برآورد کیفیت زندگی استان‌های کشور با استفاده از مدل تحلیل کلی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارعلوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری اقتصادسلامت دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشداقتصاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده


این مقاله با استفاده از دیدگاه سن به برآورد شاخص کیفیت زندگی در استان‌های گوناگون کشور می‌پردازد. نتایج تجربی30 استان کشور با استفاده از تحلیل فازی نهایی مورد بررسی قرار گرفته شده است و نشان می­دهد که استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان دچار بحران کیفیت زندگی می­باشند. در این زمینه با توجه به شاخص­های سه­گانه و متغیرهای نه‌گانه مورد استفاده، سیاست­های پیشنهادی برای بهبود شاخص کیفیت زندگی در استان­ها به ویژه استان­های رده پایین بیان شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی وجود دارد که بیان کننده آن است که شاخص توسعه انسانی به خوبی رفاه انسانی را بیان می­نماید، اما به دلیل گستردگی متغیرهای استفاده شده در شاخص کیفیت زندگی این شاخص جامع­تر می­باشد. نتایج نشان می­دهد که برخلاف مطالعات بین کشوری، ارتباط معناداری بین شاخص­های توسعه انسانی و کیفیت زندگی با درآمد سرانه وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The estimation of quality of life for provinces by Totally Fuzzy Analysis

نویسندگان [English]

  • hossein sadeghi 1
  • arashk masaeli 2
  • mahdi baskhah 2
  • marjan kordbacheh 3
چکیده [English]

This study estimates quality of life index for provinces by using Sen approach. The empirical results for 30 provinces by totally fuzzy analysis, evaluate and show that West Azerbayjan, Kourdestan and Sistan & Balouchestan are in crises area. Due to this, with mentioning 3 sub indices and 9 variables that used in this research, proposed policies to decrease deprivation in such provinces have explained.
The results of Pearson coloration coefficient, show that there is a significant relation between QOL and HDI that explain HDI is a good presenter for welfare; but because QOL encompasses more pervasive variables in, it is more universal. Results show that in spite of country studies, there isn’t significant correlation between human development index and income per capita, and also quality of life and income per capita.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Health
  • Quality of environment
  • Quality of life
  • totally fuzzy analysis
 
- علی اکبری، اسماعیل؛ امینی، مهدی. (1389)، کیفیت زندگی شهری در ایران، مجله رفاه اجتماعی، شماره 36.
- باسخا، مهدی؛ عاقلی، لطفعلی؛ مسائلی، ارشک. (1389)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور، مجله رفاه اجتماعی، شماره 37.
- صادقی، حسین؛ مسائلی، ارشک؛ باسخا، مهدی؛ کوهیان، مسعود. (1389)، محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌ها با استفاده از رتبه‌بندی فازی، مجله رفاه اجتماعی، شماره 37.
-   Alkire, S. (2002). Dimensions of human development. World Development, 30(2), 181–205.
-   Be´rnger, Verdier- Chouchane. (2007). Multidimensional Measures of Well-Being: Standard of Living and Quality of Life Across Countries, World Development ,Vol. 35, No. 7, pp: 1259 –1276.
-   Booysen, F. (2002). An overview and evaluation of composite indices of development. Social Indicators Research, 59(2), 115–151.
-   CEMI. (1997). The nall report on the system of statistical indicators of the quality of life of population, Decision Support and Forecasting Center, Moscow, CEMI.
-   Cerioli, A., & Zani, S. (1990). A fuzzy approach to the measurement of poverty. In C. Dagum, & M. Zenga (Eds.), Income and wealth distribution, inequality and poverty (pp. 272–284). Berlin: Springer-Verlag.
-   Chiappero Martinetti, E. (1996). Standard of living evaluation based on Sen’s Approach: Some methodological suggestions. Notizie di Politeia, 12(43/44), 37–53.
-    Dasgupta, P., & Weale, M. (1992). On measuring the quality of life. World Development, 20(1), 119–131.
-   Desai, M. (1991). Human development: Concept and measurement. European Economic Review, 35(2–3),350–357.
-   Economist Intelligence Unit. (2005). Quality of Life Indexation.
-   Leitmann, J. (2000), Different strokes: assessing the quality of life in Third World cities, Second International Conference on Quality of Life, Volume 1, School of Building and Real Estate, National University of  Singapore, p.9-23.
-   McGillivray, M. (1991). The Human Development Index: Yet another redundant composite development indicator. World Development, 19(10), 1461–1468.
-   Morris, M. D. (1979). Measuring the condition of the World’s poor: The physical quality of life index. New York: Pergamon Press.
-   Moro, M., Brereton, F., Ferreira, S., Clinch, J. P. (2008). Ranking quality of life using subjective well-being data, Ecological Economics, 65 (3):448-460.
-   Myers, D. (1988). Building knowledge about quality of life for urban planning, Journal of the American Planning Association, 54: 374-358.  
-   Rahman, T., Mittelhammer, R. C. & Wandschneider, P. (2003). Measuring the quality of life across countries: A sensitivity analysis of well-being indices. WIDER Research Paper.
-   Roback, J. (1982), Wages, rents and the quality of life, Journal of Political Economy, 90 (6):1257-1278.
-   Sen, A. (1985). Commodities and capabilities. Amsterdam:North Holland.
-   Sen, A. (1992). Inequality re-examined. Oxford: Clarendon Press.
-   Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford: OxfordUniversity Press.
-   Slottje, D. (1991). Measuring the quality of life across countries. The Review of Economics and Statistics, 73(4), 684–693.
-   UNDP (1996). Human Development Report. New York: OxfordUniversity Press.
-   Wey, H. (2000). Quality of Life Assessment: Is Quality of Place an Appropriate Proxy? Proceedings of the Second International Conference on Quality of Life, Volume 1, School of Building and Real Estate, National University of  Singapore, p 99-115.