بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائیی

2 کارشناس پژوهش دانشکده پزشکی زنجان

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 رئیس کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

چکیده
رفاه اجتماعی از جمله مهم ترین مقولات دنیای معاصر است  و تدوین و اجرای برنامه‌های رفاهی توسط دولت‌ها و سازمانهای ذیربط از روش‌ها ی مختلفی انجام می‌شود. گفته می‌شود اغلب برنامه‌ریزی‌های رفاهی، ذیل برنامه‌ریز‌های کلان کشوری انجام شده  و به ندرت خصوصیات منطقه، ناحیه و نیاز‌های نواحی را در نظر می‌گیرد. یکی از  روش‌هایی که در سطح  برنامه‌ریزی میان برد کاربرد دارد تکنیک برنامه‌ریزی ناحیه‌ای است. این روش بر خلاف برنامه‌ریزی‌های کلان، به صورت منطقه‌ای و با توجه به ظرفیت‌های بومی ‌و ناحیه‌ای انجام میشود. هدف پژوهش حاضر  برسی تاثیر برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر زنجان و  نمونه آماری آن مشتمل بر 385 شهروند شهر این  می‌باشد که از طریق فرمول کوکران برای جامعه نا محدود محاسبه شده است. پس از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی مبانی نظری موضوع، دادههای موردنیاز به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل داد‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد  برنامه‌ریزی ناحیه‌ای  بیشترین تاثیر را بر روی  متغیر امنیت اجتماعی   و در مراحل بعدی به ترتیب با متغیر‌های ، فراغت، آموزش، سلامت، مسکن، بیمه و جمعیت رابطه معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of regional planning on social welfare from people's perspective

نویسندگان [English]

  • gholamreza latifi 1
  • hamid gharehbaghi 2
  • feroz hagaliakbar 3
  • Reza Shami 4
چکیده [English]

 
foundations of the subject, the required data were collected using a questionnaire and the structural equation modeling method was applied for data analysis. The results show that regional planning has the most effect on the social security variable and in the next stages there is a meaningful relationship with variables, leisure, education, health, housing, insurance and population.
Keywords: Planning, Regional Planning, Region, Social Welfare, Structural Equation Model
 


Investigating the role of regional planning on social welfare from people's perspective
Gholamreza Latifi[1]  , Garehbaghi Hamid[2] , Hajialiakbari Firuzeh[3]  Shami Reza[4]
Received: 29/12/2015                Received: 8/5/2017
 
Abstract
Social welfare is one of the most important issues in the contemporary world, and welfare programs are developed and implemented by governments and relevant organizations in a variety of ways. It has been argued that most welfare planning has been carried out according to macro-national planners and rarely takes into account the characteristics of the region, region and the needs of the regions. One of the methods used at the planning level for middleware is the regional planning technique. This method, unlike large-scale planning, is carried out regionally and with regard to local and regional capacities. The purpose of this study is to investigate the effect of regional planning on social welfare. The statistical population of this research is Zanjan citizens and its statistical sample consists of 385 citizens of the city which is calculated through the Cochran formula for
unlimited society. After studying the library and reviewing the theoretical

 [1]. Associate Professor، Department of Social planning ، Allameh Tabataba’i
    University (ATU) ، IranRLatifi2002@yahoo.com 


[2]. M.A of social sciences, Department of Social planning ، Allameh Tabataba’i
    University (ATU) ، Iran  H.Gharegbaghi@zums.ac.ir  


[3]. Assistant Professor of Marketing, Department of Business Management, Zanjan
    Branch, Islamic Azad University firouzehajialiakbari@gmail.com


[4]. Ph.D. students of Management, Department of Business Management, Tehran
    Branch ,Islamic AzadUniversityR.shami@zums.ac.ir

منابع
-  اشکوری معصومی، حسن. (1376)، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ، تهران:
-  ناشر و مولف صحافی ستوده.
-  افتخاری، رکن الدین؛ بهزادنسب. (1383)، برنامه‌ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریه برنامه‌ریزی (با تأکید بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی)، مجله مدرس علوم
انسانی، شماره 32، تهران.
-  افراخته، حسن. (1387)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی سکونت گاه‌های روستایی، تهران: نشر گنج هنر.
-  آسایش، حسین،  (1388)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، دانشگاه پیام نور، تهران: چاپ نهم.
-  آسوده، سید محمد و دیگران. (1371)، بیمه در ایران/ در خدمت بیمه گر یا بیمه گذار، مجله حسابدار، شماره 91 و 92.
-  آلمندینگر، فیلیپ. (1389) نظریه‌های برنامه‌ریزی، ترجمه: الهام بهمن تیموری، تهران: انتشارات آذرخش.
-  باری، نرمن،  (1371)، رفاه اجتماعی، ترجمه: اکبر میرحسنی  و مرتضی نوربخش، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
-  پاپلی یزدی، محمدحسین؛ ابراهیمی، محمدامیر. (1387)، نظریه‌های توسعه روستایی، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
-  پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سناجردی، رجبی. (1386)، نظریه‌های شهر و پیرامون، تهران: انتشارات سمت.
-  پتریک، فیتز. (1381)، نظریه رفاه، ترجمه: هرمز همایون پور،  تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-  پتریک، فیتز. (1385)، نظریه‌های رفاه جدید، ترجمه: هرمز همایون پور، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول.
-  پیت، ریچارد و‌هارتویک، الین. (1384)، نظریه‌های توسعه، ترجمه: ازکیا و دیگران، تهران: نشر لویه، چاپ اول.
-  توسلی، غلامعباس. (1383)، امنیت اجتماعی با نگرش محله‌ای، مجله نامه پژوهش، شماره 9.
-  توفیق، فیروز. (1384)، آمایش سرزمین تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، چاپ اول.
-  تینبرگر، یان. (1363)، برنامه‌ریزی مرکزی، ترجمه: احمدعظیمی ‌بلوریان، تهران: سازمان برنامه و بودجه مرکزمدارک اقتصادی-اجتماعی وانتشارات.
-  جمعه‌پور، محمد. (1385) برنامه‌ریزی توسعه روستایی- دیدگاه‌ها و روش‌ها، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.
-  جمعه‌پور، محمود. (1387)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.
-  حسین‌زاده دلیر، کریم. (1388)، برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
-  حسین نیا، غلامحسین. (1378)، خلاصه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران: انتشارات آسایش.
-  رفیع پور، فرامرز. (1382)، آناتومی ‌جامعه، تهران: شرکت سهامی‌انتشار.
-  زاهدی اصل، محمد. (1387)، مقدمه‌ای بر خدمات اجتماعی در اسلام، تهران:  دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ دوم.
-  زاهدی اصل، محمد. (1388)، مبانی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران: چاپ دوم.
-  زمردیان محمد، جعفر. (1364)، اصول ومبانی عمران ناحیه‌ای، تهران: طلوع آزادی، چاپ اول.
-  زیاری، کرامت الله. (1388)، مکتب‌ها و نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه تهران.
-  زیاری، کرامت‌الله. (1381)، برنامه و برنامه‌ریزی در ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 164.
-  ستوده، محمدرضا. (1357 )، تحلیل و ارزیابی اجمالی برنامه‌های عمران ناحیه‌ای در ایران- تا پایان برنامه پنجم، بیجا،
-  سیف الدینی، فرانک. (1381)، مبانی برنامه‌ریزی شهری، تهران: نشر آییژ، چاپ اول.
-  شکویی، حسین. (1373)، دیدگاه نو در جغرافیای شهری، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.
-  شیعه، اسماعیل. (1385)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
-  صرافی، مظفر. (1377)، مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطق‌های، تهران: انتشارات مرکز مدارک اقتصادی-اجتماعی.
-  طاهری، شهنام. (1381)، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، تهران: نشر هوای تازه، چاپ چهارم.
-  طلا مینایی، اصغر. (1353)، تحلیلی از ویژگی‌های منطقه در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  علاقه بند، علی. (1384)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: نشر روان.
-  کهن، گوئل. (1376)، شاخص شناسی در توسعه پایدار (توسعه اقتصادی و حساب‌های ملی در بستر سبز)، ترجمه: گوئل کهن، تهران: موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، چاپ یکم.
-  لطیفی، غلامرضا. (1389)، مبانی برنامه‌ریزی و سیاست اجتماعی، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
-  ماکویی، احمد. (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی تولید، انتشارات دانش پرور، تهران: چاپ اول.
-  مخدوم مجید. (1374)، شالوده آمایش سرزمین، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  مطیعی لنگرودی، حسن. (1386)، برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر ایران، مشهد:‌ انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.
-  موسوی، میرطاهر؛ محمدی، محمدعلی. (1388)، مفاهیم ونظریه‌های رفاه اجتماعی، تهران: نشر دانژه، چاپ اول.
-  موسوی شاهرودی، سیدحسین. (1387)، برنامه‌ریزی، انتشارات نورگیتی، تهران: چاپ اول.
-  وصالی، سعید. (1389)، جزوه نظریه و سیاست‌های اجتماعی، پلی کپی.
-  هال، پیتر. (1381)، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ترجمه: جلال تبریزی، تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، چاپ اول.
-  هال، آنتونی و میجلی، جیمز. (1388)، سیاست اجتماعی و توسعه، ترجمه: مهدی ابراهیمی‌ و علیرضا صادقی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
-  هریسون، دیوید. (1376)، جامعه‌شناسی نوسازی و توسعه، ترجمه: علیرضا کلدی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-  هیلهورست، ژوزف. (1370)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای برداشت سیستمی، ترجمه: غلامرضا شیرازیان و مرضیه سریری و دیگران، تهران: انتشارات مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی، چاپ اول.
-  الیاسی، حمید. (1368)، واقعیات توسعه نیافتگی، تهران: شرکت انتشار، چاپ اول.
 
-  Bader, Hossein. (1981). "Planning and Iran, vol 5, pp 161-65
-  Faghirzadeh,  saleh. (1988). "Sociology of Knowledge", p 59-65
-  Gittinger ,j. price. (1972). "Economic Analysis of Agricultural Projects, p 52-54
-  Low of "The Fourth economic, social and cultural development plan (of the Islamic republic of Iran). (2004)
-  Mexico office. (2006). "Strategic Planning and Regional Development", p 2
Silver Fein, Marilyn. (2001). "The Role of as Moll Town in Rural