نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 پژوهشگر اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

3 مدیریت راهبردی فضای سایبر گروه فتا دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ظرفیت کسب، تفسیر و درک اطلاعات سلامت برای تصمیم گیری انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را می توان موضوع رابطه هدفمند این پژوهش تعریف کرد.رویکرد نظری عاملیت با تاکید بر فرصت و انتخاب برای تحلیل متغیرها و تبیین یافته ها مطرح شده است.روش‌شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد بر اساس نمونه ای برابر با 650 نفر به‌صورت حجم متناسب با هر منطقه به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شده است.از ابزار پرسشنامه استانداردشده،توافق داوران جهت رسیدن به روایی محتوایی و ضریب پایایی سواد سلامت (822/0) و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (800/0) استفاده شده است.نتایج بیانگر این است که بر اساس تحلیل فضایی خوشه بندی، میانگین وضعیت سواد سلامت به نسبت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت به طور کل و متمایز در سطح مناطق شهری بهتر بوده است.وضعیت میانگین متغیر وابسته در سطح مناطق شهری چندان مطلوب نبوده است.متغیرهای زمینه ای با متغیرهای اصلی تحقیق رابطه معناداری نداشته اند.میزان و شدت روابط بین فرضیه های اصلی و فرعی در سطح معناداری کمتر از 05/0 در حد متوسط و بالابوده است.نتایج بتای رگرسیون نشان می‌دهد که مولفه های عملکردی،ارتباطی، انتقادی و پایه به ترتیب با مقدار، ضریب هبستگی69 درصد بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته داشته اند.همچنین نتایج معادله پیش‌بینی می‌تواند 49 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Health Literacy and Health Promoting Behaviors (Case study: citizens over 18 years of age in urban areas of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan sharbatiyan 1
  • fahimeh Azarnia 2
  • javad jahashiri 3

1 p

2 Social researcher of Mashhad Municipality Cultural and Social Organization

3 مدیریت راهبردی فضای سایبر گروه فتا دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده [English]

The capacity to acquire, interpret and understand health information to make decisions about health-promoting behaviors can be defined as the purposeful relationship of this study.The theoretical approach of agency has been proposed with emphasis on opportunity and choice to analyze variables and explain the findings.The methodology of this research is descriptive and correlational and the statistical population of citizens over 18 years of age in urban areas of Mashhad based on a sample of 650 people in terms of volume appropriate to each region is considered a simple random.The standardized questionnaire, judges' agreement was used to achieve content validity and reliability coefficient of health literacy (0.822) and health-promoting behaviors (0.800).The results indicate that based on the spatial analysis of clustering, the average health literacy status was better than the health-promoting behaviors in general and distinctly in urban areas.status of the dependent variable in urban areas has not been very favorableBackground variables did not have a significant relationship with the main variables of the research.The extent and intensity of the relationships between the main and secondary hypotheses are significantly less than0.05 on average and above.The beta regression results show that the functional,communication, critical and basic components with the value of 69% correlation coefficient, respectively,had the greatest effect on the dependent variable. Also,the results of the prediction equation can explain49% of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Promoting Behaviors
  • Health Literacy
  • Citizens
  • Urban Areas
  • Mashhad