نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده‌ی کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیاده‌سازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزش‌افزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین می‌پردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، توصیفی است. اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و تکنیک دلفی به‌دست‌آمده است. ابتدا ۳۰ نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بر اساس رشته و مدرک تحصیلی شناسایی شدند که در نهایت 23 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب و با استفاده از روش دلفی فازی در چهار مرحله دیدگاه‌های آن‌ها استخراج و مورد پالایش قرارگرفت. بر اساس خروجی تحلیل، مؤلفه‌های مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری کشور، شامل 4 بعدِ کارآفرینی، بانکداری نوین، کارآفرینی سازمانی و ارزش‌ها و 13 مؤلفه است. یافته‌ها نشان می‌دهد بیـشترین میزان موافقت خبرگان در بعد کارآفرینی: خلق، اجرا و بهره‌برداری از ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی: افراد، نوآوری، اهداف، ساختار و محیط، در بعد بانکداری نوین: فناوری اطلاعات، مهارت نیروی انسانی، تنوع خدمات و در بعد ارزش‌ها: ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازمان می‌باشند. مؤلفه‌های شناسایی شده قادر است زمینة کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین را فراهم نموده، عملکرد آن‌ها را بهبود ببخشد. و بانک‌ها را قادر سازد تا موقعیت خود را در فرایند کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the Organizational Entrepreneurship Components Influencing on the New Banking System

نویسندگان [English]

  • Zahra Haghroosta 1
  • Ayatollah Momayez 2
  • Jalal Haghighat Monfared 3

1 Department of Business and Entrepreneurship Management, Tehran Central Branch; Islamic Azad University; Tehran; Iran

2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Tehran Central Branch; Islamic Azad University; Tehran; Iran.

چکیده [English]

Implementing the organizational entrepreneurship process in the banking system creates added value for customers and creates innovative services. Therefore, the present study, with the aim of implementing the organizational entrepreneurship process in the banking system, identifies the components and indicators affecting organizational entrepreneurship in the modern banking system in Iran. The research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of the type of research method. The information is obtained from two methods of documentary study and Delphi technique. The statistical population includes 23 experts in the field of entrepreneurship and banking, whose views have been extracted and refined in four stages using the fuzzy Delphi method. Based on the output of the analysis, the components affecting organizational entrepreneurship in the country's banking system include 4 dimensions of entrepreneurship, modern banking, organizational entrepreneurship and values ​​and 13 components. Findings show the highest level of expertise in the entrepreneurship dimension: creation, implementation and exploitation of ideas, in the organizational entrepreneurship dimension: people, innovation, goals, structure and environment, in the new banking dimension: information technology, manpower skills, service diversity and in Values ​​dimension: are the values ​​that govern society and the organization. The identified components are able to provide the background of organizational entrepreneurship in the new banking system, improve their performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking
  • Organizational Entrepreneurship
  • Innovation
  • Delphi-Fuzzy Technique