نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


در این پژوهش با بهره‌گیری از روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتایج مقالات و پایان نامه‌های انجام شده، در زمینه سلامت اجتماعی و نیز بررسی مفهوم و نظریه‌های سلامت اجتماعی در پژوهش‌های یاد شده پرداخته شده است. بدین منظور تعداد32 پژوهش انجام گرفته در زمینه سلامت اجتماعی با بهره‌گیری از ابزار «چک لیست گزینش پژوهش‌ها از نظر فنی و روش شناختی» (شامل روایی و پایایی مناسب، روش نمونه‌گیری و آماری صحیح) برای بررسی انتخاب شدند. طبق یافته‌های این تحقیق در بیشتر مطالعات صورت ‌گرفته، واحد تحلیل فرد بوده است و در تمام ‌موارد از روش پیمایش برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. همچنین نظریه سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه‌ وی در زمینه سلامت اجتماعی هدایتگر غالب تحقیقات بوده است. علاوه بر این در بیشتر مطالعات یادشده تاثیر عوامل گوناگون بر سلامت اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته است که از میان این عوامل، کیفیت زندگی و شاخص‌های آن و نیز تحصیلات، تاثیر بسزایی بر سلامت اجتماعی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


-    ابراهیم نجف‌آبادی، اعظم. (1389)، عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان 15-24 ساله شهر اصفهان (با تاکید بر میزان حمایت اجتماعی مددکاری اجتماعی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    آدینان، مرضیه. (1391)، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی  موثر بر سلامت اجتماعی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    ارفعی عین‌الدین، رضا. (1388)، بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی (نمونه مورد بررسی جوانان 15-29 ساله شهرستان بستان آباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی.
-    اسدی، بختیار. (1384)، بررسی رابطه هوش هیجانی، هوش متعارف و سلامت اجتماعی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران.
-    امینی رارانی، مصطفی، موسوی، میرطاهر و رفیعی، حسن. (1390)، رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42. 203-228.
-    امینی نقده، منصور. (1390)، بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 18 تا 29 ساله شهر نقده)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    باباپور خیرالدین، جلیل، طوسی، فهیمه و حکمتی، عیسی. (1388)، بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 16. 8-26
-    براتی، سارا. (1390)، بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی (نمونه موردی بررسی جوانان 15-29 ساله شهرستان بجنورد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن. گروه مطالعات زنان.
-    برامر، لورنس ام. (1377)، مراحل و مهارت‌های مددکاری، ترجمه: پروانه کارکیا، تهران: انتشارات سمت.
-    پورات، زینب. (1391)، بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل مدیریت‌های امور مناطق پنجگانه  بانک سپه در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    تقی پور، زینب. (1390)، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان سازمان تأمین  اجتماعی شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی.
-    تقی پور، ملیحه. (1389)، بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن، گروه مطالعات زنان.
-    حسینی، فاطمه. (1388)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    رجایی، خدیجه. (1390)، بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکین شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی.
-    رحیمی، حسین. (1389)، رابطه سبک‌های هویت‌یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان 18-15 ساله ساکن مراکز شبانه‌روزی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و  توانبخشی. گروه مددکاری اجتماعی.
-    رشیدیان میبدی، مریم. (1391)، بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و سلامت اجتماعی زندانیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    رفیعی، حسن، امینی‌رارانی، مصطفی، سمیعی، مرسده، اکبریان، مهدی. (1389)، سلامت اجتماعی در ایران: از تعریف اجماع ‌مدار تا شاخص شواهد محور، مسائل اجتماعی ایران، شماره 2. 31-51
-    روحی، زهرا. (1388)، بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1387، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    روغنچی، محمود. (1384)، رابطه جهت گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه رازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-    زارع، فاطمه. (1390)، بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نوع سرپرستی آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    سجادی، حمیرا و جلال صدرالسادات. (1384)، شاخص‌های سلامت اجتماعی. مجله سیاسی – اقتصادی، شماره 208-207، صص 244-253.
-    سرخوش، سعید. (1387)، بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی مهاجرین در شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جمعیت شناسی.
-    شیری، مرتضی. (1390)، بررسی میزان سلامت اجتماعی افراد کم توان جسمی- حرکتی و عوامل موثر برآن در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    صالح، صلاح الدین. (1388)، بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    عبد الله تبار، ‌هادی، کلدی، علیرضا، محققی کمال، حسین، ستاره فروزان، آمنه و صالحی، مسعود. (1387)، بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم. شماره 30 و 31، 171-186.
-    عجم نژاد، رضا. (1388)، بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، گروه پژوهش اجتماعی.
-    فارسی نژاد، معصومه. (1383)، بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران.
-    کاشی لو، خدیجه. 1389)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در کارگران شهر صنعتی کاوه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی.
-    کمالی دهقان، الهه. (1391)، رابطه میزان سلامت اجتماعی زنان و مردان متاهل شهرکرج با نگرش آنها نسبت به خشونت خانگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    کنگرلو، مریم. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    مسعودی، غزاله. (1388)، بررسی ارتباط میزان سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    موحدی، امین. (1389)، بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی.
-    Decoster , J. (2003). Meta – Analysis Notes.
(http://www.stat – help.com).
-    Glass  , G. V. Mc Gaw , B, 4. smith , M. L. (1981). Meta – analysis In social Research. Bevly Hills , CA : sage pudlications.
-    Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social psychology quarterly, 61 (2), 121-140.
-    Keyes, C. L. M. , Shapiro, A. D. , Brim, O. , Ryff, C. , & Kessler, R. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology. How healthy are we: A national study of well-being at midlife, 350–373.    
-    Streiner, D. L. (2003). Meta - analysis : A 12 – step program.
(http://www.Eamh.net)