نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

چکیده

چکیده
در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکلگیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه‌های  محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر دانش و تفکر مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر تلفیق دانش روز با مفاهیم سنتی اشاره میکنیم به عبارتی دانشی  که از یک کشور دیگر وارد ژاپن شده را درونی کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت[1] می‌کنند. هدف این نوشتار نیز بیان تاثیر پذیری کارافرینی از محیط بومی‌و مبانی فکری سرزمینی است که قرار است در آن به کار گرفته شود از این رو در ادامه به مسئله فتوت و روحیه جمع گرایی  در فرهنگ ایرانی اسلامی‌و شیوه استفاده و تلفیق این مفهوم با دانش و مفهوم دیگری به نام کارافرینی  پرداخته می‌شود که از آن در اینجا تحت عنوان کارافرینی فتوتی یاد شده است. امید است این مقاله نخستین گام برای تحقق یافتن به کارگیری دانش و فرهنگ بومی‌ایرانی جهت تولید مدل و الگوهای متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی باشد.

 [1]. Re-construction

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chivalrous Entrepreneurship*: A Phenomenological Study of indigenous Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • kk ff 1
  • mmm mmmi 2

چکیده [English]

Chivalrous Entrepreneurship*:
A Phenomenological Study of indigenous Entrepreneurship
Kaveh Farhadi[1]  ,  Mohammad Reza Mirzaei[2]
Received: 15/1/ 2017               Accepted: 30/5/2017
 
Abstract
In this paper, it is tried to look at the phenomenological viewpoint of entrepreneurship and review its ground in its western meaning to clarify to what extent to which the profit-oriented individualism in the Western entrepreneurial view is influenced by environmental and its philosophical ideas has been developed.
Consequently, by expressing Bushido's influence on Japan’s today management thought. We refer to the effective role of combining current knowledge with traditional concepts. In other words, the knowledge which has entered Japan from another country is built up by combining traditional Japanese concepts.
The purpose of this article is to express the influence of the entrepreneurship on the indigenous environment and the intellectual principles of the land that is to be applied, henceforth, the issue of photo types and the spirit of collectivism in Iranian Islamic culture and the way of using it and integrating this concept with knowledge And another concept called entrepreneurship, which is hereby named is called chivalrous entrepreneurship.
It is hoped that this article will be the first step in realizing the use of Iran’s indigenous knowledge and culture in order to produce models and patterns appropriate to the ecosystem of this land in the field of entrepreneurship.
Keywords: Chivalrous Entrepreneurship, Indigenous, Collectivism,
 Individualism, Bushido
 * This terms is used in this paper for the first time, for more information on chivalry refer to chivalrous letters


[1]. Faculty Member of PNU (Corresponding Author).   info@kavehfarhadi.ir


[2]. Student of Commercial Management.   mirzaiimohamadreza@yahoo.com

منابع
- قرآن کریم.
- ریاض، محمد. (1389)، فتوت نامه، تهران: انتشارات اساطیر.
- نیتوبه، اینازو. (1388)، بوشیدو، تهران: شرکت سهامی ‌انتشار.
- فرهادی، مرتضی. (1388)، انسانشناسی یاریگری، تهران: نشر ثالث.
- پولانی، کارل. (1391)، دگرگونی بزرگ، ترجمه: محمد مالجو، نهران: پردیس دانش.
- قحف منذر. (1361)، تعاون در اسلام، ماهنامه تعاون، دوره جدید، شماره 7.
- مطهری مرتضی. (1372)، انسان کامل، تهران: صدرا.
- مطهری مرتضی. (1366)، حق و باطل، تهران: صدرا.
- فرهادی مرتضی. (1373)، فرهنگ یاریگری در ایران، تهران: نشر دانشگاهی.
- ششجوانی حمیدرضا. (۱۳۹۴)، «کارآفرینیِهنر».
- فرهادی، کاوه. (1391)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تهران: نشر علم.
- غنی نژاد. سخنرانی تاریخ اقتصاد شکل‌گیری مکتب اتریش.
- د یونگ  لگه. (1390)، فرهنگ واقتصاد، ترجمه: سیهل سمی؛ زهره حسین زادگان، تهران: نشر ققنوس.
- پیرو. مینی. (1375)، فلسفه و اقتصاد، ترجمه: مرتضی نصرت و حسین راغفر، نشر علمی، فرهنگ.      
- تاور روث. (1393)، اقتصاد فرهنگی، ترجمه: علی‌اکبر فرهنگی، نشر دانژه. 
- بابایی طلاتپه، محمد باقر و همکاران. (1394)، مدیریت و کارافرینی در ارزش‌های اسلامی، مشهد: پویا اندیش.
- فرهادی مرتضی. (1393)، مقاله صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن، مجله دانش‌های بومی‌ ایران، شماره 1، تهران.
- جهانیان ناصر. (1379)، فردگرایی و نظام سرمایه‌ای، فصلنامه کتاب نقد، شماره  11.
- حسینی، سیدرضا. (1378)، نقدی بر دیدگاه سرمایه‌داری درباره انسان اقتصادی، فصلنامه کتاب نقد، شماره 11.
- موسویان سیدعباس. «آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره پنج.
- اباذری، یوسف. (1392)، بنیادگرایی بازار، مهرنامه، شماره 31.
- صادقی، حسین. (1374)، مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی، ترجمه: دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.
- کاتوزیان محمدعلی. (1374)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه: م.قائد، چاپ سعدی چاپ اول.
- پوپر کارل. (1380)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران: شرکت سهامی ‌انتشارات خوارزمی‌.
- شارل ژید و شارل ژیت. (1370)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه: کریم سنجابی، تهران: چاپ سوم.
- لاژوژی ر.ک  ژوزف. (1367)، مکتب‌های اقتصادی، ترجمه: جهانگیر افکاری، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی،‌ چاپ اول.
- رابینسون چون. (1358)، فلسفه اقتصادی، ترجمه: بایزید مردوخی، شرکت سهامی‌کتاب‌های جیبی، چاپ دوم.
- کاتوزیان، محمدعلی. آدام اسمیت و ثروت ملل، چاپ اول.
- قدیری اصل، باقر. سیر اندیشه اقتصادی، دانشگاه تهران: چاپ هشتم.
- مشرف جوادی، محمدحسن. نگرشی بر الگوی مصرف در جوامع اسلامی‌، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس.
- تفضلی فریدون. (1356)، تاریخ عقاید اقتصادی، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
- مطهری مرتضی. انسان و ایمان، انتشارات صدرا.
- حسینی سیدرضا. (1378)، نقدی بر دیدگاه سرمایه داری درباره انسان اقتصادی،  فصلنامه کتاب نقد، شماره 11.
- مطهری مرتضی. ربا، بانک، بیمه.
- صدر، سید کاظم. اقتصاد صدر اسلام.
- صدر، سید محمدباقر. اقتصاد ما، جلد دوم.
- هدایتی سید علی اصغر. مجموعه مقالات سمینار اقتصاد اسلامی، جلد 3.
- موسویان سیدعباس. آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره 5.
- مسعود خان. مطالعات نظری در بانکداری اسلامی.
- توتونچیان ایرج. مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلام.
- موسویان سید عباس. (1376)، پس انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- توتونچیان ایرج. پول و بانکداری اسلامی.
- استونز، راب. (1383)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه: مهرداد میر دامادی، تهران: نشر مرکز.
- کیویستو، پیتر. (1378)، اندیشه‌های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- نراقی، احسان. (1385)، علوم اجتماعی و سیر تکوین آن، تهران: نشر فرزان روز.
- مرادی محمدعلی. بنیان‌های فلسفی اقتصاد فرهنگی.
- موریتا آکیو. (1392)، ساخت ژاپن مدیریت و موفقیت، ترجمه: یوسف نراقی، تهران: شرکت سهامی‌انتشار.
- گرفین مایکل. (1388)، راز گل محمدی، ترجمه: لیلا کافی، بخارا، شماره 72-73.
- جوادی آملی، عبدالله. (1381)، نسبت دین و دنیا بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، قم: مرکز نشر اسرا.
- فرهادی مرتضی. (1390)، کار در فتوت نامه‌ها (مرام نامه‌های صنفی – طریقتی خود انگیخته و خود پذیرفته پیشه وران ایرانی، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ش 8.
 
با سپاس ویژه از الطاف و راهنمایی‌های بی دریغ استاد ارجمندمان دکتر مرتضی فرهادی و استاد متقدم فلسفه‌ام دکتر علی اصغر مصلح، همچنین قدردانی از اساتید گرانقدر آقایان: دکتر قنبر محمدی الیاسی، دکتر حسام زندحسامی، دکتر کمال سخدری، دکتر علی داوری، دکتر علی بدیع زاده، دکتر مرتضی رضایی زاده، دکتر سید احمد مرتضوی و دکتر مرتضی موسی خانی، خانم دکتر پوراندخت نیرومند و نیز برادران فرهیخته: امیر هوشنگ کرمی‌ و سید حامد حیدری.