نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

2 فارغ التحصیل جامعه شناسی

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

لوطی‌ها در شهر خرم‌آباد در حاشیه‌ها و محلات پایین سکونت دارند و به مشاغل و فعالیت‌های فرودستانه مشغول‌اند. فرهنگ کلیِ جامعه با به-حاشیه‌راندن این خرده‌فرهنگ از آن یک دیگریِ فرودست ساخته است که توان انطباق خود با تحولات جامعۀ مدرن را ندارد. پرسش این است که لوطی‌ها این طردشدگی اجتماعی را چگونه در متن خرده‌فرهنگ خود تجربه می‌کنند. پژوهش حاضر با اتکا به نظریۀ خرده‌فرهنگ مکتب بیرمنگام و با به‌کارگیری روش مردم‌نگاری انتقادی کوشیده است تا تجربۀ طرد اجتماعی نزد لوطی‌های شهر خرم‌آباد را تحلیل کند. از طریق مصاحبۀ فردی روایت‌های بیست نفر از لوطی‌های این شهر از تجربۀ طرد اجتماعی گزارش و از طریق تحلیل مضمونی تفسیر شده است. طبق روایت لوطی‌ها، آن‌ها بیش از هر چیز از روابط همسایگی، مشارکت اجتماعی، میدان‌های آموزشی و ورزشی و از قلمرو سبک زندگیِ مدرن طرد شده‌اند. و علل این طرد بسته به موقعیت می‌تواند اصرار بر تداوم پیشۀ مطربی، فقر بین‌نسلی، تحقیر اجتماعی، تلقی ذات‌گرایانه از لوطی‌بودن، تابوی ناپاکی، کلیشه‌های رایج، نداشتن اصالت عشیره‌ای و نوع بازنمایی رسانه‌ای باشد. این طردشدگی در زندگی لوطی‌ها واجد پیامدهای گوناگون است، از جمله فرودستی اقتصادی، منع ازدواج‌های برون‌گروهی، مهاجرت به شهرهای دیگر، سرخوردگی از پیشۀ نوازندگی، انزجار از فرهنگ کلیِ جامعه، کتمان هویت خویش و احساس زائد بودن. در چنین وضعیتی، لوطی‌ها راه چاره را در مقاومت‌های خرده‌فرهنگی می‌بینند،

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Loties subculture and the experience of social exclusion (Case study: Loties of Khoramabad city)

نویسندگان [English]

 • jamal Mohammadi 1
 • Elham moradinejad 2
 • Amin rushanpoor 3

1 Department of sociology at University of Kurdistan

2 graduate of sociology

3 Master of Sociology, University of Kurdistan

چکیده [English]

Loties of Khoramabad live in suburbs and down town districts and do some trivial jobs. The dominant culture of society has marginalized this subculture and made it into a subaltern other that is not able to adopt itself to the developments of modern society. The main question is that how do Loties experience this social exclusion in the context of their own subculture. This research, relying on the subcultural theory of Birmingham school and using critical ethnography, attempts to interpret the experience of social exclusion among Loties. Twenty members of this subculture have been interviewed and the data have been analyzed through the technique of thematic analysis. The findings are categorized under “samples of social exclusion”, “contexts of social exclusion”, “consequences of social exclusion” and “subcultural resistance to exclusion”. The first category includes the exclusion of Loties from neighborhood interactions, social participation, the field of education and modern lifestyle. The second comprises of being traditional playing, intergenerational poverty, essentialism, believing in impurity of Loties and media misrepresentation. The third one also includes consequences like economic poverty, preventing out-group marriages, migration, withdrawing the job of playing, hatred of dominant culture, concealing real identity and feeling of being useless. In this situation, Loties understand that the only way to redemption is to resist dominant culture through their own subculture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social exclusion
 • subaltern
 • resistance
 • dominant culture
 • افشار سیستانی، ایرج. (1397)، کولی‌ها؛ پژوهشی در زمینه زندگی کولیان ایران و جهان، تهران: انتشارات روزنه.
 • استوری، جان. (1386)، مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ‌عامه، ترجمه:حسین پاینده. تهران: نشر آگه.
 • بلیک‌مور، کن. (1385)، مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه:علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی‌جقه. تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 • بوردیو، پیر. (1393)، تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه:حسن چاوشیان. تهران: نشر ثالث.
 • پیران، پرویز. (1376)، تهیه طرح و انواع آن، تهران: موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی.
 • جنکینز، ریچارد. (1396)، پیر بوردیو، ترجمه: لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
 • حسینی، جواد؛ گنجی، قربانعلی و امیر احمدی، رحمت‌الله. (1391)، «وفاق اجتماعی و اقلیت‌های قومی در ایران با تأکید بر ابعاد سیاسی»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 15: 129-156.
 • شالچی، سمیه و قلی زاده، صفیه. (1397)، «تجربۀ طرد اجتماعی زنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی (موردمطالعه: محلۀ اسلام‌آباد تهران)»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال هشتم، شماره 27: 2-31.
 • شرافت، سجاد؛ ازکیا، مصطفی؛ وثوقی، منصور و سیدمیرزایی، سید محمد. (1397)، «فهم تجربۀ زیستۀ طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام: رویکردی کیفی»، پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی، سال چهارم، شماره 16: 1-39.
 • فیروزآبادی، سید احمد و صادقی، علیرضا. (1392)، طرد اجتماعی: رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
 • فیروزآبادی، سید احمد و صادقی، علیرضا. (1389)، «وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 1: 143-174.
 • مدیسون، سویینی. (1397)، مردم‌نگاری انتقادی، ترجمه:فهیمه سادات کمالی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • محمد پور، احمد. (1390)، روش تحقیق کیفی: ضد روش 2، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • مهدیان، سمیه؛ حکیم‌زاده، رضوان؛ صفایی‌موحد، سعید و صالحی، کیوان. (1396)، «بازنمایی ادراک و تجربه زیسته معلمان از منزلت اجتماعی‌شان: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی»، فصلنامه خانواده و پژوهش، شماره 38: 17- 42.
 • هاشمی، سید ضیا و شریفی یزدی، سارا. (1395)، «فهم تجربۀ زیستۀ دانشجویان غیرمذهبی از طرد و پذیرش»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره 1: 155-178.
 • یوسفی، علی؛ نوغانی، محسن و حجازی، مهلا. (1388)، «انسجام در شبکه‌های همسایگی شهر مشهد»، جامعه‌شناسی ایران، سال دهم، شماره 25: 138-161.

 

 • Blackman, S. (2005). “Youth subcultural theory: A critical engagement with the concept, its origins and politics, from the Chicago school to postmodernism”. Journal of youth studies8(1), 1-20.
 • Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., & Roberts, B. (2006). Subcultures, cultures and class: John Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson and Brian Roberts(pp. 36-92). London: Routledge.
 • Cohen, A. K. (2003). “A general theory of subcultures”. Culture: Critical Concepts in Sociology3, 259-69.
 • Cohen, P. (2007). Subcultural conflict and working-class community. London: Routledge.
 • Cressey, P. G. (2008). “The Life-Cycle of the Taxi-Dancer”. In the Taxi-Dance Hall(pp. 84-106). University of Chicago
 • Davey, S., & Gordon, S. (2017). “Definitions of social inclusion and social exclusion: the invisibility of mental illness and the social conditions of participation”. International Journal of Culture and Mental Health10 (3), 229-237.
 • Fløtten, T. (2006). Poverty and Social Exclusion-Two Sides of the Same Coin; a Comparative Study of Norway and Estonia. Department of Sociology and Human Geography, Fac. of Social Sciences, University of Oslo.
 • Gordon, M. M. (1947). “The concept of the sub-culture and its application”.  F.26, 40.
 • Hall, S., & Jefferson, T. (Eds.). (1993). Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain(Vol. 7). Psychology Press.
 • Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.
 • Hrast, M. F., Mrak, A. K., & Rakar, T. (2013). “Social exclusion of elderly in Central and Eastern Europe”. International Journal of Social Economics, 40 (11), 971-989.
 • Lincoln, S. H., Johnson, T., Winters, A., & Laquidara, J. (2021). “Social exclusion and rejection across the psychosis spectrum: A systematic review of empirical research”. Schizophrenia Research228, 43-50.
 • Maximova, S. G., Noyanzina, O. E., & Omelchenko, D. A. (2018). “A Model of Social Exclusion of Elderly People in Siberian Regions”. Advances in Gerontology8(1), 58-63.
 • Stone, W. (2001). “Measuring social capital”. Australian Institute of Family Studies, Research Paper24.
 • Stratton, J. (1982). “Interview with Dick Hebdige”, Art & Text, 8, 10-30.
 • Thomése, F., Tilburg, T. V., & Knipscheer, K. C. (2003). “Continuation of exchange with neighbors in later life: The importance of the neighborhood context”. Personal Relationships10(4), 535-550.
 • Thornton, S., & Gelder, K. (1997). The subcultures reader. Psychology Press.
 • Zahra, K., Ashraf, A., Zafar, T., & Yaseen, B. M. (2018). “Marginality and social exclusion in Punjab, Pakistan: A threat to urban sustainability”. Sustainable cities and society37, 203-212.
 • Van Regenmortel, S., Dury, S., Brosens, D., & De Donder, L. (2014, November). “Social Exclusion in Later Life: A Systematic Review”. In 67th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America.