نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 استادیار علوم اجتماعی ،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر،ایران.

3 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

4 استادیار علوم اجتماعی، واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

10.22054/qjsd.2023.71479.2439

چکیده

نتایج حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال‌زایی حاکم بر قوانین برنامه‌های توسعه، دال شناور «اشتغال‌زایی»، در قالب نشانه‌هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته» در قالب برنامه سوم، «رفع موانع اشتغال‌زایی» در قالب برنامه چهارم، «ایجاد اشتغال پایدار» در قالب برنامه پنجم و در آخر «نگرش کلان و فرابخشی به اشتغال‌زایی» در قالب برنامه ششم توسعه مسدود گردیده؛ اما در عرصه عمل، مفصل‌بندی گفتمانهای حاکم بر هر برنامه در حوزه اشتغال، حول نشانه‌های مرکزی مذکور، متمایز از یکدیگر بوده و نشانه‌های اصلی متفاوتی، نظام معنایی‌ حاکم بر مفصل‌بندی گفتمان اشتغال‌زایی در برنامه‌های توسعه را شکل داده‌اند؛ چرا که هر چند در شش برنامه توسعه کشور، اشتغال‌زایی سیاستی اصلی و برجسته در حوزه اشتغال و به تبع آن کاهش بیکاری لحاظ گردیده، اما بر مبنای سکوهای نظری و بسترهای هویتی دو جناح غالب (اصولگرا و اصلاح‌طلب)، از سویی در ادوار مختلف مجلس که نقش تصویب‌کننده سیاستگذاریها را بر عهده داشته‌اند و از سویی در دولتهای مجری قوانین برنامه‌های توسعه، در قالب راهبردها و سازوکارهایی، اشتغال‌زایی پیگیری شده و رویکرد به مقوله اشتغال و اشتغال‌زایی نگرشی مبتنی بر اصول گفتمانی‌ای بوده که بر آن دوره، تفوق و تسلط گفتمانی داشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Approach to employment and employment creation process In the laws of development programs of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • moradali mansoori 1
  • sedige aminian 2
  • alireza yazarloo 3
  • alireza esmaeili 4

1 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Iran

2 Azad university

3 Payam Noor University

4 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Iran

چکیده [English]

The findings indicated that in the discourse of job creation governing the laws of development programs, the floating sign of "employment" in the form of central signs including "reducing the unemployment rate" in the form of the first development program, "spreading and promoting work culture" in the form of the second program, "Creation of employment in less developed areas" in the form of the third plan, "removal of barriers to employment creation" in the form of the fourth plan, "creating sustainable employment" in the form of the fifth plan and finally "macro and trans-sectoral approach to job creation" in the form of the sixth development plan have been blocked; But in the field of practice, the elaboration of the discourses governing each program in the field of employment, around the mentioned central signs, are different from each other, and different main signs have formed the semantic system governing the elaboration of the employment creation discourse in development programs; Because, although in the six development programs of the country, job creation is considered as a main and outstanding policy in the field of employment and, as a result, reducing unemployment. However, based on the theoretical platforms and identity bases of the two dominant factions (fundamentalists and reformists), on the one hand, in different periods of the parliament, which have been responsible for approving policies,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment generation
  • discourse analysis
  • development programs
  • unemployment