بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 15-64 سال شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طبایبایی

2 کارشناسی ارشددانشگاه آزادواحدشوشتر

چکیده


شادکامی  ‌و نشاط از ویژگی‌ها و روحیاتی است که در زندگی اجتماعی نقشی اساسی و بنیادین ایفا می‌کند، به گونه‌ای که در مقایسه با هر خصلت و روحیه دیگر، بیشترین سهم را در بهبود روابط و معاشرت‌ها به عهده دارد. این پژوهش با هدف شناخت میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان شهر اهواز صورت گرفته است. داده‌های این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه خودسنجی از نمونه‌ای با حجم 384 نفر  از شهروندان
 64-15 ساله شهر اهواز به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و اتفاقی که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید، جمع‌آوری شده است. فرضیات از طریق شاخص همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر آزمون گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی (در هر دو بُعد ذهنی و عینی)، احساس عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، پایبندی به اعتقادات مذهبی، میزان رضایت از خدمات شهری و نشاط اجتماعی رابطه مثبت و معنادار و بین احساس محرومیت نسبی و احساس بی هنجاری و نشاط اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین رگرسیون چندمتغیره نشان داد که 51/0 از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل قابل پیش بینی بوده است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Happiness and Its Related Factors among 15-64 Year-Old Citizens of Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Kia 1
  • Roghayeh Ameri 2
چکیده [English]

Happiness and joy are among the features that play a fundamental role in social life. Indeed, they have the highest role in improving relations and interactions. The purpose of the present study was to investigate the level of social happiness and the related factors among the citizens of Ahvaz. The research data was collected through survey method, using the self-evaluation questionnaire from a sample of 384 individuals, who were 15-64 year-old citizens of Ahvaz. The sample was selected using multistage random cluster sampling and Cochran formula. Hypotheses were analyzed using Pearson correlation coefficient, multivariable regression, and path analysis. The results of the research indicated that between socioeconomic status (in both subjective and objective dimensions), sense of social justice, social cohesion, social trust, social satisfaction, sense of social security, adherence to religious beliefs, and citizen satisfaction with urban services with social happiness is positive and significant. However, the relationship between sense of relative deprivation and sense of anomie with social happiness is negative and significant. Moreover, the multivariable regression analysis showed that 0.51 of the dependent variable variance could be predicted by the dependent variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Anomie
  • Sense of Relative Deprivation
  • social trust
  • Socioeconomic Status
  • Social Happiness
 
-  آزاد ارمکی، تقی؛ کمالی، افسانه. (1383)، اعتماد، اجتماع، جنسیت، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2.
-  ازکمپ، استوارت. (1373)، روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه: فرهاد ماهر، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.
- اسکیدمور، ویلیام. (1375)، نظریه‌های جامعه شناسی تفکر نظری در جامعه شناسی، ترجمه: علی محمد حاضری و همکاران، تهران: انتشارات تابان، چاپ دوم.
- خیرالله پور، اکبر. (1385)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران: دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.
- چلبی، مسعود؛ موسوی، محسن. (1387)، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، ش 1و2.
-  دیلینی، تیم. (1389)، نظریه‌های کلاسیک جامعه شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.
-  رحیمی‌یگانه، زهرا. (1386)، خانواده شاد و با نشاط (خانواده موفق/ دفتر 3)، تهران: سازمان ملی جوانان، چاپ اول.
-  رفیع پور، فرامرز. (1378)، آنومی ‌یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی‌ در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش.
-  ریتزر، جرج. (1388)، نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ چهاردهم.
- ریتزر، جرج. (1390)، مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمه: خلیل میرزایی و علی بقایی سرابی، تهران: جامعه شناسان، چاپ اول.
-  صبوری، منوچهر. (1385)، جامعه شناسی سازمان‌ها، تهران: نشر شب تاب، چاپ پنجم.
-  صفدری، سلمان. (1374)، رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی.
-  قطره‌ای، فرشته. (1385)، بررسی رابطه شادکامی ‌(نشاط) و کیفیت عوامل آموزشی در دوره ابتدایی مدارس شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
-  گنجی، محمد. (1387)، تحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
-  گیدنز، آنتونی. (1380)، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ پانزدهم.
-  لیاقتدار، محمدرضا؛ عابدی، محمدرضا؛ جعفری، ابراهیم. (1387)، هنجاریابی سیاهه شادکامی ‌فوردایس اصفهان در دانشجویان، فصلنامه روان شناسی، سال 12، ش 46.
-  ممتاز، فریده. (1381)، انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی‌انتشار.
-  منظری توکلی، علیرضا؛ عراقی پور، نجمه. (1389)، بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی ‌در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرمان سال تحصیلی 1389-1388، فصلنامه روان شناسی تربیتی، سال 6، ش 19.
- هزار جریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه. (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی با تأکید بر استان تهران، جامعهشناسیکاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی ٣٣، شماره ١.
-  هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1389)، بررسی مفهوم شادکامی ‌اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی در استان مرکزی)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه توسعه اجتماعی، سال دوم، ش 3.
 
-    Argyle, M. (2001). The psychology of happiness, second edition, Rutledge is imprint of the Taylor and Francis group.
-    Costanzo, Philip. R, Show, Marvin. E. (1985). “Theories of social psychology, USA, Mc Grow-Hill second edition.
-    Myers, D. G., Diner, E. (1995). Who is happy? Psychological science, No 6.
-    Merton, Robert (1968). Social Theory and Social Structure, New York: Free Press.
-    Lewis, C. A., Malt by, J., Day, L. (2005). Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults, Personality and Individual Differences, 38.
-    Snoep,  Liesbeth (2008). Religiousness and happiness in three nations: A research note, Journal of happiness studies, 9.
-    Wallace, R., Wolf, A. (1986). Contemporary sociological theory”  USA, prentice- hall, second edition.