نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی‌اجتماعی شامل فعالیت‌های خلق‌ ارزش‌اجتماعیِ نوآورانه است،که راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه‌اجتماعی جوامع می‌باشد. ماهیت کارآفرینی‌اجتماعی به‌گونه‌ای است که برای ایجاد ارزش و توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش‌های شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش‌ها درطول زمان بوده که منجربه ارزش‌آفرینی‌اجتماعی شده‌اند. این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی و روش تحقیق آن آمیخته متوالی اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و تکنیک مصاحبه عمیق هدفمند با 17 کارآفرین برتر دارنده جایزه مسئولیت اجتماعی برای جمع‌‏آوری داده‌‏ها و روش نمونه‌‏گیری هدفمند گلوله برفی استفاده و بخش کمی پژوهش از طریق آزمون تی تک‏‌نمونه‌‏ای انجام و داده‏‌های مورد نیاز آن از طریق پرسشنامه محقق ساخت با 150 نفر از مدیران و کارآفرینان شرکت‏‌های برتر و روش نمونه‏‌گیری در دسترس صورت پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که نظام ارزشی کارآفرینان سلسله‌مراتبی است و خلق ارزش مشترک مرحله‌ای میان خلق ارزش فردی و خلق ارزش اجتماعی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که ارزش‌های کارآفرینان در طول زمان شکل می‌گیرند و ارزش‌های کارآفرینان اجتماعی موفق که منجر به رشد و توسعه کشور شده‌اند، عبارتند‌از: سعادتمندی‌جامعه، کرامت‌انسانی، عرق‌ملی و میهن‌پرستی، اخلاق‌گرایی، استقلال‌مالی، پایداری روابط با دیگران، تعالی‌گروهی، برابری و عدالت، آسودگی و امنیت، رفاه‌کارکنان، اثبات خود به دیگران وقدرت و دیده شدن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From creating personal value to create social value: The perspective of top Iranian social entrepreneurs using a shared-value creation approach

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Colabi 1
  • Fatemeh Sharaei 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social entrepreneurship is the activity of creating social value through innovation. The nature of social entrepreneurship is such that in order to create and develop value, we must identify the personal values of entrepreneurs; Therefore, the purpose was to identify and introduce the evolutionary process of personal values of social entrepreneurs over time that have led to social value creation. This study is exploratory in terms of its developmental-applied purpose and research method. In the qualitative part, the content analysis method and purposeful in-depth interview technique with the top 17 entrepreneurs holding the Social Responsibility Award are used to collect data and the purposeful snowball sampling method, and the quantitative part of the research is done through a t-test. The required data were obtained through a researcher-made questionnaire with 150 managers and entrepreneurs from top companies using the available sampling method. The results show that the value of entrepreneurs is hierarchical, and the creation of shared value is a step between the creation of personal and social value. The results show and the values of successful social entrepreneurs that have led to the growth and development of the country are: The well-being of society, human dignity, national and patriotic sweat, moralism, financial independence, sustainability in relationships with others, group excellence, equality and justice, comfort and security, employee well-being, proving oneself to others and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Value
  • Create Shared Value
  • Social Entrepreneurship
  • Social Value
  • قمبرعلی، رضوان و رستمی، فرحناز. (1394)، "بررسی رابطه ارزش‌های کارآفرینان و درک آنان از موفقیت". کارآفرینی در کشاورزی، سال دوم، شماره 1: 77-92.
  • قمبرعلی، رضوان؛ زرافشانی، کیومرث؛ علی بیگی، امیرحسین. (1388). "بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)". فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره 2: 113-137.
  • مقیمی اسفند آبادی، حسین و معینی، سید رضا. (1398)، "واکاوی جامعه‌شناختی چالش‌های بیرونی خلق ارزش اجتماعی رهبران کارآفرینی اجتماعی با رویکرد عادت واره بوردیو"، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، سال دوازدهم، شماره 4:581-600.