بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشدبرنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


احساسامنیتاجتماعی، ازموقعیتوجایگاهبرجسته‌ای در برنامه‌ریزی‌هایکشوریبرخورداراستکهدستیابیو پایدارسازیآننیازمندمقدماتوزمینه‌هایپیچیده‌ای بودهو آسیب‌پذیرییازوالآننیز، معلولزمینه‌هاوعواملمتفاوتی است.این پژوهش با هدف سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن بر روی 384 نفر از شهروندان تهرانی (زن و مرد) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی با ضریب همبستگی تایید گردید. همچنین وجود رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش به مشارکت در تامین امنیت با ضریب همبستگی 0.311 تایید گردید.با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر شهروندان میزان احساس امنیت اجتماعی خود را متوسط و پایین دانسته‌اند و از میان چهار شاخص در نظر گرفته شده برای احساس امنیت اجتماعی (جانی، مالی، فکری وجمعی) امنیت مالی وجانی، میانگینی به مراتب بیشتر از امنیت فکری و جمعی  را دارا می‌باشند. مقدار در رابطه رگرسیونی 0.293 به دست آمد که نشان‌دهنده این است که متغیرهای وارد شده در مدل، فقط 29.3 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند و بیشترین میزان تاثیر بر متغیر احساس امنیت اجتماعی را نیز پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد اجتماعی دارا می‌باشند.
 1. Societal Security Feeling


[2]. Sociol Economic Status

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sense of Security and Its Related Factors

نویسندگان [English]

  • jafar hezarjarebi 1
  • mostafa keshvari charmi 2
  • elham faroghi 2
  • aghel motghadm 3
چکیده [English]

Societal and economic security is a basic pre-requisite of a sustained and balanced development in a community. On one hand lack of such a feeling may apparently decline the dynamic forces of a given society, and on the other it may boost social costs of the society without making an improvement in welfare of that society.
This research aims at studying the sense of security among Tehran’s citizens and the factors affecting such a sense among them. As a survey research, this study used organized interviews with 384 persons via cluster sampling. Societal sense of security is comprised of four main aspects: physical, financial, intellectual and collective.
Findings showed that the over 90 percent of Tehran’s citizens have average to low societal sense of security. From the aforesaid four aspects, social, financial and physical security had higher average rate than intellectual and collective security.
There is meaningful relationship between social-economic status, social confidence and inclination to participation with social security. Also, the value of R2 was calculated to be 0.258 which indicated that these variables can explain only 25.8 percent of changes. Also social-economic status and social trust were found to have the highest rate of influence on social security. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • societal sense of security
  • social trust
  • social-economic status
-   آزاد ارمکی، تقی؛ کمالی، افسانه. (1383)، «اعتماد، اجتماع و جنسیت، بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2.
-   ازکیا، مصطفی. (1380)، بررسی رابطه انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان در نواحی روستایی شهر کاشان، نامه علوم اجتماعی، شماره 17.
-   بدار، لوک و دیگران. (۱۳۸۰)، روانشناسیاجتماعی، ترجمة حمزه گنجی، تهران:نشر ساوالان.
-   بوزان، باری. (1378)، مردم، دولت‌ها، هراس، تهران: ترجمه: و انتشارات پژوهشگاه مطالعات راهبردی.
-   پورموذن جامی، محمدهادی. (1383)، نگاهی به آسیب شناسی امنیت ملی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال یکم، شماره 1.
-  تاجیک، محمدرضا. (1380)، مقدمه‌ای بر استراتژی امنیت ملی ا.ج.ا، (رهیافت‌ها و راهبردها)، جلد اول، تهران: فرهنگ گفتمان، چاپ اول.
-   تریف، تری. (1383)، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه: علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   حسنوند، اسماعیل؛ حسنوند، احسان. (1391)، بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی جوانان در شهرستان سلسله، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال چهارم، زمستان 90.
-   خوشفر، غلامرضا. (1387)، «بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد 1، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
-   خوشفر، غلامرضا. (1378)، «امنیت، الزام نهادی قانونگرایی»، مجله فرهنگ عمومی، شماره 20.
-   رفیع پور، فرامرز. (1378)، آناتومی‌جامعه، تهران: انتشار.
-   روی، پل. (1382)، «معمای امنیت اجتماعی»، ترجمه: منیژه نویدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم.
-   دیکنز، پیتر. (۱۳۷۷)، جامعه‌شناسیشهری، ترجمة حسین بهروان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-  دردیان، جیمز و دیگران. (1382) ؛ تروریسمتاریخ جامعه‌شناسی گفتمان حقوق، ترجمه: وحید بزرگی و دیگران، تهران : نشر نی
-   عسگری، محمود. (1381)، «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت» فصلنامه راهبرد، شماره 26.
-   ساروخانی، باقر؛ نویدنیا، منیژه. (1385)، «امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران»، رفاه اجتماعی، شماره 6.
-   سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن.
-   شارون، جوئل. (1379)، ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-   صدیق سروستانی، رحمت الله. (1382)، بهنجار نظم و نابهنجار رفتار، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 1.
-   صمدی، جمیل. (1384)، «بررسی امنیت اجتماعی در شهر سنندج»، پایاننامهکارشناسیارشدجامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-   کاهه، احمد. (1384)، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد 1، تهران: انتشارات گلپونه.
-   کرامتی، مهدی. (1385)، «بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان تهران»، فصلنامه مطالعات راهبردی.
-   کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشرنی.
-   گروسی، سعیده؛ میرزایی، جلال؛ شاهرخی، احسان. (1386)، بررسی رابطه اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم.
-   گیدنز، انتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-   مختاری، مریم؛ بلالی، اسماعیل؛ میرفردی، اصغر؛ حسینی اخگر، معصومه. (1391)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره دوم.
-   مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران. (1382)، بررسی دیدگاه‌های مردم در خصوص مولفه‌های امنیت اجتماعی.
-   نادری، حمدا...؛ جاهد، محمدعلی؛ شیرزاده، مهین دخت. (1388)، بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی.
-   نبوی، سیدعبدالحسین؛ حسین‌زاده، علی حسین؛ حسینی، سیدهاجر. (1387)، «بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی ‌بر احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره 2.
-  نصری، غدیر. (1378)، معنا و ارکان جامعه‌شناسی امنیت، مفهوم شناسی امنیت، موسسه مطالعات رهبردی.
-   نویدنیا، منیژه. (1385)، «تاملی نظری در امنیت اجتماعی با تاکید بر گونه‌های امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره اول، بهار.
-   نویدنیا، منیژه. (1382)، گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی، چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
-   نویدنیا، منیژه. (1388)، امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   نوروزی، فیض اله؛ فولادی سپهر، سارا. ( 1388 ) بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن،فصلنامهراهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
-   هابرماس، یورگن. (1380)، بحران مشروعیت: تئوری دولت سرمایه داری مدرن، ترجمه: جهانگیر معینی، تهران: گام نو.
-   هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1391)، آناتومی ‌رفاه اجتماعی، تهران: جامعه و فرهنگ.
-    Bullen, Paul, onyx jenny. (1998). Measuring social capital in five communities in NSW, Neibourhood and community centers. Journal of Applied Behavior, Vole,36, pp: 1-24
-    Watsov, scott. (2005). Agents in search of a Actor: societal Security for the Palestinians and Turkish kurds, New York: Columbia University Press.