نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه آموزشی مدیریت دولتی ، مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

4 گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

10.22054/qjsd.2024.76230.2530

چکیده

ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل‌های کسب‌وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله های اصلی و فرعی نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر انجام شده است. جهت نیل به این هدف با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و اتخاذ رویکرد کیفی و روش فراترکیب پژوهش های پیشین بر اساس فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروز (2007) بررسی و تحلیل شدند. به همین منظور با مراجعه به سایت های معتبر الکترونیکی گوگل اسکولار، اسکوپوس و ساینس دایرکت، منابع و مقالات اولیه غربالگری شد و در نهایت تعداد 20 مقاله شناسایی و انتخاب گردید، سپس در محیط نرم افزار(22) MAXQDA ، کدهای باز، محوری و انتخابی دسته بندی و استخراج شدند. درنهایت مضامین اصلی ارزش اجتماعی، ارزش پایداری محیطی، ارزش اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ارزش اقتصادی مبتنی برکارآفرینی بعنوان موثرترین عوامل کاهش فقر بواسطه اقتصاد مشارکتی معرفی شدند. نویسندگان بر این باور هستند که با استراتژیها و خط مشی گذاری مناسب می توان از پتاسیل ارزش اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر بهره مند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of Sharing Economy in poverty reduction: A meta-synthesis

نویسندگان [English]

  • Javad Samadi Rendi 1
  • Hadi Khan MOhamadi 2
  • Farshad Momeni 3
  • Reza Vaezi 4

1 Public administration Department. Management and accenting faculty. ATU university, Tehran, Iran

2 Public administration Department. Management and accenting faculty. ATU university, Tehran, Iran

3 Planning and Economic Development Department. Economic Faculty. ATU University, Tehran, Iran

4 Public administration Department. Management and accenting faculty. ATU university, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence and expansion of the sharing economy through the use of information technology has fundamentally changed many economic-social aspects of today's life, especially traditional business models. According to some experts, this type of business has also provided a capacity to earn income for poor people and reduce poverty.
This study was conducted to identify the main and subcategories of the role of the sharing economy in reducing poverty. To achieve this goal, this qualitative study uses a systematic literature review and adopts the meta-synthesis method. and then they were analyzed based on the seven-step process of Sandelowski & Barroso, (2007). For this purpose, by referring to reliable electronic sites such as Google Scholar, Scopus, and Science Direct, 20 articles were identified among primary articles. Then, using software MAXQDA version (22), open, axial, and selective codes were categorized and extracted. The meta-synthesis findings revealed dimensions of the sharing economy that contribute to poverty reduction. Finally, the main themes with the titles of social value, environmental sustainability value, , economic value based on job creation, and economic value based on entrepreneurship were introduced as the most effective factors in reducing poverty through the sharing economy. The authors believe that the sharing economy can contribute to poverty reduction with appropriate strategies and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sharing economy
  • gig economy
  • information technology
  • poverty
  • meta-synthesis