نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهروندی از مهمترین عرصه‌های سیاسی- اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون رواج داشته است. براساس موقعیت شهروندی، افراد دارای حقوق برابر هستند که این حقوق، با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال دولت و جامعه متوازن می‌شود.
این مقاله با استناد به داده‌های پژوهشی، به توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان و تحلیل عوامل موثر بر آن می‌پردازد. روش مطالعه پیمایش بوده که نمونه‌ای 300 نفری از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و آزاد مورد آزمون قرارگرفته‌اند.
براساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان یکسان نبوده است. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به بعد جنسیتی و نیز کمترین آن مربوط به بعد مدنی حقوق بوده است. همچنین بین میزان آگاهی‌های اجتماعی و نگرش‌های دانشجویان نسبت به موضوعات مختلف با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis Awareness Rate of Citizenship Rights Among Students

چکیده [English]

Citizenship is amongst the major socioeconomic fields which has propounded in different forms throughout history. People enjoy equal rights on the basis of citizenship and these rights often are compromised by a set of their responsibilities towards government and society. This article describes the awareness level of university students and tries to analyze and explain it on the basis of the research findings. The research method is survey and conducted on a sample which includes 300 students of Allame Tabatabaei and AzadUniversities.
The results show that the level of students' awareness of citizenship rights has been various. The highest level of awareness relates to the gender dimension and the lowest level relates to the civil dimension. Furthermore the level of students' awareness significantly correlates with the amount of their social awareness and their values and attitudes toward citizenship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Rights
  • students
  • Social awareness
  • attitudes
آقابخشی، علی. (1376)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اسماعیلی، رضا. (1380)، انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره 22.
حسام، فرحناز. (1381)، هویت شهروندی، اندیشه و پژوهش ، سال پنجم، شماره 51.
شایان مهر، علیرضا. (1377)، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران : انتشارات کیهان ، کتاب اول.
شیانی، ملیحه. (1381)، شهروندی و رفاه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اول شماره 4.
-   شیانی، ملیحه. (1381)، تحلیل جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم ، شماره 3.
-   شیانی، ملیحه. (1382)، وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   شیانی، ملیحه. (1384)، فقر ، محرومیت و شهروندی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال شماره 18.
-  شیانی، ملیحه. (1384)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق و تأمین اجتماعی، سال اول، شماره یک.
فالکس، کیث. (1381)، شهروندی، مترجم: محمد تقی دلفروز، تهران: انشارات کویر.
فتحی واجارگاه، کوروش و واجاری، طلعت دیبا. (1381)، تربیت شهروندی، تهران: نشر فاخر، چاپ اول.
- کاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر. (1382)، مهاجرت و شهروندی، مترجم: فرامرز تقی لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چاپ اول.
- موسوی، سید یعقوب. (1381)، "محدودیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه ی حقوق شهروندی در ایران"، در چکیده مقالات توسعه حقوق شهروندی در ایران، اصفهان : نشر محبان.
- نش، کیت. (1380)، جامعه شناسی سیاسی معاصر : جهانی شدن، سیاست و قدرت، مترجم : محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر ، چاپ اول.
نوروزی، کامبیز. (1385)،حق شهروندی، مسئولیت مشترک دولت - ملت، نشریه نامه، شماره 53.
 
- Dahrendrof, R (1994)." Citizenship and Byond: Byond: The social Dynamics of an Idea", in B.S Turner and P.Hamilton(ed) Citizenship Critical Consept, London :Routledge
- Janoski, T (1998)., citizenship and civil society, Cambridge universitypress
- Habermas, J (1992). Citizenship and National Identity: some Reflections on the Future of Europe , in B.S Turner and P.Hamilton, and , Citizenship Critical Consept , London: Routledge
- Marshall, T.H. (1994). citizenship and social class in B.S.turner & Hamilton, citizenship: critical consept. London: Roul ledge
-Marx,k. (1967). on the jewish question in k.marx early political writings. cambridge:cambridge university press.
- Turner,B.S (2000). Islam. Civil society & citizenship : Reflections on the Sociology of citizenship & Islamic Studies. inA.n , butenschon et al, ed. Citizenship & the State in middle East, Syracuse. University press.