نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجمعیت شناسی دانشگاه تهران.نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
بیکاری بطور قابل توجهی فرایندهای جمعیتی نظیر ازدواج، طلاق، باروری، و مهاجرت را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از این مقاله بررسی تجربه بیکاری و پیامدهای آن بر تأخیر در ازدواج مردان جوان شهر تهران با بکارگیری روش تحقیق ترکیبی (داده­های کمی و کیفی)  است. در این راستا، مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل ثانویه داده‌های خرد سرشماری 1390 شهر تهران به آزمون تأثیر وضعیت اشتغال و بیکاری بر تأخیر ازدواج پرداخته، سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و مصاحبه عمیق با 27 جوان مجرد بیکار به کندوکاو تجربه زیسته بیکاری جوانان و پیامدهای آن درحوزه تأخیر در ازدواج پرداخته است. نتایج بخش کمی مطالعه نشان داد احتمال تجردماندگی افراد بیکار حدود هشت برابر بیشتر از افراد شاغل است. با کنترل اثر سایر متغیرهای مستقل اثرگذار، بیکاری همچنان تأثیری قوی بر افزایش احتمال تجردماندگی دارد. نتایج بخش کیفی مطالعه بیانگر پنج مقوله محوری نظیر هویت بخشی شغلی، تجمل گرایی/مادیگرایی، رهاشدگی، ناامنی شغلی، و عقلانیت در تصمیم­گیری تأخیر ازدواج است. در نتیجه‌گیری از مقاله می­توان گفت بیکاری و ناامنی شغلی، عدم اطمینان زیادی را نسبت به آینده برای جوانان رقم زده و تصمیم به ازدواج آنان را تا آینده­ای نامعلوم به تأخیر می‌اندازد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Impacts of Unemployment on the Delayed Marriage of Young People in Tehran Rasol Sadeghi[1] , Mohammad Shekofteh Gohari[2] Received: 26/12/2016 Accepted: 5/2/2017

نویسندگان [English]

  • rasol sadeghi 1
  • mohammad shekoftehgohari 2

چکیده [English]

Study of the Impacts of Unemployment on the Delayed Marriage of Young People in Tehran
  Rasol Sadeghi[1]  ,  Mohammad Shekofteh Gohari[2]
Received: 26/12/2016      Accepted: 5/2/2017
 
Abstract
Unemployment significantly affects demographic processes such as marriage, divorce, fertility, and migration. The purpose of this paper is to examine the unemployment experience and its impacts on the delay in marriage of young men in Tehran using a combination research method (quantitative and qualitative data). In this regard, the article first uses a secondary analysis of 2011 micro-census data in Tehran to test the effect of employment status and unemployment on marriage delays, then, applying a qualitative research method and in-depth interview with 27 young single unemployed, studying the experience of youth unemployment And its consequences in the area of marriage delays. The quantitative results showed that the probability of being single among unemployed people is about eight times higher than those employed. By controlling other independent variables, unemployment also has a strong impact on probability of being single. The qualitative findings reveal five main categories of job identity, luxury/ materialism, abandonment, job insecurity, and rationality in deciding whether to delay marriage. As the result of the research it can be understand that unemployment and job insecurity leads to high uncertainty about the future, so that the young men decide to delay marriage until an unknown future.
Keywords: Youth Bulge, Youth Unemployment, Economic Insecurity, Exclusion, Delayed Marriage.  [1]. Associate Professor of Demography, University of  Tehran and  National Institute
    of Population Research, Iran. (Corresponding Author)  Email: rassadeghi@ut.ac.ir


[2]. MA in Demography, University of Tehran, Iran.   Email: mohammad.gohari@ut.ac.ir