تحلیل جامعه شناختی احساس امنیت میان شهروندان اراکی در سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارجامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی جهاددانشگاهی واحداستان مرکزی

چکیده


احساسامنیتاجتماعی، ازموقعیتوجایگاهبرجسته‌ای در برنامه‌ریزی‌هایکشوریبرخورداراستکهدستیابیو پایدارسازیآننیازمندمقدماتوزمینه‌هایپیچیده‌ای بودهو آسیب‌پذیرییازوالآننیز، معلولزمینه‌هاوعواملمتفاوتی است.این پژوهش با هدف سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن بر روی 384 نفر از شهروندان تهرانی (زن و مرد) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی با ضریب همبستگی تایید گردید. همچنین وجود رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش به مشارکت در تامین امنیت با ضریب همبستگی 0.311 تایید گردید.با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر شهروندان میزان احساس امنیت اجتماعی خود را متوسط و پایین دانسته‌اند و از میان چهار شاخص در نظر گرفته شده برای احساس امنیت اجتماعی (جانی، مالی، فکری وجمعی) امنیت مالی وجانی، میانگینی به مراتب بیشتر از امنیت فکری و جمعی  را دارا می‌باشند. مقدار در رابطه رگرسیونی 0.293 به دست آمد که نشان‌دهنده این است که متغیرهای وارد شده در مدل، فقط 29.3 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند و بیشترین میزان تاثیر بر متغیر احساس امنیت اجتماعی را نیز پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد اجتماعی دارا می‌باشند.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of The Sense of Security Among Arak Citizens

نویسندگان [English]

  • ali saei 1
  • Zohreh shahbazi 2
  • mahdi mobaraki 2
چکیده [English]

The aim of this study (2012) is to investigate the relationship between the sense of security and trust. This research is based on the theoretical approach of Giddens. Giddens believes that the new world has brought about non-reassuring and unsecured situation. So trust will provide the formation of security and if trust is not grown, it will be fears and feelings of security. Target population of this research included all Arak citizens. Technique of data collection is based on questionnaire. Sampling method is stratified random and sample size is 400. In this article, sense of security is measured in the four dimensions of financial, physical, intellectual and collective and the relationship of each of these dimensions are measured separately with trust variable.
The results of this study indicate that there is a significant relationship between trust and sense of security. Since generalized trust has a stronger statistical correlation with sense of security in comparison with other dimensions, the proposed solutions for increase social trust are provided in order to increase the sense of security.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of security
  • Fundamental trust
  • Interpersonal Trust
  • Generalized Trust
  • Trust
 
- استونز، راب. (1379)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، تهران: انتشارات جامعه.
-  پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. (1380)، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  خوشفر، غلامرضا و دیگران. (1389)،  دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه گلستان)، مقالات برتر همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت، دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی‌استان مرکزی، اراک: نشر نویسنده.
-   زتومکا، بیوتر. (1384)، اعتماد یک نظریه جامعه شناختی، ترجمه: فاطمه گلابی، تبریز: انتشارات ستوده.
-  ساعی، علی.  (1386)، روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رهیافت عقلانیت انتقادی)، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
-   کسل، فیلیپ. (1383)، چکیده آثار گیدنز، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.
-  گروسی، سعیده. (1387)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه جیرفت)، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم.
-   گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه:  محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.
-   گیدنز، آنتونی. (1378)، تجدد و تشخص : جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-   یار محمد توسکی، مریم. (1389)،دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه گلستان)، مقالات برتر همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت، دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی‌استان مرکزی، اراک: نشر نویسنده.