نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور،تهران ایران.

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

فاصله اجتماعی همان درجه دوری و نزدیکی افراد و گروهایی قومی است. ایران جامعه‌ای چند قومی با ساختار جغرافیایی قومی متفاوت و همراه با مناسک قومی متنوع است. همین امر وجود فاصله اجتماعی را امری طبیعی نموده است. دانشگاه محل حضور افراد با گروه‌های قومی متنوع است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پیمایش جامعه‌شناختی فاصله اجتماعی بین دانشجویان است. روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی) و ابزار آن پرسشنامه است. سطح پایایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران برابر با 461 نفر تعیین گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد میانگین فاصله اجتماعی در بین مردان بیشتر از زنان؛ در بین روستاییان بیشتر از شهری و در بین افراد مجرد بیشتر از متأهل است. یافته ها همچنین حکایت دارد رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت)، تعصب اجتماعی، تصورات قالبی، تبعیض اجتماعی، اختلافات تاریخی و شناخت و آگاهی اجتماعی با فاصله اجتماعی معنی‌دار است. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد ضریب تعیین برابر با 0.349 است.یافته ها همچنین حکایت دارد رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت)، تعصب اجتماعی، تصورات قالبی، تبعیض اجتماعی، اختلافات تاریخی و شناخت و آگاهی اجتماعی با فاصله اجتماعی معنی‌دار است. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد ضریب تعیین برابر با 0.349 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Survey of Inter-Ethnic Social Distance in Students(Case Study: Kashan University)

نویسندگان [English]

  • Akbar Zolfaghari 1
  • taha ashayeri 2
  • Amrullah Keshavarz 3

1 Social Sciences Department, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Iran, Tehran

2 Faculty member, Department of Sociology, Mohaghegh Ardabili University

3 Instructor, Master of Sociology, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social distance is the degree of distance and closeness of individuals and ethnic groups (physical and emotional). Iran is a multi-ethnic society with a different ethnic geographical structure and with diverse ethnic rituals. This has made the existence of social distance a natural thing. The university is home to a variety of ethnic groups. Accordingly, the main purpose of the research is to survey the sociological distance between students. The research method is survey (quantitative) and its tool is a questionnaire. The level of reliability of the variables was confirmed using Cronbach's alpha and the sample size was determined to be 461 using the Cochran's formula. Findings show that the average social distance between men is higher than women; It is more than urban among villagers and more than married among single people. Findings also indicate that the relationship between social capital (trust, cohesion and participation), social prejudice, stereotypes, social discrimination, historical differences and social cognition and awareness with social distance is significant. The regression results show that the coefficient of determination is equal to 0.349.
ocial prejudice, stereotypes, social discrimination, historical differences and social cognition and awareness with social distance is significant. The regression results show that the coefficient of determination is equal to 0.349.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social Distance"
  • "Social Capital"
  • "Geographical System"
  • "Historical Disputes"