نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشدجامعه شناسی فرهنگی دانشگاه کاشان.نویسنده مسئول

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایراندانشگاه کاشان

4 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
نرخ باروری در ایران طی چند دهه اخیر، تحولات چشمگیری داشته و خانواده‌ها را با چالش‌های متعدد در زمینه فرزندآوری روبه‌رو ساخته است. گروه‌های مختلف مردم از تلاش‌های صورت‌‌گرفته برای افزایش جمعیت استقبال نکرده‌اند. استمرار این روند جمعیتی پیامدهایی چون رسیدن جمعیت به زیر سطح جانشینی و سالخوردگی جمعیت در طی دهه‌های آتی را در پی خواهد داشت. بر این مبنا، پژوهش حاضر در نظر دارد با روش فراتحلیل به شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری خانواده در مطالعات ایرانی بپردازد. برای فراتحلیل، 60 پژوهش مرتبط در زمینه باروری در یک دهه اخیر (از سال 1380 تا به حال)  که در فصلنامه‌های معتبر داخلی به چاپ رسیدند، انتخاب شد. پس از بررسی 60  پژوهش، 36 مقاله به‌سبب نداشتن معیارهای اساسی برای ورود به فراتحلیل حذف شدند و 24 پژوهش انتخاب شد. براساس نتایج یافته‌های فراتحلیل، متغیرهای جمعیت‌شناختی مربوط به سن، تحصیلات به‌ویژه تحصیلات زنان، بعد خانواده، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، راهبردها و مسائل تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری به‌ترتیب با بیشترین تعداد آزمون و با ضرایب اندازه اثر 253/1، 111/0- ، 371/0، 810/0و 169/0 مورد توجه پژوهشگران ایرانی در تبیین تغییرات نرخ باروری بودند. مقایسه نتایج حاصل از فراتحلیل با نظریات تبیین‌کننده تغییرات رفتار باروری نشان می‌دهد نظریه اجتماعی ـ اقتصادی باروری بیش از سایر نظریات روند تحولات رفتار باروری خانواده‌های ایرانی را در یک دهه اخیر تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Social Factors Affecting Fertility in Iran Mohsen Niazi[1] , Fatemeh Torenjipoor[2] , Mylad Nvrvzy[3] Asma Asghari Kvyry[4] Received: 27/11/2015 Accepted: 12/11/2016

نویسندگان [English]

  • mohsen neizi 1
  • fatemeh torenjipoor 2
  • melad noruzi 3
  • asma asgarikaveri 4

چکیده [English]

Meta-Analysis of Social Factors Affecting Fertility in Iran
Mohsen Niazi[1] , Fatemeh Torenjipoor[2] , Mylad Nvrvzy[3]
Asma Asghari Kvyry[4]
Received: 27/11/2015                              Accepted: 12/11/2016
 
Abstract
Over the past few decades the fertility rate in Iran has experienced significant changes and families faced with numerous challenges in childbearing. Efforts to increase the population, were not successfully accompanied by different groups of people. The continuation of this trend will be followed by consequences such as reaching a population below the succession level and population ageing in the coming decades. This study aims to identify the social and cultural factors affecting family’s fertility motivation in Iranian studies using the meta-analysis method. In order to perform meta-analysis, 60 relevant published research studies in the field of fertility in the past decade (from 2001 until now) were selected. After reviewing 60 studies, 36 articles were excluded due to lack of basic criteria for the meta-analysis and 24 studies were selected. Based on the findings of the meta-analysis, demographic variables such as age, education, especially female education, family size, families’ socio-economic status, strategies, family
 
using Multivariate Analysis Test. Separate effect of virtual social networks on risk taking was significant, and on the entrepreneurship capability, dimensions independence, internal control, achievement motivation and creativity wasn’t significant. Also gender effect on the risk taking and internal control was significant and on the other items wasn’t. Finally, the effect of virtual networking and gender on the internal control was significant and on the other items wasn’t significant. Though Policy-makers and practitioners in virtual domains should pay more attention to education, expert and continual monitoring of the networks, and planning for the future.
Keywords: Virtual Social Networks, Entrepreneurship, Entrepreneurial Capabilities, Students
 

[1]. Department of Social Sciences, University of Kashan, IRAN.
    Email: mniazi@kashanu.ac.ir


[2]. M.A. in Cultural Studies at University of Kashan. Iran (Corresponding Author).   
    Email: f.torenjipoor@yahoo.com


[3]. Ph.D. Student Social issues at University of Kashan, IRAN.
    Email: noruzi@grad.kashanu.ac.ir


[4]. Ph.D. Student Social issues at University of Kashan, IRAN.
    Email: asma.asghari@yahoo.com