نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف‌نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند به‌موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به‌واسطه خصوصی‌سازی این امر محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. بر همین اساس، چهارچوب نظری این پژوهش، نظرات بولز و جینتیس؛ ایده‌ی ناسازگاری/ توافق، بوردیو و نظریه بازتولید؛ مایکل دبیلو. اپل؛ پداگوژی انتقادی بوده که یک بینش انتقادی نسبت به نابرابری آموزشی ارائه می‌دهند. بنابراین، تجارب مدیران مدارس متوسطه شهر سنندج را مبنای تحلیل نظری و تجربی برای تشریح وضعیت زمینه‌ای، علی، مداخله‌ای چگونگی بازتولید نابرابری آموزشی قرار دادیم به موجب آن با ٣٠ نفر از مدیران آموزشی مصاحبه و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل مداوم و مقایسه‌ای داده‌ها استفاده‌ شد. نتایج نشان دادافزایش هزینه‌های تحصیل به‌عنوان ایجادکننده‌ی شرایط زمینه‌ای توأمان با برون‌سپاری آموزش دولتی و کاهش عدالت آموزشی به‌عنوان شرایط علی ایجاد نابرابری آموزشی عمل کرده‌اند. همچنین اقتصاد محور شدن مدارس خصوصی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر در ایجاد تمایز بخشی آموزشی در سطح فردی، خانوادگی و فضایی-منطقه‌ای شهری دیگر پیامد نابرابری آموزشی است. برای جلوگیری و ممانعت از پیامدهای حاصل از خصوصی‌سازی آموزش به‌مثابه بازتولید نابرابری و تمایز بخشی، مدیران آموزشی در مدارس به اتخاذ راهبردهای تقویت تعامل با دانش‌آموزان و والدین و جبران کمبودهای آموزشی دست‌زده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Privatization of schools and reproduction of educational inequality; the construction of experiences of principals of high school students in Sanandaj.

نویسندگان [English]

 • nasim abdolahzadeh 1
 • keivan bolandhematan 1
 • naser shirbagi 2

1 Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences of Kurdistan University

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

An equitable education system can offset the impact of economic and social inequalities and in the context of education allow individuals to make the most of education regardless of their background. According to the constitution in Iran, education up to the secondary level is free, but due to privatization, this has not only not been achieved but has also led to the reproduction of educational inequality. Accordingly, the theoretical framework of this research is the views of Bulls and Gentis; The idea of ​​incompatibility/agreement, Bourdieu and the theory of reproduction; Michael W. Apple; Critical pedagogy, all of which provide critical insight into educational inequality. Therefore, we used the experiences of high school principals in Sanandaj as a basis for theoretical and experimental analysis to explain the situation of contextual, causal, and interventions of how to reproduce educational inequality, according to which 8 educational principals were interviewed. Continuous data analysis and comparison techniques were used to analyze the data. The results showed that increasing tuition costs acted as a precondition for outsourcing public education and a decrease in educational equity as causal conditions for educational inequality. Also, the economic orientation of private schools as intervening conditions in differentiating the educational sector at the individual, family, and spatial-urban levels is another factor and consequence of this educational inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Privatization
 • Educational Inequality
 • Educational Managers
 • Background Theory
 • اباذری، یوسفعلی و پرنیان، حمیدرضا. (1394)، «استقرار آموزشی مکتب نیاوران (تاریخچه ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد)»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، سال ۲۲، شماره ۲: 151-176.
 • ابونوری، اسماعیل و محمدی، علیرضا. (۱۳۹۶)، «اثر سیاست‌های اقتصادی بر نابرابری فرصت‌های آموزشی در ایران»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 132: 93-112.
 • اکبری، علی. (1396)، کالایی شدن آموزش‌وپرورش (با تأکید بر مقطع ابتدایی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
 • آئین‌نامه استقرار مدارس غیرانتفاعی موضوع ماده 12 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی.
 • بوردیو، پی‌یر. (۱۳۸۷)، گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم، ترجمه:علیرضا پلاسید، تهران: نشر اختران.
 • بوردیو، پی‌یر. (۱۳۹۳)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه:مرتضی مردیها،تهران: نشر فلسفه، نقش و نگار.
 • حبیب‌پور گتابی، کرم.(۱۳۹۰)،تحلیل جامعه‌شناختی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، پایان‌نامه دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • حیرت سجادی، عبدالحمید. (1380)، پیشینه آموزش‌وپرورش کردستان، تهران: عابد.
 • خبرگزاری ایسنا (1398) (isna.ir)، دانشگاه‌های ایران به روایت آمار و ارقام، خبرگزاری ایسنا (https://www.isna.ir/news/97030804268). خبرگزاری ایسنا، 1398(کد خبر: 98071713474).
 • خلیلی تجره، شیوا. (۱۳۹۷)، بازنمایی برداشت‌های مدیران و معلمان از نابرابری‌های آموزشی و راهکارهای جبرانی آنان در مواجهه با نابرابری‌های آموزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان،
 • دهقان، حسین. (۱۳۸۳)، «انواع نابرابری‌های آموزشی»، آموزش علوم اجتماعی، دوره هشتم، شماره 1: ۴2-۴9.
 • ذاکری، آرمان. (1395)، تولد پرولتاریای تدریس، دوماهنامه علمی ـ اجتماعی پداگوژی، سال اول: شماره 2.
 • سالنامه آماری آموزش‌وپرورش کل کشور، (1395).
 • سالنامه آماری آموزش‌وپرورش. (1394).
 • علیزاده، یحیی. (۱۳۹۲)، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی توسعه آموزشی در نمونه‌های مناطق آموزش‌وپرورش استان اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیل.
 • غزنویان، محمد. (1395)، «کالایی سازی آموزش و کودکان بی آرزو»، دوماهنامه علمی ـ اجتماعی پداگوژی، سال اول: شماره 2.
 • فراستخواه، مقصود.(۱۳۹۷)،روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر " نظریه بر پایه" (گراندد تئوری GTM)، ناشر:آگاه.
 • گرنفل، مایکل. (1388)، مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمه:محمدمهدی لبیبی، تهران، نشر افکار.
 • مالجو، محمد (1394)، کالایی شدن آموزش، در سایت اقتصاد سیاسی در دسترس است. https://pecritique.com/?s

 

 • Ball, S. (2005). The Commercialization of Education in England: Towards.
 • Bernard, H. Russell (2006). Research methods inanthropology: qualitative and quantitative approaches, 4th Ed, AltaMira Press.
 • Bernstein, B. (1996). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique. London: Taylor & Francis.
 • Bowles, S., & Gintis, H. (2011).Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life. Haymarket Books.
 • Bowles, Samuel & Gintis, Herbert & Osborne Groves, Melissa (2005). Unequal Chances Family Background and Economic Success, New York: Rusel Sage Foundation.
 • Cohen, Louis; Manion, Lawrence; and Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education, (6ed ed). Routledge.
 • Devers KJ, Frankel (2000). Study design in qualitative research 2: Sampling and data collection strategies. Educ Health (Abingdon) 2000; 13(2): 263-71.
 • Garret, Jeff. (2009). Separate and unequal A Structuralanglysis of education inequality in America, www.swirlinc.word press.com.
 • Hawkins, J. N. (2007). The intractable dominant educational paradigm. In changing education (pp. 137-162). Springer Netherlands. Retrieved from https://deeshaa.org/2010/03/25/the-commodification-of-education/.
 • Mirowsky, J. (2017). Education, social status, and health. Routledge.
 • Rao, R.., & Jani, R. (2008). School quality, educational inequality and economic growth. International Education studies, 1(2), 135- 141.
 • Rossiter, S. (2008). Designing Educational Technologies for Social Justice. A furturlab Handbook. http:// furturlab.org.uk.
 • Shukry, Marlia (2017). Commodification of Education in United Kingdom. Journal of Law and Society Management, 4 (1).
 • Tan, J. (2010). Grounded Theory in Practice: Issues and Discussion for New Qualitative Researchers. Journal of Documentation, 66(1), 93-112.
 • UNDP, (2014). Gender inequality, Humanity Divided: Confronting in college students: The role of academic motivation. Educational Inequality in Developing Countries. Measurement and Evaluation Review, 1, 90-104.
 • Yang, R. (2006). The commodification of education and its effects on developing countries: A focus on China. Journal fur Enkwicklungspolitik, 22(4), 52-69.