد. از همین‌رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات فقر قابلیتی بر سلامت روانی در محدوده مورد مطالعه می‌باشد. در همین خصوص پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ساکن در محله حاشیهنشین ایران آباد شهر اردبیل می‌باشد. که به روش فرمول ریاضی کوکران 352 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین حجم شده و به روش تصادفی ساده از آنها نمونه‌گیری شده است. در همین خصوص جهت بررسی میزان اثرگذاری مولفه‌های فقر قابلیتی و سلامت روانی از مدل تحلیل ساختاری حداقل مربعات جزیی در قالب نرم افزار Smart- PLS استفاده شده است. در هیمن خصوص نتایج تحقیق نشان داده است که رابطه معنادار و معکوسی بین فقر قابلیتی و سلامت وجود داشته و این نوع فقر اثرگذاری بالایی در سلامت روانی شهروندان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of Capacity poverty on mental health in informal settlements (Case study: Iranabad neighborhood of Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Yazdani 1
  • Hosan Derakhshan 2
  • asghar pashazadeh 3
  • fatemeh zadvali 4
1 Author’s (Associate Professor of Geography & Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
2 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Department of geography and urban planning of Payame Noor University, I.R, Iran
3 PhD of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
4 teaching fee of Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Today, two factors, poverty and mental health, are among the most important and influential issues related to informal settlements. Since it seems necessary to address the issue of poverty and health in order to provide, maintain and promote the health of people in marginalized areas, it is necessary to examine the causal relationship between poverty and health and assess their impact on the lives of marginalized citizens. Therefore, the aim of the present study is to analyze the effects of poverty on mental health in the study area. In this regard, the present study is in terms of applied purpose, in terms of descriptive-analytical nature. The statistical population of this study is citizens living in the suburbs of Ardabil (Iranabad) (4,000 people). 352 people were determined by Cochran's mathematical formula method and they were sampled by simple random method. In this regard, in order to evaluate the effectiveness of the components of poor poverty and mental health, the structural analysis model of partial minimum squares in the form of Smart-PLS software has been used. The research results also show that there is a significant and inverse relationship between ability poverty and health and this type of poverty has a high impact on the mental health of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity Poverty
  • Mental Health
  • Informal Settlements
  • Minimal Minor Squares Model
  • Iranabad Neighborhood of Ardabil City