بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دانشگاه اصفهان

چکیده

محققان و صاحب نظران از دنیای امروز به عنوان عصر عدم تداوم یاد می کنند این مفهوم بدین معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل کنونی و آینده سازمان ها کافی و راهگشا نیستند و باید به دنبال راه کارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود که در این راستا، بسیاری از سازمان ها به راهبرد کارآفرینی سازمانی روی آورده اند. مقاله حاضر به بررسی سازمان های ایرانی از بعد کارآفرینی سازمانی می پردازد که هدف آن سنجش میزان کارآفرینی مدیران دانش آموخته رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک است. روش مورد استفاده پیمایش بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در اکثر سازمان های مورد مطالعه ساختاری مکانیکی حاکم است که مانع نوآوری، خلاقیت، ریسک پذیری و در نهایت کارآفرینی سازمانی می شود؛ بنابراین برای ایجاد و تسهیل کارآفرینی سازمانی نیاز به ساختاری انعطاف پذیر توام با اعتماد سازمانی و افزایش سرمایه اجتماعی است که بتوان فرهنگ کارآفرینی سازمانی را حاکم کرد. در این راستا، مدیران سازمان ها باید نسبت به کارآفرینی سازمانی متعهد باشند و آن را به عنوان یک راهبرد مهم و مناسب برای بقاء و رشد سازمان در شرایط رقابتی امروز به کار ببرند و از کارآفرینان سازمانی حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Job Opportunities Made in Arak's Industrial Organizations by the Managers in Humanistic

نویسندگان [English]

  • rasoul rabbani 1
  • seyed ali hashemian far 2
  • salakeh shirazi 3
چکیده [English]

Modern world is evaluated by the researchers and experts as the world of changing; meaning old experiences and methods are no more capable of answering organizations' problems and issues of the present and future, therefore, new organizational modern-structured strategies are required; organizational entrepreneurship strategyis one of them.This paper aims to study organizational entrepreneurship in the organizations in Iran, and to evaluate entrepreneurship grade of the managers graduated in humanistic within Arak's industrial organizations. Survey method was applied as the research methodology, and questionnaires as the tools for collecting information.In analyzing the data, Kendal statistical tests revealed a statistically significant relationship between education and organizational entrepreneurship, and Pearson statistical test showed a statistically significant relationship between innovation, organizational structure and social capital, and the dependent variable of organizational entrepreneurship. Regarding the fact that these correlations are nonlinear, apositive strong relationship between the three independent variablesmentioned,and organizational entrepreneurshipis found.Results revealed that most of managers in organizationsstudied are at alow level regarding organizational entrepreneurship; only 18.60% showed a strong tendency, 19.20% showed an average tendency, and 62.20% showed a weak tendency towards organizational entrepreneurship. This may be because of the mechanical structure ruling most of organizations studied, preventing innovation, creativity, risk taking, and therefore organizational entrepreneurship. Hence, in order to create and facilitate organizational entrepreneurship, a flexible structureis needed, alongside with organizational trust,and an increased social capital,in order to set organizational entrepreneurshipas a culture. Furthermore, managers of organizations should be committed to organizational entrepreneurship. and apply it as an appropriate strategy and support the organizational entrepreneurs, in order forthe survival and growth of their organization in today's competitive markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational entrepreneurship
  • culture organization
  • Social Capital
  • Trust
  • Organizational Structure