نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، ایران، دانشگاه آزاد واحد آشتیان

2 جامعه شناسی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد آشتیان ایران

3 جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اسلامی واحد آشتیان

10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد محتوای شش برنامه بود که در مورد زنان یا واژه مترادف آن بود. در این پژوهش، محتوای شش برنامه توسعه ای مورد بهره برداری قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل تمانیک استفاده شد. در مرحله اول 71 کد اولیه، در مرحله دوم 26 تم فرعی و در مرحله سوم 6 تم اصلی سلامت، آموزش، اجتماعی- سیاسی، اشتغال، فرهنگی و رفاه و حمایت اجتماعی)شناسایی شد. یافته ها در خصوص وضعیت زنان استان قزوین حاکی از این است که هرچه از برنامه اول به سمت ششم حرکت می کنیم، مواد قانونی بیشتری با رویکرد جنسیتی مشاهده می‌شود. هر چند واقعیت های رخ داده در دوره های اجرای برنامه های توسعه با روح کلی حاکم بر برنامه هم‌خوانی ندارد و از این لحاظ خصوصاً در عرصه اشتغال و سیاست در نقطه مقابل اهداف برنامه توسعه ای قرار گرفته است اما نمی‌توان از دست آوردهای زنان در زمینه آموزش چشم پوشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"The role of development programs on gender justice and the distribution of life opportunities" Case; "Living Opportunities for Women in 1398 in Qazvin Province"

نویسندگان [English]

  • sudabeh khosropour 1
  • mohammad hossein asadi davod abadi 2
  • omid aliahmadi 3
  • ali roshanaie 3

1 Sociology, Social Sciences, Ashtian Islamic Azad University, Iran, Ashtian Azad University

2 Sociology of Social Sciences Ashtian Azad University of Iran Community Verified icon

3 Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic University, Ashtian Branch

چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study was to study the role of development programs on gender justice and the distribution of life opportunities in Qazvin women in 1398. In this qualitative study, thematic method has been used. The statistical population of the study is the content of six development programs in Iran and statistics and indicators related to the situation of women in Qazvin province. "," Women "and even the Arabic equivalent of" women "and" girls ". In this study, the content of six development programs was exploited. In order to analyze the data, the technical analysis method was used. In the first stage, 71 primary codes, in the second stage, 26 sub-themes and in the third stage, 6 main themes (health, education, socio-political, employment, culture and welfare and social support) were identified. Findings regarding the situation of women in Qazvin province indicate that the more we move from the first program to the sixth, the more legal material is observed with a gender approach. Although the realities of the development programs are inconsistent with the overall spirit of the program and in this respect, especially in the field of employment and politics, is contrary to the goals of the development program, but the achievements of women in education can not be Ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gender Justice
  • Life Opportunities
  • Development Programs
  • Women
  • Qazvin